بررسی پژوهش‌های بهره‌مند از پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در پایگاه‌های استنادی اسکوپوس و وب آو ساینس

نوع مقاله : مورد کاوی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم‌سنجی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد بیوشیمی و بیوفیزیک،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی‏ پژوهش‏ حاضر، مطالعة‏ عملکرد پژ‏وهشی پژوهشگران مورد حمایت ‏صندوق‏ حمایت‏ از پژوهشگران‏ و فناوران ‏کشور در پایگاه‏های‏ استنادی ‏اسکوپوس و وب‏ آو‏ساینس از آغاز کار این صندوق تاکنون است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و با رویکرد علم ‏سنجی انجام شده است. برای پردازش داده‏ های این پژوهش‏ از نرم ‏افزار‏های ‏هیست‏سایت، ووس‏‏ویور و امکانات ‏نرم ‏‏افزار اکسل استفاده شد و داده‏ ها ‏مورد تحلیل‏ قرار گرفت. جامعة پژوهش را انتشارات ‏علمی نمایه شده پژوهشگران مورد حمایت صندوق در پایگاه ‏اسکوپوس به تعداد 10397 مدرک در تاریخ 14 ژوئن 2021 و در پایگاه ‏ساینس به تعداد 11530 مدرک در تاریخ 11 می 2021 تشکیل می‏دهد. یافته ‏های پژوهش نشان ‏داد که انتشارات علمی منتج از پژوهش ‏های مورد حمایت در ‏‏صندوق‏ روند افزایشی داشته‏ و قالب عمده انتشارات علمی، مقاله ‏پژوهشی، مقاله مروری، مقاله‏ دادرسی، و فصل ‏کتاب بوده است. در میان نویسندگان پُر‏تولید و پُراستناد، مسعود صلواتی با تعداد 325 مدرک در پایگاه‏ اسکوپوس و عباس شفیعی با تعداد 199 مدرک در پایگاه ‏وب‏‏ آو‏ساینس بوده ‏اند. بررسی شاخص چارک مجله‏ های منتشرکنندة مقاله‏ ها نشان داد که 32/36 درصد از مقاله ‏ها ‏در نشریات‏ چارک اول و دوم منتشر شده‏اند ‏که ‏کیفیت علمی مقاله‏ ها ‏را‏ نشان می‏دهد. بر اساس اطلاعات پایگاه استنادی وب ‏‏آو‏ساینس بیشترین وابستگی شغلی پژوهشگران مورد حمایت صندوق از دانشگاه تهران، دانشگاه‏ تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی شریف بوده ‏اند. در پایگاه اسکوپوس نیز بیشترین وابستگی شغلی و همکاری با صندوق در سطح ملی از آن دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. پژوهشگران مورد حمایت صندوق در سطح بین ‏المللی در پایگاه استنادی وب‏ آو‏ساینس بیشترین وابستگی سازمانی و شغلی را از کشورهای آمریکا، آلمان و کانادا داشته ‏اند. پژوهشگران مورد حمایت صندوق در سطح بین ‏المللی در پایگاه اسکوپوس نیز بیشترین وابستگی سازمانی را از کشورهای آمریکا، آلمان و کانادا داشته ‏اند. پژوهش حاضر نشان داد که تعداد محدودی از پژوهشگران و دانشگاه‏ها بیشترین حمایت‏ها را از طرف صندوق را دریافت نموده ‏اند و ‏بیشترین مقاله‏ های علمی را منتشر کرده ‏اند. بنابراین، پیشنهاد می‏شود صندوق یک‏سری تشویقی‏ های متفاوت‏ تر برای پژوهشگران مناطق دورافتاده با امکانات کم داشته باشد تا آنها هم بتوانند با حمایت صندوق، ایده ‏های ناب خود را اجراء کنند. همچنین طبق یافته‏ های پژوهش، موضوعاتی مثل شیمی، و فیزیک بیشتر مورد توجه صندوق بوده ‏اند؛ و کمتر به حوزه ‏های مهندسی، فنی، علوم انسانی، و علوم اجتماعی توجه شده است. از این‏رو، لازم است صندوق تدابیری برای موضوعاتی که کمتر از سایرین مورد حمایت قرار گرفته ‏اند، بیاندیشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Research Financially Supported by the Iran National Science Foundation in Scopus and Web of Science Citation Databases

نویسندگان [English]

  • Zahra Zamani 1
  • Alireza Noruzi 2
  • Ali akbar Saboury 3
1 MSc. of Scientometrics, , Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Information Science and Knowledge Management, ,Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor of Biochemistry and Biophysics,Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

The evaluation and measurement of science, technology, and innovation (STI) is a reality that has been present in the world in the past and now, because it has always been assumed that science, technology, and innovation can improve human health and well-being. Based on this, identifying the most active and influential universities, research centers, organizations, researchers, scientists, and other factors related to publications, patents, and citations can open new ways and paths for the establishment of systematic scientific and research communication and cooperation to understand the general responsibilities of all people and to exchange scientific information in different fields. Due to the role and importance of scientific communication in obtaining new findings, evaluation and measurement of scientific publications and activities have always been the focus of bibliometric and scientometric experts.
