تحلیل روابط بین ویژگی‌های مقاله‌های نویسندگان یک درصد برتر ایرانی با تأثیر استنادی و اجتماعی آنها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم‌سنجی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد بیوفیزیک، موسسه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/rahyaft.2022.11091.1316

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطۀ بین ویژگی‏‌های کتابشناختی مقاله‌های پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی (شامل اثرگذاری ضریب تأثیر مجله و نویسنده، طول مقاله (تعداد صفحه)، عنوان و چکیده، تعداد وابستگی سازمانی، منابع، نویسنده، کلیدواژه‏های نویسنده و کشور (بین‌‏المللی بودن مقاله)، بودجه پژوهانه و نوع دسترسی) با تعداد استناد در وب آو ساینس، خواندگی در مندلی و امتیاز توجه آلتمتریک آنها و نیز حضورشان در پروانه‌های ثبت اختراع بین‌المللی، انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی نمایه شده در وب آو ساینس، منابع درسی موجود در شرح برنامۀ درسی رشتۀ خود انجام شده است. به لحاظ هدف، پژوهش کاربردی و رویکرد آن علم‏سنجی است که با روش‌های تحلیل استنادی، آلتمتریکس و کتاب‏سنجی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 12 پژوهشگر یک درصد برتر ایرانی موجود در فهرست منتشر شده در سامانۀ شاخص‌های اساسی علم زیر نظر پایگاه کلاریویت آنالیتیکس در سال 2020 است. یافته‌ها نشان داد که تعداد وابستگی سازمانی، تعداد نویسنده، تعداد منابع، طول کلمات عنوان و چکیده، شاخص هرش نویسندگان و ضریب تأثیر مجله بر تأثیر استنادی و اجتماعی و به همراه تعداد کلیدواژه‌های نویسنده و صفحات بر تعداد خواندگی اثرگذار بودند. به علاوه، مقاله‌های با میانگین شاخص هرش نویسنده بالاتر، بیشترین امتیاز توجه آلتمتریک و خواندگی و مقاله‌های با عناوین طولانی‌تر پایین‌ترین امتیاز توجه آلتمتریک را داشتند. همچنین، مقاله‌های اشتراکی حاصل همکاری علمی امتیاز توجه آلتمتریک و خواندگی بیشتری دریافت کرده‌اند. تأثیرگذاری استنادی، اجتماعی و تعداد خواندگی مقاله‌های فاقد حمایت پژوهانه از سوی سازمان یا نهادی خاص نیز بیشتر بوده است. بررسی درجه اصالت دانشگاهی پژوهشگران یک درصد برتر و همکارانشان نشان از تحرک علمی در رزومۀ شغلی و تحصیلی ایشان دارد. با وجود این، درجه اصالت دانشگاهی پژوهشگران یک درصد برتر رابطۀ معناداری با تأثیرگذاری‌ استنادی و اجتماعی‌شان نداشت. از طرفی، 5/1 درصد بروندادهای پژوهشی پژوهشگران یک درصد برتر از سوی پروانه‌های ثبت اختراع استناد دریافت کرده‌اند که در این میان امید اخوان و نصرت‌الله دبیر وزیری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این پژوهشگران تأثیرگذاری ملی قابل‌توجهی بر مبنای سنجه‌های حضور در بروندادهای پژوهشی ایرانی و نیز حضور در منابع شرح برنامۀ درسی نداشتند. اعمال کردن ویژگی‌های مؤثر بر تأثیر استنادی و اجتماعی مقاله، مطرح شده در پژوهش حاضر می‌تواند کمک‌کنندۀ سایر پژوهشگران در افزایش اثربخشی بروندادهای پژوهشی‌شان باشد. همچنین، همبستگی ناچیز میان امتیاز توجه آلتمتریک و تعداد استناد نشان داد که سنجه‌های جایگزین تنها می‌توانند نقش مکملی برای سنجه‌های استنادی داشته‌ باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationships between the Characteristics of Papers published by the Iranian Top One Percent Researchers and Their Citation and Social Impacts

نویسندگان [English]

  • Neda Tahmouresi 1
  • Alireza Noruzi 2
  • Ali Akbar Saboury 3
1 MSc. in Scientometrics, Department of Library and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Library and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 -Professor of Physical Chemistry, Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study in the first phase was to determine the relationships between the characteristics of the articles published by the Iranian top one percent researchers in 2020 (journal Impact Factor, and author impacts; paper, abstract, and title lengths; author affiliations, number of references, author-supplied keywords, and number of countries; access type, and funding) with the citation counts, readership counts, and altmetric attention score (AAS), which were respectively extracted from Web of Science (WoS), Mendeley and Altmetic.com. The research aim in the second phase was to demonstrate their presence in the international