اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)

3 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هوش مصنوعی یکی از فناوری‌های نوظهوری است که اخیراً جهان را دچار تغییرات شگرفی کرده است. با افزایش کاربردهای هوش مصنوعی در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف جهان، برای بهبود هرچه بیشتر شرایط استفاده از این فناوری نوظهور و همچنین مقابله با چالش‌ها و خطرات احتمالی آن، نسبت به تدوین برنامه‌های سیاستی مختلفی اقدام کرده‌اند.
پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون، به منظور دست‌یابی به مهم‌ترین اهداف‌ و ابزارهای سیاستی مورد توجه در خلال اسناد منتخب کشورهای مختلف، مضمون‌های کلیدی اسناد ملی هوش مصنوعی 6 کشور مطرح در این حوزه را در بین سال‌های 2017 تا 2021 استخراج نموده است. بررسی‌های انجام شده نشان داد که 5 هدف سیاستی و 7 ابزار سیاستی مهم‌ترین مواردی بوده‌اند که در اسناد مورد بررسی، تاکید و توجه ویژه‌ای به آن‌ها معطوف شده است. اهداف سیاستی استخراج شده عبارتنداز : 1) دستیابی به مزیت رقابتی و رشد اقتصادی، 2) ارتقای سرمایه انسانی و دانشی، 3) افزایش رفاه اجتماعی و بهبود خدمات عمومی، 4) ارتقای ظرفیت‌های علمی و 5) بهبود زیرساخت‌های فنی و داده‌ای. همچنین ابزارهای سیاستی که در خلال پژوهش مشخص شدند نیز به این شرح بودند: 1) تامین مالی تحقیق و توسعه، 2) مقررات‌گذاری و تدوین استانداردها، 3) فرهنگ‌سازی و آموزش، 4) خدمات مشاوره‌ای و شتابدهی، 5) شبکه‌سازی و توسعه اکوسیستم، 6) خرید دولتی و 7) تحریک تقاضای بازار.
نتایج بررسی اسناد ملی توسعه هوش مصنوعی بیانگر آن است که اهداف توسعه هوش مصنوعی حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی را دربر گرفته و علاوه بر کسب منافع اقتصادی و رفاه، چالش‌های اخلاقی و امنیتی پیرامون توسعه این فناوری را نیز مد نظر قرار می‌دهند. در بخش ابزارها نیز توجه متوازن به 4 دسته ابزارهای تحریک طرف عرضه، تحریک طرف تقاضا، شکل‌گیری روابط نظام‌ساز و در نهایت، قانون‌گذاری و تدوین مقررات، می‌تواند متضمن موفقیت کشورها در مواجهه با گسترش روزافزون توسعه و کاربردهای متنوع هوش مصنوعی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy objectives and instruments of artificial intelligence (AI) development; Investigating the policy programs of selected countries

نویسندگان [English]

 • Ashkan Alinaghian 1
 • Mostafa Safdari Ranjbar 2
 • Mehdi Mohammadi 3
1 MSc Student in IT Management, Department of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 Assistant Professor at Department of Management and Accounting, University of Tehran (College of Farabi)
3 Assistant Professor, Department of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Artificial intelligence is one of the emerging technologies that has recently changed the world dramatically. With the increase in the use of artificial intelligence in recent years, policymakers in different countries of the world, in order to further improve the conditions of use of this emerging technology, as well as to address its challenges and potential risks, have developed various policy programs.
Using a qualitative approach and content analysis method, in order to achieve the most important goals and policy tools considered during the selected documents of different countries, has extracted the key themes of the national artificial intelligence documents of six countries in this field between 2017 and 2021.
The findings have shown that 5 policy objectives and 7 policy instruments have been the most important issues that have been given special emphasis in the studied documents. The objectives of the extracted policy are: 1) achieving competitive advantage and economic growth, 2) promoting human capital and knowledge, 3) increasing social welfare and improving public services, 4) enhancing scientific capacity, and 5) improving technical and data infrastructure. Also, the policy tools identified during the research were as follows: 1) financing research and development, 2) regulating and developing standards, 3) culture and education, 4) consulting and acceleration services, 5) networking and ecosystem development, 6) Government procurement, and 7) Stimulating market demand.
The results of the review of national documents for the development of artificial intelligence indicate that the objectives of the development of artificial intelligence include various economic, political, social, and technical areas and in addition to economic benefits and welfare, consider ethical and security challenges surrounding the development of this technology. Regarding the policy instruments, balanced attention to the four categories of supply-side stimulation, demand-side stimulation, system-building relationships, and finally, legislation and regulation, can ensure the success of countries in the face of increasing development and diverse applications of artificial intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artificial Intelligence
 • Artificial Intelligence Policy
 • Artificial Intelligence Policy Programs
 • Policy Objectives
 • Policy Instruments
 1. Siau, K., & Wang, W. Building trust in artificial intelligence, machine learning, and robotics. Cutter Business Technology Journal. 2018; 31 (2), 47–53.

  Launchbury , J., DARPA Perspective on AI. DARPA. 2017; Retrieved October 14, 2021.

