دوره و شماره: دوره 32، شماره 85، فروردین 1401، صفحه 1-140 
مقایسه بنیان ‏های نظری گفتمان ‏های نوآوری نظام‏ مند و تحول ‏آفرین

صفحه 5-22

10.22034/rahyaft.2023.11212.1338

سید مهدی فاطمی خوراسگانی؛ سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ علی شایان