ارائه چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق ارتقای فعالیت کسب‏ وکارهای فناور در حوزة منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 استادیار سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

3 استادیار مهندسی مکانیک، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

چکیده

ظهور فناوری ‏های جدید و تحولات دیجیتال منجر به منسوخ شدن بسیاری از مشاغل و مهارت ‏های مرتبط با آنها و افزایش تقاضا برای مهارت‏ های فناورانه و نوین شده است. به این‏ ترتیب برای حل معضل فقدان ‏تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی، راهکارهای متفاوتی از سوی پژوهشگران و متخصصان پیشنهاد می‏ شوند. از جمله راهکارهای مورد توجه، ارتقای فعالیت کسب‏ وکارهای فناور در حوزة منابع انسانی است. در مطالعة حاضر سعی شده است تا با بررسی جامع پیشینة پژوهش و انجام مطالع ه‏ای اکتشافی، چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای مهارت و نیروهای دانشی از طریق ارتقای فعالیت کسب‏ وکارهای فناور در حوزه منابع انسانی ارائه شود. به این منظور بعد از مرور پیشینه و شناسایی برخی از اقدام ‏های مرتبط، 14 مصاحبه نیمه‏ ساختاریافته با خبرگان این حوزه انجام شد. در نتیجة تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل از مصاحبه ‏ها 21 تم فرعی مرتبط با فعالیت کسب‏ وکارهای فناور در حوزة منابع انسانی برای تسهیل تطابق عرضه و تقاضا شناسایی شدند که در قالب شش مقولة محوری فرهنگ، زیرساخت‏ها و سامانه‏ های اطلاعاتی، قوانین و مقررات، مهارت و توسعه شغلی، محیط کسب‏وکار و همکاری‏های بین ‏المللی در بازار کار دسته‏ بندی شدند. در پایان نیز با منسجم ساختن یافته‏ های حاصل از مرور پیشینة پژوهش و انجام مصاحبه‏ ها با خبرگان، چارچوبی سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق ارتقای فعالیت کسب‏ وکارهای فناور در حوزة منابع انسانی ارائه شده است. در چارچوب پیشنهادی آن دسته اقدام ‏هایی مورد توجه است که جنبه سیاستی دارند و دولت می‏تواند با اجرای آنها به تطابق عرضه و تقاضای نیروهای کار دانشی کمک کند. این راهکارها در سه دسته سیاست‏هایی که به ارتقای فعالیت‏های مرتبط با عرضه‏ می ‏انجامد، سیاست‏ هایی که به ارتقای فعالیت‏های مرتبط با طرف تقاضا مربوط می‏ شوند و سیاست‏هایی دسته ‏بندی شده ‏اند که به طور مستقیم با ایجاد زیرساخت‏های لازم و حمایت از کسب‏ وکارهای فناور منابع انسانی به تطابق عرضه و تقاضا کمک می‏ کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Policy Framework to Match the Supply and Demand of Knowledge Workers by HR Techs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Ghamary 1
  • Meysam Narimani 2
  • Seyed Mohammad Sahebkar Khorasani 3
1 Business Management, University of Tehran,Tehran,Iran
2 Assistant Professor of Science and Technology Policy, Technology Studies Institute, Tehran, Iran
3 Assistant Professor Mechanical Engineering, Technology Studies, institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

The mismatch between the supply and demand of the labor market has always been a global concern and the focus of policymakers and labor market researchers. Skill mismatching refers to a mismatch between the current skills or those offered to the labor market and the skills that are required by the labor market. Furthermore, mismatching can be used to refer to situations in which individuals are under or over-qualified for a job. The mismatch is more especially regarding the knowledge workforce and has always challenged businesses and policymakers. But what increases this gap is the occurrence of the fourth industrial revolution and the emergence of disruptive technologies, which accelerates the mismatch of skills and, as a result, the imbalance between the supply and demand of skills. In fact, the emergence of new technologies and digital transformations have led to the obsolescence of many jobs and related skills and increased demand for new technological skills. Thus, different initiatives are proposed by researchers and experts to solve the problem of the mismatch between the supply and demand of knowledge workers. Several solutions have been proposed in the literature to cope with the problem of mismatch. They have been mostly proposed from a policymaking perspective based on direct governmental measures. These solutions include investment and creating opportunities to learn new skills, releasing detailed information on the jobs and skill visions, modification of the bureaucratic structure of education systems, cooperation between educational and research institutions and employers to identify the required trends and skills for education, and the participation of leader companies for the training, apprenticeship, and skill enhancement of job. However, such solutions mostly refer to measures with direct government involvement based on the supply and demand aspect of the labor market. The reduced involvement of governments and increased involvement of sharing economies and platforms are consequences of Industry 4.0 and the digital economy. The roles of new business models in employment and human resources and the use of platforms and digital business models to help alleviate the skill gap in the new labor market have rarely been considered. The support of HR Techs in the labor market is one of these new solutions. HR Techs are new business models emerging from the transformative nature of digital technologies, acting as a bridge between what technological advances enable and what the market demands, transforming the traditional supply-based economy. The importance of HR Techs is due to the increasing demand for freelancing in the digital economy and the ability of platforms to mediate it, the important