بررسی آثار توزیعی اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم و فنون، دانشگاه بین‌المللی اهلبیت، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم و فنون، دانشگاه بین‌المللی اهلبیت، تهران، ایران

چکیده

نابرابری درآمدی یکی از چالش‌های بزرگ در کشورهای اسلامی هست، تحقیقات زیادی راجع به کاهش نابرابری درامد از طرق مختلف انجام گرفته است. اقتصاد دانش‌بنیان امروزه در ادبیات اقتصادی مطرح و به‌عنوان عامل مهم و تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی محسوب می‌شود.اقتصاد دانش‌بنیان با کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، پیشرفت فناوری، تعدیلات ساختاری در بخش‌های مهم اقتصادی، ارتقای کارایی نهاده‌های تولید، اصلاح فرایندهای کسب‌وکار، رشد اقتصادی توأم با برابری درآمدی بین دهک‌های درآمدی را به همراه دارد. اثر اقتصاد دانش‌بنیان و مؤلفه‌های آن شامل شاخص دانش، نظام انگیزشی، آموزش و نوآوری بر کاهش نابرابری درآمدی در بین کشور اسلامی، هدف این تحقیق است.با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده) عوامل مؤثر بر کاهش نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب اسلامی( ایران، عراق، لبنان، پاکستان، قطر، تاجیکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، مصر، بحرین و سوریه) طی سال‌های 2008 الی 2019برآورد شده است. جهت بررسی ایستایی متغیرها و هم چنان رابطه بلندمدت میان متغیرها از آزمون ریشه واحد و آزمون هم جمعی کائو استفاده‌شده است جهت آزمون معنی‌داری پنل و آزمون اثرات عرض مبدأ مشاهدات از آزمون اف لیمر و هاسمن استفاده گردید که با سطح احتمال 99 درصد پانل بودن آزمون و هم چنان با سطح 99 درصد عرض از مبدأ با اثرات ثابت تایید گردید. نتایج نشان می‌دهد که افزایش مؤلفه ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان، که از چهار مؤلفه دانش ، آموزش ، نوآوری و نظام انگیزشی با استفاده از روش موریس حاصل شده است باعث کاهش نابرابری در کشورهای اسلامی شده است به‌نحوی‌که با افزایش یک درصد مؤلفه اقتصاد دانش‌بنیان، ضریب جینی 01. درصد کاهش می‌یابد. مؤلفه آموزش تأثیر منفی و معنی‌دار بر نابرابری درامد دارد به‌نحوی‌که یک درصد افزایش در مؤلفه آموزش باعث کاهش 0.27 درصد نابرابری درامد در کشورهای اسلامی می‌شود. مؤلفه دانش نیز تأثیر منفی و معنی‌دار بر نابرابری درامد در کشورهای اسلامی دارد به‌نحوی‌که یک درصد افزایش دانش باعث 0.007 درصد کاهش نابرابری درامد می‌شود همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی و تورم نیز بر نابرابری درآمدی کشورها اثرگذار هست .بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای اسلامی جهت کاهش نابرابری بین دهک‌های درآمدی علاوه بر رونق اقتصادی و اعمال سیاست‌های انضباط پولی و مالی جهت کنترل تورم می‌بایست افزایش مهارت‌های آموزشی، افزایش مراکز رشد و فناوری، شرایط مناسب کسب‌وکار و توسعه کسب‌وکارهای نوین را در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the distributional effects of knowledge-based economy in selected Islamic countries (Fully Modified Least Squares Approach)

نویسندگان [English]

  • mohammad ghaffary fard 1
  • ALIDAD MOSADIQ 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Science and Technology, Ahlul Bayt International University, Tehran – Iran
2 Master of Science in Economics, Faculty of Science and Technology, Ahlul Bayt International University, Tehran – Iran
چکیده [English]

The existence of income inequality in all societies and Islamic countries brings unfortunate and fragile consequences. In any society where income inequality prevails, the possibility of increasing corruption in the field of trade and commerce, reducing the motivation for economic, social and political activity, production and industry, and increasing crimes. Political, increasing unemployment, pessimism between the government and the nation, etc. can disrupt the stability and endurance of the economic system of a country and society. This caused economists to find solutions to control income inequality and balance income distribution. There are many factors that affect income inequality and reduce income inequality in societies, the most important factors that reduce income inequality in Islamic countries are the increase in national income, financial development, human capital, gross domestic product, rule of law and External factors have been identified. Among the factors that have been effective on income inequality in Islamic countries in recent studies, according to scholars and researchers, is the knowledge-based economy and its components.
