نوآوری باز و استراتژی باز: تبیین و مقایسه

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران؛ تهران

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری کاشان؛ اصفهان

چکیده

امروزه مفهوم باز بودن در سازمان‌ ها گسترده شده است و به دلیل ظهور اینترنت و پیشرفت در فناوری اطلاعات، سازمان‌ ها علاقه خاصی را به رویکرد های باز نشان داده‌ اند. یکی از این اصول باز در سازمان‌ ها در حوزه استراتژیک از طریق شفافیت در فرآیند های استراتژی شناخته می‌ شود که استراتژی باز نامیده شده است. در این مقاله تلاش می‌ شود ضمن معرفی این پدیده، مقایسه‌ ای نیز میان نوآوری باز و استراتژی باز صورت گیرد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل اسنادی است. نتایج نشان می‌ دهد محققان استراتژی، توجه خود را به نمونه دیگری از گسترش و باز کردن شیوه های سازمانی بسته سنتی معطوف کرده اند، و آن موضوع استراتژی باز است. وظیفه استراتژی باز در ساده‌ ترین مفهوم، افزایش شفافیت و مشارکت در مورد مسائل استراتژیک (ذینفعان داخلی و خارجی) است. به عبارت دیگر، استراتژی باز، موضوع جدیدی در حوزه ی مدیریت استراتژیک است که به نظر برخی نظریه‌ پردازان، بر پایه نوآوری باز قرار دارد، هر چند شباهت و تفاوت‌ هایی نیز مطرح است. مشابه نوآوری باز، تحقیق در استراتژی باز در ابتدا پدیده محور بود، و به تدریج به عنوان یک جریان پژوهشی قابل شناسایی مطرح شد. با این حال، به عنوان یک زمینه تحقیق، به شکلی متفاوت نسبت به نوآوری باز توسعه یافته است. با توجه به تحلیل زوایای مختلف دو پدیده استراتژی باز و نوآوری باز، می‌ توان آن‌ ها را از 7 منظر مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار داد. شباهت‌ ها و تفاوت‌ های کلیدی از منظرهای مختلف 7گانه منظر مبانی فلسفی، منظر هدف، منظر رابطه نسبت، منظر رویکرد های نظری، منظر ابعاد استراتژی باز، منظر ابعاد گشودگی و باز بودن و همچنین منظر حوزه‌ های فعالیت مورد بررسی قرار گرفته که در مقاله به تفصیل اشاره شده است. با توجه به تحلیل زوایای مختلف دو پدیده استراتژی باز و نوآوری باز، می‌ توان آن‌ ها را از 7 منظر مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار داد. شباهت‌ ها و تفاوت‌ های کلیدی از منظرهای مختلف 7گانه منظر مبانی فلسفی، منظر هدف، منظر رابطه نسبت، منظر رویکرد های نظری، منظر ابعاد استراتژی باز، منظر ابعاد گشودگی و باز بودن و همچنین منظر حوزه‌ های فعالیت مورد بررسی قرار گرفته که در مقاله به تفصیل اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Open innovation and open strategy: explanation and comparison

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 1
  • Mahmood Foroutan mehraderani 2
1 Ph.D. of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
2 Ph.D. Student of Persian Language and Literature Kashan University
چکیده [English]