role of platforms in educating and empowering users, and creating a balance between supply and demand. In the current study, we try to provide a policy framework for matching the supply and demand knowledge workers by promoting the activities of HR Techs. For this purpose, 14 semi-structured interviews were conducted with experts in this field after reviewing the background and identifying some related initiatives. We tried to get the opinions of experts from relevant institutions in this field, including managers of HR Techs, managers of companies that benefit from the services of HR Techs, managers of relevant government institutions and policymakers, researchers, and academic experts in the field of job and Employment. As a result of the analysis of the data from the interviews, 21 sub-themes related to the activity of HR Techs to facilitate the matching of supply and demand were identified and categorized into six groups: culture, infrastructure and information systems, laws and regulations, skills and career development, business conditions and international cooperations in Iran’s labor market. Finally, by integrating the findings of the research background and conducting interviews with experts, a policy framework has been presented to match the supply and demand of knowledge workers by supporting the activities of HR Techs. In the proposed framework, those initiatives that have a political aspect and the government can help match the supply and demand of knowledge workers by implementing them are noteworthy. These solutions are grouped into three categories: policies that promote supply-related activities, policies that promote demand-related activities, and policies that directly help match supply and demand by supporting HR Techs. In addition to integrating the strategies for improving the supply and demand aspects, what distinguishes the proposed framework of this study from previous studies is the attention to the third category of strategies under the title of facilitating the matching of supply and demand by supporting HR Techs, which also act as an intermediate link between the other two categories. According to the proposed framework, the government, in addition to paying attention to the simultaneous development and promotion of the supply and demand of knowledge workers to keep up with digital developments and Industry 4.0, should provide the necessary infrastructure to match supply and demand through the development of HR Techs. Support, investment, and participation of the government and educational institutions in creating infrastructure and designing, preparing, and approving the content of digital learning platforms for new and specialized skills is one of these supportive initiatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge Management
  • Implementation of Knowledge Management Effective Implementation of Knowledge Management
Ajunwa, I., & Greene, D. (2019). Platforms at work: Automated hiring platforms and other new intermediaries in the organization of work. In S.P., Vallas, & A., Kovalainen (Eds.). Work and labor in the digital age (pp. 61-91). Bingley: Emerald Publishing Limited.
Azizmohammadlou, H. (2018). Comparative evaluation of the effects of policies instruments on employment and labor demand in Iranian economic sectors based on Disequilibrium Approach. Quarterly Journal of Quantitative Economics15(3), 43-78. (Persian)
Bellesia, F., Mattarelli, E., Bertolotti, F., & Sobrero, M. (2019). Platforms as entrepreneurial incubators? How online labor markets shape work identity. Journal of Managerial Psychology34(4), 246-68.
Cacciolatti, L., Lee, S. H., & Molinero, C. M. (2017). Clashing institutional interests in skills between government and industry: An analysis of demand for technical and soft skills of graduates in the UK. Technological Forecasting and Social Change119, 139-53.
Cukier, W. (2019). Disruptive processes and skills mismatches in the new economy: Theorizing social inclusion and innovation as solutions. Journal of Global Responsibility10(3), 211-25.
Dartoomi, A., Salimifar, M., & Malekosadati, S. (2017). Education-job mismatch in the labor market of Iran. Journal Of Economics and Regional Development24(13), 68-94. (Persian)
Dixon-Woods, M., Cavers, D., Agarwal, S., Annandale, E., Arthur, A., Harvey, J., ... & Sutton, A. J. (2006). Conducting a critical interpretive synthesis of the literature on access to healthcare by vulnerable groups. BMC Medical Research Methodology6(35), 1-13.
Draissi, Z., Zhanyong, Q., & Raguindin, P. Z. J. (2022). Knowledge mapping of skills mismatch phenomenon: a scientometric analysis. Higher Education, Skills and Work-Based Learning12(2), 271-93.
Eisazadeh, S., Naziri, M. K., & Naeini, H. (2023). Measuring indicators of first and second type of Skill Mismatch in IranÂ. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education22(4), 113-32. (Persian)
Entezarian, N., Tahmasbi, T. (2012). Examining the level of coordination and adaptation of the higher education system and Technical and Vocational Training with the needs of the labor market. Work and Society Journal, 140, 59-71. (Persian)
Hughes, C.Robert, L.Frady, K. and Arroyos, A. (2019), "Middle-skill-level Employees and Technological Environments", Managing Technology and Middle- and Low-skilled Employees (The Changing Context of Managing People). Bingley: Emerald Publishing Limited.