patents, Iranian research outputs indexed in WoS, the curriculum of their fields, profiling services, and their academic inbreeding status and collaborations patterns. The method of this applied study was descriptive in terms of purpose and scientometric in terms of approach, which was conducted based on citation analysis, altmetric and bibliometric techniques. The statistical population of the research was 12 Iranian top one percent researchers from the top one percent researchers listed on Clarivate Analytics in 2020. The findings demonstrated that the characteristics of the articles, including the number of affiliations, authors' h-index, journal impact factor, authors and references counts, and title and abstract length, have been correlated positively with their citations, AAS, and readership. In addition, articles published by authors with a higher h-index had a greater AAS and readership, and articles with longer titles had a lower AAS. However, no statistically significant correlation was found between the citation counts and the AAS with the author keywords counts, and paper lengths, also between the AAS with the countries count. The access type variable did not affect the number of citations, but non-open-access articles received higher AAS and readership than open-access articles. In addition, funded articles obtained less citations, AAS, and readership than non-funded articles. There was no relationship between academic inbreeding of Iranian top one percent researchers with their citations and AAS. However, there was a weak correlation between the average number of citations and AAS of the Iranian top one percent researchers. Eventually, these researchers did not have a high national impact based on the indicators of presence in the references of Iranian papers indexed in WoS and references/resources of the curriculum of their field. Just 1.5 percent of publications of these researchers' were cited in patents, and many of them were contributed by Omid Akhavan and Nosratullah Dabir Vaziri.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Top One Percent Researchers
  • Bibliographic Characteristics
  • Citation Impact
  • Societal Impact
  • Mendeley Readership
  • Academic Inbreeding
Pulido, C. M., Redondo-Sama, G., Sordé-Marti, T., & Flecha, R. Social impact in social media: A new method to evaluate the social impact of research. Plos One, 2018; (13) 8, 1–20.
MORADI S. Applying Quadruple Helix model in Research Evaluation. Scientometrics Research Journal. 2021; 6 (2 (12)): 147-166.
[Lemke S, Zagovora O, Weller K, Orth A, Beucke D, Stropel J, Peters I. * metrics. Humboldt-Universitat zu Berlin; 2020.
Didegah F, Thelwall M. Determinants of research citation impact in nanoscience and nanotechnology. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2013 May; 64 (5): 1055-64.
Erfanmanesh, A., Moghise, Z., Asnafi, A. The impact of receiving scientific awards on research performance of laureates: The case of Price medal in informatics [In Persian], Scientometrics Research Journal, 2017; 20 (2): 42-75.
Kreiman G, Maunsell JH. Nine criteria for a measure of scientific output. Frontiers in computational neuroscience. 2011 Nov 10; 5: 48.
Van Wesel M, Wyatt S, ten Haaf J. What a difference a colon makes: How superficial factors influence subsequent citation. Scientometrics. 2014 Mar; 98 (3): 1601-15.
Bornmann L, Williams R. How to calculate the practical significance of citation impact differences? An empirical example from evaluative institutional bibliometrics using adjusted predictions and marginal effects. Journal of informetrics. 2013 Apr 1; 7 (2): 562-574.
Zagovora O, Weller K, Janosov M, Wagner C, Peters I. What increases (social) media attention: Research impact, author prominence or title attractiveness? InSTI 2018 Conference Proceedings 2018 Sep 11 (1182-1190). Centre for Science and Technology Studies (CWTS).