This article tries to introduce this phenomenon and make a comparison between open innovation and open strategy. The present research is applied in terms of purpose and is of the type of library studies and documentary analysis. The results show that strategy researchers have turned their attention to another example of the expansion and opening up of traditional closed organizational practices, and that is the issue of open strategy. The task of open strategy in the simplest sense is to increase transparency and participation in strategic issues (internal and external stakeholders). In other words, open strategy is a new topic in the field of strategic management, which, according to some theorists, is based on open innovation, although there are similarities and differences. Similar to open innovation, research in open strategy was initially phenomenological and gradually emerged as an identifiable research stream. However, as a research field, it has developed differently than open innovation. According to the analysis of different angles of two phenomena of open strategy and open innovation, they can be examined and compared from 7 different perspectives. Similarities and key differences from 7 different perspectives, the perspective of philosophical foundations, the perspective of goals, the perspective of relationships, the perspective of theoretical approaches, the perspective of open strategy dimensions, the perspective of openness and openness dimensions, as well as the perspective of activity areas, which are mentioned in detail in the article.
Open strategy, or in better words, opening strategy, is an emerging, dynamic, and multifaceted phenomenon that is developing rapidly (Tavakoli et al., 2017, 164). Open strategy is a diverse phenomenon that has different dimensions, includes a large range of activities and may seek different goals. Therefore, for a better understanding of this phenomenon, the need for further investigation is evident (Seidl et al., 2019, 10). In this article, an attempt is made to take a closer look at the concept of open strategy to gather a clearer picture of this phenomenon and its various appearances. Also, considering that open strategy is a new topic in the field of strategic management; according to some theorists, it is based on open innovation (Appleyard & Chesbrough, 2017, 311). The discussion of open innovation next to open strategy requires more comparison and investigation. In order to understand it better, in this article, which is practical in terms of purpose and the type of library studies and document analysis, an attempt is made to explain these two issues and compare them.
In this article, an attempt was made by using library studies and document analysis, while explaining open strategy alongside open innovation, and comparing them. In the following, according to the analytical contents resulting from the systematic review of the existing literature, the results and the discussion around them are mentioned.
In fact, the open strategy creates a challenge in the traditional perspective of the organization that, unlike the past when the strategy was followed by a unique group at the highest level of the organization, in the new approach, most of the open strategy processes in strategy making require more transparency and extensive participation of people. Which are involved in the strategy making process of the organization (Gegenhuber & Dobusch, 2017, 337). This view states that the open strategy is a dynamic set of methods that enable the internal and external factors of the organization to have more transparency, cooperation and flexibility, and to achieve more balance and breadth in the boundaries within the organization as well as the external boundaries. Although many definitions and sometimes different dimensions for open strategy have been proposed in the literature, however, it can be said that the task of open strategy in the simplest sense is to increase transparency and participation in strategic issues (internal and external stakeholders) (Hautz et al., 2017, 300).
Similar to open innovation, research in open strategy was initially phenomenological and gradually emerged as an identifiable research stream. However, as a research field, it has developed differently than open innovation. One of the factors that has accelerated the development of open strategy research is the fact that researchers have been able to distinguish from other research streams in organizational studies, strategy, technology, and innovation management that deal with different types of openness and the intervention of internal and external factors. Foreign ones, such as alliances, crowdsourcing, platforms, or related technology infrastructures, learn things (Afuah & Tucci, 2012, 356; Gawer & Phillips, 2013, 1036; Yoo et al., 2012, 1400). Organizational decision-makers become more experienced in reusing open innovation tools and developing existing relationships with open innovation partners in order to adopt open strategy methods according to their specific conditions. The growing number of open strategy examples in the real world accelerates the development of this field (Criado et al., 2013, 320; Lee et al., 2012, 150; Vanhaverbeke et al., 2017, 8).
According to the analysis of different angles of two phenomena of open strategy and open innovation, they can be examined and compared from 7 different perspectives. In the article, the key similarities and differences from the 7 perspectives of philosophical foundations, goal perspective, relationship perspective, theoretical approaches perspective, open strategy dimensions perspective, openness and openness dimensions perspective, as well as activity domains perspective have been summarized in detail.
It should be noted that the dynamic and influential nature of the open strategy and the different ways of looking at this field show that researchers should make more efforts to better understand this exciting new phenomenon. Researchers can review the theoretical approaches introduced to the emerging phenomenon of strategy and develop future theoretical and empirical research in it. The topics that can be considered for future research are: open innovation and globalization issues, open innovation and local research and development issues, networking with foreign partners through information technology, strategic human resource management practices, and the effects of different technologies on the Open Innovation Model. Also, some other topics such as strategy crowdsourcing, intra-organizational and inter-organizational strategy, strategy blogging, platforms (infrastructures), and other areas of information and communication technology in strategy can be researched by other interested parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Openness
  • Open innovation
  • Open strategy
  • Similarities
  • Differences

Adobor, H. (2019). Opening up strategy formulation: Benefits, risks, and some suggestions. Business Horizons, 62 (3), 383-93. DOI: 10.1016/j.bushor.2019.01.005

Afuah, A., & Tucci, C. L. (2012). Crowdsourcing as a solution to distant search. Academy of Management Review, 37 (3), 355-75. DOI: 10.5465/amr.2010.0146

Amrollahi, A., Najafikhah, S., Morton, J., & Sarooghi, H. (2019). Does opening strategy in organizations lead to effectiveness and success? [Paper presentation]. In Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems (ECIS), Stockholm & Uppsala, Sweden.

Amrollahi, A., & Rowlands, B. (2018). OSPM: A design methodology for open strategic planning. Information & Management, 55 (6), 667-85. DOI: 10.1016/j.im.2018.01.006

Amrollahi, A., Ghapanchi, A. H., & Talaei-Khoei, A. (2014, January). Using crowdsourcing tools for implementing open strategy: A case study in education. In 20th Americas Conference on Information Systems, Savannah, Georgia.

