نوآوری باز و استراتژی باز: تبیین و مقایسه

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری کاشان

10.22034/rahyaft.2023.10873.1262

چکیده

امروزه مفهوم باز بودن در سازمان‌ ها گسترده شده است و به دلیل ظهور اینترنت و پیشرفت در فناوری اطلاعات، سازمان‌ ها علاقه خاصی را به رویکرد های باز نشان داده‌ اند. یکی از این اصول باز در سازمان‌ ها در حوزه استراتژیک از طریق شفافیت در فرآیند های استراتژی شناخته می‌ شود که استراتژی باز نامیده شده است. در این مقاله تلاش می‌ شود ضمن معرفی این پدیده، مقایسه‌ ای نیز میان نوآوری باز و استراتژی باز صورت گیرد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل اسنادی است. نتایج نشان می‌ دهد محققان استراتژی، توجه خود را به نمونه دیگری از گسترش و باز کردن شیوه های سازمانی بسته سنتی معطوف کرده اند، و آن موضوع استراتژی باز است. وظیفه استراتژی باز در ساده‌ ترین مفهوم، افزایش شفافیت و مشارکت در مورد مسائل استراتژیک (ذینفعان داخلی و خارجی) است. به عبارت دیگر، استراتژی باز، موضوع جدیدی در حوزه ی مدیریت استراتژیک است که به نظر برخی نظریه‌ پردازان، بر پایه نوآوری باز قرار دارد، هر چند شباهت و تفاوت‌ هایی نیز مطرح است. مشابه نوآوری باز، تحقیق در استراتژی باز در ابتدا پدیده محور بود، و به تدریج به عنوان یک جریان پژوهشی قابل شناسایی مطرح شد. با این حال، به عنوان یک زمینه تحقیق، به شکلی متفاوت نسبت به نوآوری باز توسعه یافته است. با توجه به تحلیل زوایای مختلف دو پدیده استراتژی باز و نوآوری باز، می‌ توان آن‌ ها را از 7 منظر مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار داد. شباهت‌ ها و تفاوت‌ های کلیدی از منظرهای مختلف 7گانه منظر مبانی فلسفی، منظر هدف، منظر رابطه نسبت، منظر رویکرد های نظری، منظر ابعاد استراتژی باز، منظر ابعاد گشودگی و باز بودن و همچنین منظر حوزه‌ های فعالیت مورد بررسی قرار گرفته که در مقاله به تفصیل اشاره شده است. با توجه به تحلیل زوایای مختلف دو پدیده استراتژی باز و نوآوری باز، می‌ توان آن‌ ها را از 7 منظر مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار داد. شباهت‌ ها و تفاوت‌ های کلیدی از منظرهای مختلف 7گانه منظر مبانی فلسفی، منظر هدف، منظر رابطه نسبت، منظر رویکرد های نظری، منظر ابعاد استراتژی باز، منظر ابعاد گشودگی و باز بودن و همچنین منظر حوزه‌ های فعالیت مورد بررسی قرار گرفته که در مقاله به تفصیل اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Open innovation and open strategy: explanation and comparison

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 1
  • Mahmood Foroutan mehraderani 2
1 PhD. Student of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
2 PhD. Student of Persian Language and Literature Kashan University
چکیده [English]

Today, the concept of openness has become widespread in organizations, and due to the advent of the Internet and advances in information technology, organizations have shown a special interest in open approaches. One of these open principles in organizations in the field of strategy is known through transparency in strategic processes, which is called open strategy. This article tries to introduce this phenomenon and make a comparison between open innovation and open strategy. The present research is applied in terms of purpose and is of the type of library studies and documentary analysis. The results show that strategy researchers have turned their attention to another example of the expansion and opening up of traditional closed organizational practices, and that is the issue of open strategy. The task of open strategy in the simplest sense is to increase transparency and participation in strategic issues (internal and external stakeholders). In other words, open strategy is a new topic in the field of strategic management, which, according to some theorists, is based on open innovation, although there are similarities and differences. Similar to open innovation, research in open strategy was initially phenomenological, and gradually emerged as an identifiable research stream. However, as a research field, it has developed differently than open innovation. According to the analysis of different angles of two phenomena of open strategy and open innovation, According to the analysis of different angles of two phenomena of open strategy and open innovation, they can be examined and compared from 7 different perspectives. Similarities and key differences from 7 different perspectives, the perspective of philosophical foundations, the perspective of goals, the perspective of relationships, the perspective of theoretical approaches, the perspective of open strategy dimensions, the perspective of openness and openness dimensions, as well as the perspective of activity areas, which are mentioned in detail in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Openness
  • Open innovation
  • Open strategy
  • Similarities
  • Differences