Scientific productions (publications and patents), as an indicator of the activities of the scientific system, countries, organizations, and research centers, have always been the focus of policymakers and decision-makers at the national and international levels. The main purpose of this study was to study the performance of researchers supported by the Iran National Science Foundation (INSF) in the Scopus and Web of Science (WoS) databases.
The present research has been done using the descriptive and scientometric approaches. The data obtained from the research were analyzed using the HistCite, VOSviewer, and Excel software. The research population consists of scientific publications indexed in the Scopus database with  10,397 documents on June 14, 2021, and WoS with 11,530 documents on May 11, 2021.
According to the findings, the most scientific publications (articles and patents) resulting from the studies supported by the INSF were for the years 2020 with 1,782 documents, 2019 with 1,730 documents, and 2018 with 1,522 documents. The lowest number of publications was in 2008 with 76 documents. The results of the research also show that the articles extracted from the research supported by the INSF exhibited a sinusoidal growth trend and in some years there has been a gap in growth. The year 2008-2009 with 69.35% had the highest growth trend of scientific publications and a growth spurt was observed. The years 2009-2010 had the lowest growth with a drop of 6.41% in scientific publications and the year 2020 had the lowest growth of 3%.
Among the authors of publications and citations, Massoud Salavati with 325 documents was the most prolific author in Scopus, and Abbas Shafiei with 199 documents was the most prolific author in WoS. Analysis of articles showed that 36.32 percent of articles were published in journals of the first and second quartiles (Q 1 and Q 2) indicating the articles’ scientific quality. The publications supported by the INSF have had the most national collaborations with the University of Tehran, Tarbiat Modares University, and the Sharif University of Technology in WoS. Research publications supported by the INSF nationally have had the most collaborations with the University of Tehran, Tehran University of Medical Sciences, and Islamic Azad University in papers indexed in Scopus. The publications supported by the INSF at the international level in WoS have had the most collaborations with Iran, the US, Germany, and Canada. The publications supported by the INSF have also had the most international cooperation with Iran, the US, Germany, and Canada in Scopus. Analyzing the subject areas of publications showed that most of its publications in WoS were in the field of multidisciplinary chemistry with 1,083 documents, multidisciplinary sciences with 998 documents, and chemistry physics with 837 documents. Investigating the subject category of publications supported by the NSF in Scopus indicated that the field of chemistry with 3,022 documents, engineering with 2585 documents, and material science with 2,496 documents have the most documents.
In addition, based on the search conducted in the US patent database, 31 patents have been granted and registered based on studies supported by the INSF. The highest frequency of growth of patents resulting from the INSF-supported research is for the years 2015 and then 2009, and the lowest frequency is for the year 2008 with 2 patents. Note that in 2014-2012, the growth process stopped. The researchers supported by the INSF have had research cooperation and science diplomacy with 76 countries, Iran with 4,060 collaborations, the United States of America with 997 research collaborations, and Germany with 523 research collaborations have the most research cooperation with the researchers supported by the INSF.
The findings showed that publications supported by the INSF have an increasing trend and the main formats of scientific publications were research articles, review articles, quick access articles, litigation articles, and book chapters. From this study, it can be concluded that the analysis of the time trend of the scientific publications and patents of researchers supported by the INSF in two databases of  Scopus and Web of Science showed that these publications have an increasing trend. Considering the importance of the connections between science and technology, it is suggested to policymakers and managers pay more attention to patents and their commercialization to create a connection between the INSF and the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran National Science Foundation (INSF)
  • Scientometric
  • Scientific publications
  • Citation analysis
  • Patents
  • Web of Science
  • Scopus
[1] Noroozi Chakoli A, Hassanzadeh M, Nourmohammadi, H. Fifteen years of science production of Iran in databases of the Institute for Scientific Information (ISI) (1993-2007). Book Quarterly. 2009; 20 (77): 175-200 [in Persian].
[2] Heidari G. Science and measurement or the concept of science in scientometrics. Book of the Month of Generalities (Ketab-Mah Koliat). 2010; 13 (10): 72-77. [in Persian].
[3] Hoseini Beheshti M S, Khoeini S, Esmaeil Pounaki E. Bibliometric study and network analysis of co-authorship and thematic clusters of ontological research. Scientometrics Research Journal. 2022; forthcoming. https://dx.doi.org/10.22070/rsci.2021.14558.1500 [in Persian].
[4] Ghorbi A, Fahimifar S, Noruzi A. Citation analysis and the reasons for retraction in Middle Eastern countries. Scientometrics Research Journal. 2023; forthcoming. https://dx.doi.org/10.22070/ rsci.2021.13819.1472 [in Persian].