Appleyard, M. M., & Chesbrough, H. W. (2017). The dynamics of open strategy: from adoption to reversion. Long Range Planning, 50 (3), 310-21. DOI: 10.1016/j.lrp.2016.07.004

Arabi, S. M., & Dehghan, N. A. (2011). Explaining suitable methodology in strategic control. Methodology of Social Sciences and Humanities, 17 (66), 7-26. (Persian)

Babaee Farsani, M., Amindust, A., Shekarchizadeh, A. (2019). Designing open innovation model in active small and medium sized enterprises by mix method. Public Management Researches, 12 (44): 209-35. (Persian) DOI: 10.22111/jmr.2019.24228.3848

Barge-Gil A. (2013). Open strategies and innovation performance. Industry and Innovation, 20 (7), 585-610. DOI: 10.1080/13662716.2013.849455

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17 (1), 99-120. DOI: 10.1177/014920639101700108

Bigliardi, B., Ferraro, G., Filippelli, S., & Galati, F. (2021). The past, present and future of open innovation. European Journal of Innovation Management, 24 (4), 1130-61. DOI: 10.1108/EJIM-10-2019-0296

Bjelland, O. M, Wood, R. C. (2008). An inside view of IBM's' Innovation Jam'. MIT Sloan Management Review, 50 (1), 32-45.

Birkinshaw, J. (2017). Reflections on open strategy. Long Range Planning, 50 (3), 423-6. DOI: 10.1016/j.lrp.2016.11.004

Bogers, M., Chesbrough, H., & Moedas, C. (2018). Open innovation: Research, practices, and policies. California Management Review, 60 (2), 5-16. DOI: 10.1177/0008125617745086

Brunswicker, S., & Chesbrough, H. (2018). The adoption of open innovation in large firms: Practices, measures, and risks a survey of large firms examines how firms approach open innovation strategically and manage knowledge flows at the project level. Research-Technology Management, 61 (1), 35-45. DOI: 10.1080/08956308.2018.1399022

Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological paradigms and organizational analysis” Aldershort. Farnham, United Kingdom: Ashgate Publishing limited.

Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise. Pennsylvania: Beard Books Publication.

Chesbrough, H. (2017). The future of open innovation: The future of open innovation is more extensive, more collaborative, and more engaged with a wider variety of participants. Research-Technology Management, 60 (1), 35-8. DOI: 10.1080/08956308.2017.1255054

Chesbrough, H. W., Appleyard, M. M. (2007). Open innovation and strategy. California Management Review, 50 (1), 57-76. DOI: 10.2307/41166416

Chesbrough, H., & Crowther, A. K. (2006). Beyond high tech: Early adopters of open innovation in other industries. R & d Management, 36 (3), 229-36. DOI: 10.1111/j.1467-9310.2006.00428.x

Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Massachusetts: Harvard Business Press.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 128-52. DOI: 10.2307/2393553

Colombo, M. G., Rabbiosi, L., & Reichstein, T. (2011). Organizing for external knowledge sourcing. European Management Review, 8 (3), 111-6. DOI: 10.1111/j.1740-4762.2011.01018.x

Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. Government Information Quarterly, 30 (4), 319-26. DOI: 10.1016/j.giq.2013.10.003

David, P. A. (1998). Common agency contracting and the emergence of "open science" institutions. The American Economic Review, 88 (2), 15-21.

Deken, F., Berends, H., Gemser, G., & Lauche, K. (2018). Strategizing and the initiation of interorganizational collaboration through prospective resourcing. Academy of Management Journal, 61 (5), 1920-50. DOI: 10.5465/amj.2016.0687

de Zubielqui, G. C., Fryges, H., & Jones, J. (2019). Social media, open innovation & HRM: Implications for performance. Technological Forecasting and Social Change, 144, 334-47. DOI: 10.1016/j.techfore.2017.07.014

Dobusch, L., Dobusch, L., & Müller-Seitz, G. (2019). Closing for the benefit of openness? The case of Wikimedia’s open strategy process. Organization Studies, 40 (3), 343-70. DOI: 10.1177/0170840617736930

Dobusch, L., Kremser, W., Seidl, D., & Werle, F. (2018). A communication perspective on open strategy and open innovation. Managementforschung, 27, 5-25. DOI: 10.1365/s41113-017-0015-6

Dobusch, L., Seidl, D., & Werle, F. (2015). Opening up the strategy-making process: Comparing open strategy to open innovation [UZH Business Working Paper]. Zurich: University of Zurich.