The knowledge-based economy includes innovation, socialization and innovation, self-creation, technological progress, structural evolution in important economic sectors, improving the efficiency of production inputs and achieving continuous development. The knowledge-based economy is mainly based on the use of ideas rather than relying on physical abilities. Today, a knowledge-based economy is mentioned in economic literature and is considered an important and influential factor in income inequality. A knowledge-based economy with entrepreneurship, creativity and innovation, technological progress, structural adjustments in important economic sectors, improving the efficiency of production inputs, reforming business processes, economic growth and income equality, according to the definition of the World Bank, is a knowledge-based economy based on four components. Knowledge, education, innovation and incentive system are based on the fact that each of these four components plays a significant role in economic growth, national welfare and economic progress of the society. And what is the relationship between income inequality in Islamic countries? Can the knowledge-based economy reduce income inequality and make changes in it? What is the rate and percentage of influence of knowledge-based economy components and indicators on income inequality in Islamic countries?
The effect of the knowledge-based economy and its components including knowledge index, incentive system, education and innovation on reducing income inequality between Islamic countries is the aim of this research. Using the econometric method of panel data (completely modified least squares) factors affecting the reduction of income inequality in selected Islamic countries (Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan, Qatar, Tajikistan, Turkmenistan, Saudi Arabia, Egypt, Bahrain and Syria) during the years 2008 Estimated to 2019. To analyze the data, the econometric method of panel data (completely corrected least squares) was used in Eviews10 software. To check the stationarity of the variables and also the long-term relationship between the variables, the unit root test and the Kao co-integration test were used, and for the panel significance test and the origin width effects test. Flimer and Hausman’s test was used for the observations, which was confirmed with a 99% probability level of the test being a panel and also with a 99% level of width from the origin with fixed effects. The combination of the components of the knowledge-based economy, which is a combination of indicators (knowledge, education, incentive system, and innovation), has a negative and significant effect on income inequality in the long term, in such a way that with one percent change in this component, the income inequality will decrease by 0.01 percent. Therefore, it can be said that the knowledge-based economy is effective in reducing income inequality, and the more knowledge-based economies of Islamic countries become, the more income inequality decreases, and the reduction of income inequality brings economic justice. The inflation variable has a positive and significant effect on income inequality. and according to the findings of the research, it can be written that an increase in inflation causes an increase in income inequality in Islamic countries so with a one percent increase in inflation, income inequality increases by an average of 0.025 percent. Inflation increases income inequality. Gross domestic product also has a negative and significant effect on income inequality in the long term, so a one percent increase in gross domestic product reduces income inequality by 0.06 percent on average. Therefore, as much as the GDP increases in Islamic countries, income inequality decreases by a factor of six percent. The education component has a negative and significant effect on income inequality so that a one percent increase in the education component reduces income inequality by 0.27 percent in Islamic countries. The knowledge component also has a negative and significant effect on income inequality in Islamic countries in such a way that a one percent increase in knowledge causes a 0.007 percent decrease in income inequality, and an increase in GDP and inflation also affects the income inequality of countries. According to the results of this research, points are suggested to reduce income inequality in Islamic countries in order to make the right policies for these countries with the aim of creating national welfare and economic justice. The relationship between the composite index of the components of the knowledge-based economy and income inequality is negative and significant, that is, the knowledge-based economy reduces income inequality. reduces, so Islamic countries need to strengthen and improve all the components of the knowledge-based economy, keeping in mind the conditions of their countries. Therefore, in order to reduce the inequality in income, in addition to economic prosperity and applying monetary and financial discipline policies to control inflation, the economic policymakers of Islamic countries should put increasing educational skills, increasing growth and technology centers, suitable business conditions and developing new businesses in their agenda. Development of skill-oriented manpower training infrastructures; Development of skill-oriented faculties; synergy between different educational authorities at different educational levels among Islamic countries; Establishing joint colleges and educational centers between Islamic countries; expanding science parks and growth centers in Islamic countries; Identifying business obstacles, especially in the field of internal regulations of countries; Creating clear and supportive laws for the development of knowledge-based businesses; creating national and joint funds in Islamic countries to support creative and knowledge-based businesses; Expanding the relationship between the academic community and the industry to create an incentive system should be put on the agenda.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Inequality
  • Knowledge-based Economy
  • Islamic Countries and Completely Modified Least Squares
  • JEL Classification O15 . O31 . O53 . I20 . E25
Abdullah, A. J., Doucouliagos, H., & Manning, E. (2011). Education and income inequality: A meta-regression analysis. Australia: Deakin University.