  Geist, E., & Lohn, A. J. Artificial Intelligence Nuclear War. 2018

  Müller, V. C., & Bostrom, N. Future progress in artificial intelligence: A survey of expert opinion. In Fundamental issues of artificial intelligence. Springer, Cham. 2016; ‏555-572

  Siau, K. Impact of artificial intelligence, robotics, and automation on higher education. ‏2017

  Pecotic, A. Whoever predicts the future will win the AI Arms Race. 2019. Available at: Link

  Hoadley, D. S., & Sayler, K. M., Artificial Intelligence and national security. Library of Congress. Congressional Research Service. 2019

  McCarthy, J. What is artificial intelligence. 2007

  National Security Commission On Artificial Intelligence. Act of 2018, S. 2806, 115th Cong. 2018

  Howlett, M., & Rayner, J. Patching vs Packaging in Policy Formulation: Assessing Policy Portfolio Design. Politics and Governance. 2013; 1 (2): 170-182.

  Clark, J., & Guy, K.. Innovation and competitiveness. Technopolis, Brighton. 1997

  European commission. Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report For Turkey. A publication from the innovation/ SMEs Programmemme. 2013

  Michael Howlett, Jeremy Rayner, Design Principles for Policy Mixes: Cohesion and Coherence in ‘New Governance Arrangements’. Policy and Society. 2007; 26 (4): 1-18.

  Vedung, E. Four waves of evaluation diffusion. Evaluation. 2010; 16 (3): 263-277. ‏

  Edler, J., Gök, A., Cunningham, P., & Shapira, P. Introduction: Making sense of innovation policy. In Handbook of Innovation Policy Impact. Edward Elgar Publishing. 2016

  Nasiri, H., & Radaei, N. Classification and Choice of Science, Technology and Innovation Policy Instruments. (Persian). Journal of Science & Technology Policy. 2019; 11 (2): 495-511.

  Dafoe, A. AI governance: a research agenda. Governance of AI Program, Future of Humanity Institute, University of Oxford: Oxford, UK, 2018; 1442-1443. ‏

  Dutton, T. AI Policy 101: An Introduction to the 10 Key Aspects of AI Policy. 2018. Available at: Link

  OECD. OECD Digital Economy Outlook 2020, OECD Publishing, 2020

  OECD. Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. 2019. Available at: Link

  Mohseni Kiasari, M., Mohammadi, M., Jafarnejad, A., Garousi Mokhtarzadeh, N., Asadifard, R. Classification of Demand-based Innovation Policy Tools Using Meta-synthesis Approach. Innovation Management Journal, 2017; 6 (2): 109-138.

  Hajihoseini, H., & Karimmian, Z. STI Policy Process and Its Governance. (Persian). Journal of Science & Technology Policy. 2019; 11 (2), 71-86.

  OECD. OECD AI Policy Observatory. Link

  OECD. Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives, OECD Publishing, Paris, 2019.

  Henning, E., Van Rensburg, W. & Smit, B. Finding your Way in Qualitative Research. Pretoria: Van Schaick. 2004.

  United States Congress. H.R.6216 - National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020. 2020. Available at: Link

  New America. Full Translation: China's 'New Generation Artificial Intelligence Development Plan' .2017. Available at: Link

  GOV.UK. National AI Strategy. 2021. Available at: Link

  President of Russia. National Strategy for Artificial Intelligence Development. 2019. Available at: Link

  IndiaAI.gov.National Strategy For Artificial Intelligence. 2019. Available at: Link

  UAE Government .UAE National Strategy for Artificial Intelligence, 2031. 2018. Available at: Link

  Braun, V. & Clarke, V. Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006; 3, 2: 77-101.

  Boyatzis, R. Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Sage. 1998.

  Kamali Y. Methodology of thematic analysis and its application in public policy studies. (Persian). Jppolicy. 2018; 4 (2): 198-218

  Attride-Stirling, J. Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research. 2001; 1 (3): 385-405.

  1. Automation and Customer Experience Needs Will Drive AI Investment to $5 Billion by 2019 Across European Industries. 2019. Available at: Link

  Jfgagne. Global AI Talent Report 2020. 2019. Available at: Link

  Zhang, D et all. The AI Index 2021 Annual Report,” AI Index Steering Committee, Human-Centered AI Institute, Stanford University, Stanford. 2021

  Cunningham, P., & Ramlogan, R. The impact of innovation networks. Handbook of Innovation Policy Impact, 2016; 279-317. Edward Elgar Publishing.

  Necoechea-Mondragon, H., Pineda-Dominguez, D., Perez-Reveles, L., & Soto-Flores, R. Critical factors for participation in global innovation networks. Empirical evidence from the Mexican nanotechnology sector. Technological Forecasting and Social Change, 2017; 114, 293-312.

  Radwan, S. and Sobeih, S., 2021. Egypt’s AI strategy is more about development than AI - OECD.AI. Oecd.ai. 2021. Available at: Link

  Sarmah, H. 6 Countries That India Has Partnered On Artificial Intelligence. [online] Analytics India Magazine.2019. Available at: Link

  Khaleej Times. UAE, Israel universities ink agreement to boost AI collaboration. 2020. Available at: Link

  Eversden, A. A warning to DoD: Russia advances quicker than expected on AI, battlefield tech. C4ISR. 2021. Available at: Link

  MBZUAI. MBZUAI and US-UAE Business Council explore AI partnerships in healthcare and beyond. 2021. Available at: Link