Dobusch, L., & Gegenhuber, T. (2015). Making an impression with open strategy: Transparency and engagement on corporate blogs. Academy of Management Proceedings, 2015 (1), 11154-5. DOI: 10.5465/AMBPP.2015.196

Doz Y, Kosonen M. (2008). The dynamics of strategic agility: Nokia's rollercoaster experience. California Management Review, 50 (3), 95-118. DOI: 10.2307/41166447

Ettlinger, N. (2017). Open innovation and its discontents. Geoforum, 80, 61–71. DOI: 10.1016/j.geoforum.2017.01.011

Fichter, K. (2009). Innovation communities: the role of networks of promotors in Open Innovation. R&d Management, 39 (4), 357-71. DOI: 10.1111/j.1467-9310.2009.00562.x

Foss, N. J., Lyngsie, J., & Zahra, S. A. (2013). The role of external knowledge sources and organizational design in the process of opportunity exploitation. Strategic Management Journal, 34 (12), 1453-71. DOI: 10.1002/smj.2135

Gawer, A., & Phillips, N. (2013). Institutional work as logics shift: The case of Intel’s transformation to platform leader. Organization Studies, 34 (8), 1035-71. DOI: 10.1177/0170840613492071

Gegenhuber, T., & Dobusch, L. (2017). Making an impression through openness: how open strategy-making practices change in the evolution of new ventures. Long Range Planning, 50 (3), 337-54. DOI: 10.1016/j.lrp.2016.09.001

Gjergji, R., Lazzarotti, V., Visconti, F., & García-Marco, T. (2019). Open innovation in family firms: a systematic literature review. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 17 (3), 304-32. DOI: 10.1108/MRJIAM-03-2019-0913

Haapalainen, P., & Kantola, J. (2015). Taxonomy of knowledge management in open innovations. Procedia Manufacturing, 3, 688-95. DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.307

Hafkesbrink, J., & Schroll, M. (2010). Organizational Competences for open innovation in small and medium sized enterprises of the digital economy. In J. Hafkesbrink, H. Ulrich Hoppe, J. Schlichter (Eds.), Competence Management for Open Innovation: Tools and It Support to Unlock the Innovation Potential Beyond Company Boundaries (pp. 21-52). Siegburg, Germany: Josef Eul Verlag GmbH.

Hakaki, A., Shafiei Nikabadi, M., Bidkham, M. (2021). Provide a multilevel structural model for the successful implementation of open innovation. Innovation Management in Defensive Organizations, 4 (1), 79-106. (Persian) DOI: 10.22034/qjimdo.2020.235985.1325

Hakaki, A., Biabani, Z., & Kheiroddin, Z. (2021). A Decade of Open Innovation in Iran (Systematic Review of Articles 2011-2021). Quarterly journal of Industrial Technology Development, 19 (44), 57-68. (Persian) DOI: 10.22034/jtd.2021.245990

Hautz, J., Seidl, D., & Whittington, R. (2017). Open strategy: Dimensions, dilemmas, dynamics. Long Range Planning, 50 (3), 298-309. doi.org/10.1016/j.lrp.2016.12.001

Hautz, J. (2017). Opening up the strategy process- a network perspective. Management Decision, 55 (9), 1956-83. DOI: 10.1108/MD-07-2016-0510

Heger, T., & Boman, M. (2015). Networked foresight- The case of EIT ICT Labs. Technological Forecasting and Social Change, 101, 147-64. Doi.org/10.1016/j.techfore.2014.02.002

Heidari, A., & Valipour, A. (2017). Strategic management research in Iran: An overview of published works in domestic scientific journals during 2002 to 2015. Journal of Business Management, 9 (1), 83-102. (Persian) DOI: 10.22059/jibm.2017.62319

Henkel, J., Schöberl, S., & Alexy, O. (2014). The emergence of openness: How and why firms adopt selective revealing in open innovation. Research Policy, 43 (5), 879-90. DOI: 10.1016/j.respol.2013.08.014

Hoseinzadeh Shahri, M., Khodabandelou, R., & Moshkdanian, F. (2019). A bibliometric analysis of open strategy: a new concept in strategic management. Iranian Journal of Management Studies, 12 (3), 363-77. DOI: 10.22059/ijms.2019.240800.672803

Huijboom, N., & Van den Broek, T. (2011). Open data: An international comparison of strategies. European Journal of ePractice, 12 (1), 4-16.

Ibarra, E. R. B., Rueda, J. A. C., & Arenas, A. P. L. (2015). Mapping of the challenges for the open innovation model’s implementation in service sector. Journal of Advanced Management Science, 3 (4), 354-61. Doi: 10.12720/joams.3.4.354-361

Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. Information Systems Management, 29 (4), 258-68. DOI: 10.1080/10580530.2012.716740

Jarzabkowski, P. (2005). Strategy as practice: An activity based approach. California: Sage Publications Ltd.