Ghaffary Fard, M., & Mosadiq, A. (2022). Investigating the distributional effects of knowledge-based economy in selected Islamic countries (Fully Modified Least Squares Approach). Rahyaft32(85), 47-64. (Persian)
Sarkesh, A., & Aleemran, R. (2021). Investigating the impact of knowledge-based economy components on income inequality from the perspective of Islamic justice in Iran. Islamic Economics, 20(80), 107-32. (Persian)
Aparicio, G., Iturralde, T., & Rodríguez, A. V. (2023). Developments in the knowledge-based economy research field: A bibliometric literature review. Management Review Quarterly73(1), 317-52.
Zoldgadr, H., Asgharpur, H., & Purebadolahan, M. (2019). The impact of bank credits on economic growth considering the income level of provinces. The Journal of Economic Policy, 11(21), 125-50. (Persian)
Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2020). Building knowledge-based economies in Africa: a systematic review of policies and strategies. Journal of the Knowledge Economy11, 1538-55.
Barro, R. J., & Lee, J. W. (1993). International comparisons of educational attainment. Journal of Monetary Economics32(3), 363-394.
Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The Quarterly Journal of Economics106(2), 407-43.
Choong, K. K., & Leung, P. W. (2021). A critical review of the precursors of the knowledge economy and their contemporary research: implications for the computerized new economy. Journal of the Knowledge Economy, 13, 1573-610.
Kharlamova, G., Stavytskyy, A., & Zarotiadis, G. (2018). The impact of technological changes on income inequality: the EU states case study. Journal of International Studies, 11(2), 76-94.
Ghaffaryfard, M., & Maleki Nasr, H. (2021). Investigating the role of knowledge-based economy in economic growth of different provinces of Iran (Fully modified least squares panel data approach). Strategic Studies of public policy, 11(40), 302-23.
Ghaffary Fard, M., Maleki Nasr, H., & Hazegh, M. (2021). Effect of Combined Index of Knowledge-Based Economy on Unemployment Control (Case study of Iranian provinces). Rahyaft31(81), 91-108. (Persian)
Ghaffary Fard, M., & MOSADIQ, A. (2022). Investigating the distributional effects of knowledge-based economy in selected Islamic countries (Fully Modified Least Squares Approach). Rahyaft, 32(85), 47-64. (Persian)
Héraud, J. A. (2021). A new approach of innovation: From the knowledge economy to the theory of creativity applied to territorial development. Journal of the Knowledge Economy12(1), 201-17.
Imani, R. (2012). Creativity, innovation and knowledge: levers of power in the new millennium with a view on knowledge-based economy. Tehran: Zarin Mehr Publications. (Persian)
Jaberi Khosroshahi, N., Mohamadvand Nahidi, M. R., & Noroozi, D. (2012). The Effect of Financial Development on Income Inequality in Iran. Economic Growth and Development Research, 2(6), 173-208.
Khazri, H. L.; Samimi A. J. Asymmetric impact of exchange rate shocks on income distribution in Iran: NARDL Approach. Financial Economics, 14(53),45-63. (Persian)
Kudasheva, T., Kunitsa, S., & Mukhamediyev, B. (2015). Effects of access to education and information-communication technology on income inequality in Kazakhstan. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 940-47.