Zahedi Z, Haustein S. On the relationships between bibliographic characteristics of scientific documents and citation and Mendeley readership counts: A large-scale analysis of Web of Science publications. Journal of Informetrics. 2018 Feb 1; 12 (1): 191-202.
Bornmann., L. Measuring the societal impact of research: Research is less and less assessed on scientific impact alone we should aim to quantify the increasingly important contributions of science to society. EMBO reports. 2012 Aug; 13 (8): 673-6.
Alla, K., Hall, WD., Whiteford, HA., Head, BW., Meurk, CS. How do we define the policy impact of public health research? A systematic review. Health Research Policy and Systems. 2017 Dec; 15 (1): 1-2.
Alinezhad Chamazkoti, F. Investigating citation-related indicators: A case study of the relationship between citations and No. of resources, No. of keywords, o-authorship, and inter-institutional collaboration among Iranian agricultural science journals [In Persian], Scientometrics Research Journal, 2020; 7 (13): 77- 90. DOI:10.22070/rsci.2020.4760. 1321.
Ghaseminik, Z., Gazni, A. The influence of funding on the scientific impact of research: The case of Iranian international papers and citations [In Persian], Scientometrics Research Journal, 2019; 5 (9): 85-98. DOI: 10.22070/rsci.2018.697
Mansouri, Ali., Forouzandeh Shahraki, M., Erfanmanesh, M. Status and factors associated with citedness of scholarly outputs by patents for the type 1 medical science universities in Iran during the years 2000-2015 [In Persian], Health Information Management. 2018; 15 (3 (61)): 126-131.
Ebrahimy, S., Dehghan, M., Jowkar, A. Evaluation the predictive indicators of scientific impact to increase the citations of articles in scientific journals [In Persian], Journal of Information Processing and Management. 2017; 32 (3): 661-694
Feizabadi, M., Vaziri, E., Haseli, D. Analysis of the factors influencing citations in systematic reviews of medical research in Iran. [In Persian], Journal of Health Administration. 2017; 20 (68): 86-98
Sotudeh, H., & Omidi, M. Investigating the role of domestic and foreign research credits in improving research effectiveness: the case study of Iran's scientific productions in the expanded profile of sciences in the period from 2008 to 2011[In Persian], Journal of Studies in Library and Information Science. 2017; 8 (18): 45-66. DOI:10.22055/slis. 2016.11639.
Sharif Moghaddam, H., Zaiee, S., Salami, M., Alijani, R. A Review of authorship patterns and citation rates of Iranian researcher's articles in the field of surgery according to the data from the ISI database [In Persian], Iranian Association of Surgery, 2012; 27 (4): 945-960
Nazarian, S., Atapour, H., Noroozi Chakoli, A. High citation of Iranian coauthored articles in comparison with single authored ones: does it link with self-citation [In Persian], Information Processing and Management. 2012; 27 (4): 945-960.
Davarpanah, M., Adamian, R. The impact of country development on the visibility of co-authorship [In Persian], Library and Information Science Research. 2012; 2 (2): DOI: 10.22067/riis.v2i2.11015
Uzun, B., Danesh, T., Ryazi pour, M. Statistical relationship of some basic bibliometric indicators in scientometrics research [In Persian], Librarianship and Information Organization Studies. 2007; 18 (3): 249-254.
Zahedi, S., Noruzi, A., Fahimifar, S. Citations to Iranian English-language journals approved by the Iranian Ministry of Health and Medical Education in patents registered in the United States Patent and Trademark Office (USPTO) database [In Persian], Health Information Management. 2019; 16 (2): 73-81. DOI: 10.22122/him.v 16i2.3848
Sadegh Vishkaee, M., Esmaili Givi, M., Nakhoda, M. A study on the impact of international scientific mobility of the University of Tehran faculty members on their research performance and scientific collaborations [In Persian], Scientometrics Research Journal. 2018; 4 (7): 37-58. DOI: 10.22070/rsci.2018.638.