[5] Jafari S, Farshid R, Jabbari L. Thematic analysis of COVID 19 studies in five large continents. Scientometrics Research Journal. 2020; 6 (1): 277-297. https://dx.doi.org/10.22070/rsci.2020. 5494.1385 [in Persian].
[6] Sory F, Norouzi Y, FamilRohani A, Zarei A. Drawing the scientific map of Islamic Azad university researchers’ products in the field of Art and Architect in Web of Science site. Scientometrics Research Journal. 2020; 6 (11): 127-148. https://dx.doi.org/10.22070/rsci.2019.4377.1286 [in Persian].
[7] GhaziMirsaeid S J, Motamedi N, Emami S M. Scientific products of research centers affiliated to Tehran and Isfahan Universities of Medical Sciences indexed in Scopus: 2009-2013. Journal of Payavard Salamat. 2018; 12 (2): 112-119. http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6502-en.html [in Persian].
[8] Ghaseminik Z, Gazni A. The influence of funding on the scientific impact of research: The case of Iranian international papers and citations. Scientometrics Research Journal. 2019; 5 (9): 85-98. https://doi.org/10.22070/rsci.2018.697.
[9] Kieran C. Teaching and learning algebraic thinking with 5- to 12-year-olds: The global evolution of an emerging field of research and practice. Springer; 2018; 79105. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68351-5.
[10] Thelwall M, Kousha K, Thelwall S. Covid-19 vaccine hesitancy on English-language Twitter. Profesional de la Información. 2021; 30 (2). https://doi.org/10.3145/epi.2021.mar.12.
[11] Colavizza G. COVID-19 research in Wikipedia. Quantitative Science Studies. 2020; 1 (4): 1349-1380.‏
[12] Gan J, Cai Q, Galer P, Ma D, Chen X, Huang J, ... & Luo R. Mapping the knowledge structure and trends of epilepsy genetics over the past decade: A co-word analysis based on medical subject headings terms. Medicine. 2019; 98 (32): e16782.‏ https://doi.org/10.1097/md.0000000000016782.
[13] Hadimani N, Mulla KR, Kumar NS. A bibliometric analysis of research publications of Indian institute of science education and research, Thiruvananthapuram. Journal of Advancements in Library Sciences. 2015; 2(1): 28-35. https://sciencejournals.stmjournals.in/index.php/JoALS/article/view/395.
[14] Eskroochi R, Ehtesham H, Haghani H. Scientific Productivity of Dentistry in Iranian Journals during 1978-2006. Iranian Journal of Information processing and Management. 2010; 26 (1):109-119. http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-1237-fa.html.
[15] Osareh F, CheshmehSohrabi M, Dehghanpour N. A study of Iranian engineering scientific outputs in Science Citation Index accessible through dialog database during 1990-2008. Iranian Journal of Engineering Education. 2011; 12 (48): 1-23. https://dx.doi.org/10.22047/ijee.2011.688.
[16] Fahimifar S, Gholampour B, Gholampour S. Investigation of scientific productivity and co-authorship network of Iranians' researchers on physical education and sport science in Web of Science during 2006-2016. Sports Management Studies. 2018; 10 (49): 37-58. https://dx.doi.org/10.22089/smrj. 2018.4690.1900 [in Persian].
[17] Ehtesham H. Evaluation of scientific output of researchers at Birjand University of Medical Sciences in Web of Science during 2000-2011. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2012; 19 (3): 324-331. http://journal.bums.ac.ir/article-1-1052-en.html [in Persian].
[18] García-García P, López-Muñoz F, Callejo J, Martín-Águeda B, Álamo C. Evolution of Spanish scientific production in international obstetrics and gynecology journals during the period 1986-2002. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2005; 123 (2):  150-156. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2005.06.039.
[19] Asadi M, Joulaei S, Saqafi S, Bazrafshan A. Scientific collaborations and co-authorship networks in scientific publications of Sharif University of Technology during 2005-2010. Librarianship and Information Organization Studies. 2013; 24 (1): 166-186. http://nastinfo.nlai.ir/article_86.html.
[20] Erfanmanesh M, Parto P, Goltaji M. An Analysis of the Status of Iranian chemistry research based on the Web of Science. Journal of Knowledge Studies. 2014; 7 (26): 93-110. https://qje.ntb.iau.ir/article_516986.html.
[21] Seifi K, Fahimifar S, Noruzi A. A comparative analysis of the Sharif University of Technology's scientific productions in the Web of Science and Scopus. Science and Technology Policy Letters, 2020; 10 (3): 109-122. http://stpl.ristip.sharif.ir/article_21821.html.
[22] Gonçalves R, Kieling C, Bressan R, Mari J, Rohde L. The evaluation of scientific productivity in Brazil: an assessment of the mental health field. Scientometrics. 2009; 80 (2): 529-537.‏ https://doi.org/10.1007/s11192-008-2077-9.