Mahmoodzadeh, E., Asadi, F. (2014). The effects of information and communication on increasing labor productivity. Business Research Quarterly, 43, 154-63. (Persian)
Mehrabani, F., Ghobadi, S., & Rezaeeyan, A. (2014). Investigation of the mutual effect of knowledge-based economy and TFP and their relationship: Case study on developed, emerging and developing countries. Journal of Iran's Economic Essays11(21), 125-60. (Persian)
Mehrabani, V. (2008). The effect of education on poverty and income inequality. Economic Research Quarterly, 82, 211-25. (Persian)
Moradi Rostami, Z. (2012). Fair distribution of income and wealth from the perspective of Imam Ali centered on Nahj al-Balagha. (doctoral dissertation), Yazd University, Yazd. (Persian)
Nazeman, H., & Eslamifar, A. (2011). Knowledge based economy and sustainable development. Monetary & Financial Economics, 17(33), 184-214. (Persian)
Nili, M., & Nafisi, S. (2004). Human capital, education distribution of labour force and economic growth: The case of Iran. Iranian Journal of Economic Research, 5(17), 1-31. (Persian)
Paas, L. & Creech, H. (2008). How information and communications technologies can support education for sustainable development: Current uses and trends. Canada. Retrieved from https://policycommons.net/artifacts/615598/how-information-and-communications-technologies-can-support-education-for-sustainable-development/1596118/
Parvin, S., Abdollah Milani, M., & Rezaei, V. (2018). The effect of relative price changes on income distribution. Economics Research, 18(71), 1-19. (Persian)
Ghasemzadeh, M., & Salatin, P. (2019). The impact of Information and communication technology on entrepreneurship in selected countries: Panel Data Approach. New Economy and Trad14(1), 107-28. (Persian)
Ramezanpoor, E, Sedaghat Kalmarzi, H. (2021). The effect of combined government expenditure on income inequality regimes in Iran. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 8(3), 243-66. (Persian)
Rezaei, E., Alizadeh, A., & Salehian Salehi Nejad, Z. (2014). The structural factors affecting income distribution emphasizing on corruption. Journal of Econometric Modelling, 1(2), 81-98. (Persian)
Salem, A. A.; Arab Yarmohammadi J. (2011). Examining the relationship between financial development and income distribution in Iran's economy. Economic Research Trends Quarterly, 19(58), 127-51. (Persian)
Sarkesh, A., & Aleemran, R. (2021). Investigating the impact of knowledge-based economy components on income inequality from the perspective of Islamic justice in Iran. Islamic Economics20(80), 107-32. (Persian)
Seefeldt, B. (2018). The impact of education expenditures on income inequality: Evidence from US states. (M.A. Thesis). Bryant University, Virginia.
Seifipour, R., Qasem Rezaie, M. (2011). Investigating factors affecting income distribution in Iran's economy with an emphasis on taxes. Financial Economics, 6(20), 69-92. (Persian)
Shahabadi, A., Kheshtmal Nasrani, M., Moradi, A. (2020). The effect of knowledge components on the inequality of global wealth distribution. Journal of Planning and Budgeting, 24(4), 75-96. (Persian)
Shahabadi, A., & Farahmand, M. (2018). The interaction effects of financial sources abundance and good governance index on income distribution in selected Islamic countries. New Economy and Trad, 13(2), 81-106. (Persian)
Shahabadi,A ; Farahmand,M, the effect of financial resource abundance levels with the institutional index of governance in income distribution in selected Islamic countries, Modern Economy and Trade, Research Center for Humanities and Cultural Studies, Scientific-Research Quarterly, 2014; 2: 82.
Shahabadi, A., Sari Gol, S. (2017). Direct and indirect effects of oil on total factor productivity in Iran's economy (Using Simultaneous Equations System). Economic Growth and Development research, 7(28), 141-64. (Persian)
Shahabadi, A., Sari Gol, S. (2013). Comparative study of the effect of innovation on income inequality. Journal of Science & Technology Parks and Incubators, 9(35), 1-14. (Persian)
Shahmoradi, B., Chiniforooshan, P., & Sarkhosh Sara, A. (2021). Identification and ranking of technologies affecting inequality: A study of selected countries with emphasis on Iran. Journal Strategic Studies of Public Policy, 11(40), 102-31. (Persian)
Shaikhi, S.; Gholami, S. (2013). The role of information and communication technology in education. Bi-Quarterly Journal of Educational Studies (Nama), 2(2), 48-54. (Persian)
Shaqaqi Shahri, V., Vafadari, D. (2017). The loyalist government, examining the effect of economic corruption on income inequality. Development Strategy, 49(13), 226-51. (Persian)
Shaghaghi, V., Alizadeh, S., & Jamshidi, N. (2019). Measuring economic rent in Iran using Fuzzy Logic (Economic Approach). The Journal of Economic Studies and Policies6(1), 245-66. (Persian)
Ghahari Bidgoli, S., & Torbatinezhad, H. (2020). The effect of information and communication technology on innovation, creativity, and knowledge sharing among faculty members of Shahid Rajaee Technical and Vocational University in Kashan. Teacher Professional Development5(3), 1-11. (Persian)
Wierzbicka, W. (2018). Information infrastructure as a pillar of the knowledge-based economy-an analysis of regional differentiation in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy13(1), 123-39.
Eisazadeh, Y., & Aghaei, M. (2018). The Role of Information and Communication Technology in the Relationship between Foreign Direct Investment and Income Inequality: Evidence from Selected Countries. Business Intelligence Management Studies6(23), 83-106.
Zarranejhad, M., Hosseinpoor, A., & Anvari, E. (2015). The Effect of Financial Development on Income Inequality in Iran’s Economy Using Non-linear Cointegration Technique. International Journal of Management, Accounting & Economics2(12), 1420-34.