Johnson, R. D., Stone, D. L., & Lukaszewski, K. M. (2020). The benefits of eHRM and AI for talent acquisition. Journal of Tourism Futures7(1), 40-52.
Karakatsanis, I., AlKhader, W., MacCrory, F., Alibasic, A., Omar, M. A., Aung, Z., & Woon, W. L. (2017). Data mining approach to monitoring the requirements of the job market: A case study. Information Systems65, 1-6.Kirkpatrick JD, Kirkpatrick WK.; Kirkpatrick's four levels of training evaluation; 1st ed. Association for Talent Development; 2016; 35-48.
Kriechel, B., Vetter, T. (2019 Jan 30). Skills mismatch measurement in ETF partner countries. European Training Foundation. Retrieved from: https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/skills-mismatch-measurement-etf-partner-countries
Kuhn, K. M., Meijerink, J. & Keegan, A. (2021), Human resource management and the gig economy: Challenges and opportunities at the intersection between organizational HR decision-makers and digital labor platforms. In M.R., Buckley, A.R., Wheeler, J.E., Baur, & J. R. B., Halbesleben (Eds.). Research in Personnel and Human Resources Management (pp. 1-46). Bingley: Emerald Publishing Limited.
Le Deist, F. D., & Winterton, J. (2005). What is competence? Human resource development international8(1), 27-46.
McGuinness, S., & Ortiz, L. (2016). Skill gaps in the workplace: Measurement, determinants and impacts. Industrial Relations Journal47(3), 253-78.
Merriam, S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. New Jersey: Jossey-Bass.
Palmer, R. (2017 Oct 1). Jobs and skills mismatch in the informal economy. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/ ifp_skills/documents/publication/wcms_629018. pdf
Phillips, J. J., & Phillips, P. P. (2005). Proving the value of HR: How and why to measure ROI. Virginia: Society for Human Resource Management.
Pillai, R., & Sivathanu, B. (2020). Adoption of Artificial Intelligence (AI) for talent acquisition in IT/ITeS organizations. Benchmarking: An International Journal27(9), 2599-629.
Prikshat, V., Malik, A., & Budhwar, P. (2023). AI-augmented HRM: Antecedents, assimilation and multilevel consequences. Human Resource Management Review33(1), 100860.
Puckett, J., Boutenko, V., Hoteit, L., Polunin, K., Perapechka, S., Stepanenko, A., & Bikkulova, G. (2020 Jan 15). Fixing the global skills mismatch. Retrieved from: www.bcg.com/publications/2020/fixing-global-skills-mismatch
Puhovichova, D., & Jankelova, N. (2020). Changes of human resource management in the context of impact of the fourth industrial revolution. International Scientific Journals of Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (Industry 4.0)5(3), 138-41.
Rana, G., & Sharma, R. (2019). Emerging human resource management practices in Industry 4.0. Strategic HR Review18(4), 176-81.
Riahi, P., Ghavamipour, M., & Shokri, A. (2018). High growth firms and their impact on employment in Iran. Journal of10(2), 72-88. (Persian)
Romero-Gázquez, J. L., Cañavate-Cruzado, G., & Bueno-Delgado, M. V. (2021). IN4WOOD: A Successful European training action of Industry 4.0 for academia and business. IEEE Transactions on Education65(2), 200-209.
Sadeghi, A., Doostani, P., & Hadi, M. (2019). Identification the damages of job search and career counseling institutes: A qualitative study. Biannual Journal of Applied Counseling, 9(1), 69-86. (Persian)
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. London: Pearson Education.
Shah, C., & Burke, G. (2003 November 16). Ensure boundaries for these boxes stay the same Skills shortages: concepts, measurement and implications. Centre for the Economics of Education and Training. Melbourne: Monash University.
Shakeri, M., Barzegar Bafroo’i, K., & Jamshidi, M. (2019). Presenting a model for tailoring the technical and vocational training with the labor market needs from the viewpoint of Yazd industry owners based on the grounded theory. Educational Innovations18(3), 39-58. (Persian)
Shi, L. P., & Wang, S. (2022). Demand-side consequences of unemployment and horizontal skill mismatches across national contexts: An employer-based factorial survey experiment. Social Science Research104, 102668.
Şimşek, T., Öner, M. A., Kunday, Ö., & Olcay, G. A. (2022). A journey towards a digital platform business model: A case study in a global tech-company. Technological Forecasting and Social Change175, 121372.
Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology8(1), 1-10.
Van Alstyne, M. W., & Schrage, M. (2016). The best platforms are more than matchmakers. Harvard Business Review94(7/8), 1-6.
World Economic Forum. (2019). The global risks report. Genevad: World Economic Forum.
World Economic Forum. (2020). Global Social Mobility Index 2020: Why economies benefit from fixing inequality. Genevad: World Economic Forum.