Mohammadzadeh, F. Examining the amount of citations to highly cited Iranian articles by patents [dissertation]. [Iran]: University of Tehran; 2017. 23
Mousazadeh, N. Study of the Relationships between recruitment type of faculty members of College of Science and Technology at the University of Tehran with their research productivity [dissertation]. [Iran]: University of Tehran; 2017. 152.
Bonyadi Naeini, A., Moghiseh, Z. Altmetric study of scientific outputs of Iranian researchers in coronavirus [In Persian], Scientometrics Research Journal. 2022; 8 (15): 239-254. doi: 10.22070/rsci.2020.13360.1447
Hou J, Ma D. How the high-impact papers formed? A study using data from social media and citation. Scientometrics. 2020 Dec; 125 (3): 2597-615.
Elgendi M. Characteristics of a highly cited article: A machine learning perspective. IEEE Access. 2019 Jul 2; 7: 87977-86.
Didegah F, Bowman TD, Holmberg K. On the differences between citations and altmetrics: An investigation of factors driving altmetrics versus citations for Finnish articles. Journal of the Association for information Science and Technology. 2018 Jun; 69 (6): 832-43.
Jiang J, He D, Ni C. The correlations between article citation and references' impact measures: What can we learn? Proceedings of the American Society for Information Science and Technology. 2013; 50 (1):1-4.
Jabbour CJ, Jabbour AB, de Oliveira JH. The perception of Brazilian researchers concerning the factors that influence the citation of their articles: A study in the field of sustainability. Serials Review. 2013 Jun 1; 39 (2):93-6.
Haslam N, Ban L, Kaufmann L, Loughnan S, Peters K, Whelan J, Wilson S. What makes an article influential? Predicting impact in social and personality psychology. Scientometrics. 2008 Jul 1; 76 (1):169-85.
Lora Viana A, Nel-lo Andreu MG. Alternative metrics for assessing the social impact of tourism research. Sustainability. 2020 May 25; 12 (10): 4299.
Parabhoi L. Analysis of the Altmetric top 100 Altmetric Attention Score coronavirus publications. Library Philosophy and Practice. 2020 Aug 31; 2020: 1-0.
Sedighi M. Evaluating the impact of research using the altmetrics approach (case study: the field of scientometrics). Global Knowledge, Memory and Communication. 2020 Jan 31.
Martinez M, Sá C. Highly cited in the south: International collaboration and research recognition among Brazil’s highly cited researchers. Journal of Studies in International Education. 2020 Feb; 24 (1): 39-58.
Kolahi J, Khazaei S, Bidram E, Kelishadi R. Altmetric analysis of contemporary Iranian medical journals. International Journal of Preventive Medicine. 2019; 10.
Ouchi A, Saberi MK, Ansari N, Hashempour L, Isfandyari-Moghaddam A. Do altmetrics correlate with citations? A study based on the 1,000 most-cited articles. Information Discovery and Delivery. 2019 Oct 17; 47 (4): 192-202.
Noruzi A. Patent citations to Webology journal on the USPTO database. Webology. 2018 Jun 25; 15 (1): 1-7.
Dardas LA, Woodward A, Scott J, Xu H, Sawair FA. Measuring the social impact of nursing research: An insight into altmetrics. Journal of Advanced Nursing. 2019 Jul; 75 (7): 1394-405.
Park H, Park HW. Research evaluation of Asian countries using altmetrics: Comparing South Korea, Japan, Taiwan, Singapore, and China. Scientometrics. 2018 Nov; 117 (2): 771-88.
Horta H. Deepening our understanding of academic inbreeding effects on research information exchange and scientific output: new insights for academic based research. Higher Education. 2013 Apr; 65 (4): 487-510.
Holmberg K, Hedman J, Bowman TD, Didegah F, Laakso M. Do articles in open access journals have more frequent altmetric activity than articles in subscription-based journals? An investigation of the research output of Finnish universities. Scientometrics. 2020 Jan; 122 (1): 645-59.
Thelwall M, Kousha K. Web indicators for research evaluation. Part 1: Citations and links to academic articles from the Web. Profesional de la Información. 2015 Sep 24; 24 (5): 587-606.