Jourabchi, K. (2019). Method, theory and their relationship: The evolution of the concept of method and theory based on two quantitative and qualitative perspectives. Methodology of Social Sciences and Humanities, 25 (98), 1-28. (Persian) DOI: 10.30471/mssh.2019.1560

Knight, K. E. (1967). A descriptive model of the intra-firm innovation process. The Journal of Business, 40 (4), 478-96.

Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization Science, 3 (3), 383-97.

Lafley, A. G., & Martin, R. (2013). Playing to win: How strategy really works. Massachusetts: Harvard Business Press.

Lavaei Adaryani, R., Kalantari, K., Asadi, A., & Alambeigi, A. (2019). Content analysis of business cooperatives theories emphasizing network functions. Journal of Business Management, 11 (1), 3-24. (Persian) DOI: 10.22059/jibm.2018.261256.3125

Laursen, K., & Salter, A. (2006). Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27 (2), 131-50. Doi.org/10.1002/smj.507

Le, H. T. T., Dao, Q. T. M., Pham, V. C., & Tran, D. T. (2019). Global trend of open innovation research: A bibliometric analysis. Cogent Business & Management, 6 (1), 1633808-963. DOI: 10.1080/23311975.2019.1633808

Lee, S. M., Hwang, T., & Choi, D. (2012). Open innovation in the public sector of leading countries. Management Decision, 50 (1), 147-62. DOI: 10.1108/00251741211194921

Lynch, R. (2018). Strategic management. London: Pearson UK.

Malhotra, A., Majchrzak, A., & Niemiec, R. M. (2017). Using public crowds for open strategy formulation: Mitigating the risks of knowledge gaps. Long Range Planning, 50 (3), 397-410. DOI: 10.1016/j.lrp.2016.06.004

Matzler, K., Füller, J., Koch, B., Hautz, J., & Hutter, K. (2014). Open strategy– a new strategy paradigm? In K. Matzler, H. Pechlaner, & B. Renzl (Eds.), Strategie Und Leadership: Festschrift Für Hans H. Hinterhuber (pp. 37-55). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. DOI: 10.1007/978-3-658-04057-4_3

Mehregan, M. R., Hashemi, S. H., & Neshan, M. N. (2015). Analysing the bilateral relationship between Technological readiness and innovation of countries by considering the mediating effect of GDP. Iranian Journal of Management Studies, 8 (1), 27-45. DOI: 10.22059/ijms.2015.52318

Mintzberg, H., (1994). Rise and Fall of Strategic Planning. Brighton, Massachusetts: Harvard Business Review.

Moradi, S., Abdi, S. (2021). Open science and ethics: Defining capacities and barriers. Rahyaft, 31 (81), 59-72. (Persian) DOI: 10.22034/rahyaft.2020.10443.1145

Moghadam Bagha, S., Khodamorad Poor, M., Yektayar, M., Salavati, A. Open innovation lean canvas in sports organizations. Sport Management Studies, 12 (63), 17-42. (Persian) DOI: 10.22089/smrj.2020.8092.2777

Mohajerani, M., Karimi, F., Nadi, M. A. (2019). Identifying open innovation components and providing a model for implementing open innovation in the university. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9 (2), 199-226. (Persian)

Neeley, T. B., & Leonardi, P. M. (2018). Enacting knowledge strategy through social media: Passable trust and the paradox of nonwork interactions. Strategic Management Journal, 39 (3), 922-46. DOI: 10.1002/smj.2739

Nketia, B. A. (2016). The influence of open strategizing on organizational members’ commitment to strategy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 473-83. DOI:10.1016/j.sbspro.2016.11.058

Nonaka, I., Von Krogh, G., & Voelpel, S. (2006). Organizational knowledge creation theory: Evolutionary paths and future advances. Organization Studies, 27 (8), 1179-208. DOI: 10.1177/0170840606066312

Orlova, L. S. (2019). Open innovation theory: Definition, instruments, frameworks. Strategic Decisions and Risk Management, 10 (4), 396-408. DOI: 10.17747/2618-947X-2019-4-396-409

Pajohesh Jahromi, A. (2019). Taxonomy of open innovation. Rahyaft, 29 (73), 1-12. (Persian) DOI: 10.22034/rahyaft.2019.13748

Puranam, P., Singh, H., & Zollo, M. (2006). Organizing for innovation: Managing the coordination-autonomy dilemma in technology acquisitions. Academy of Management Journal, 49 (2), 263-80. DOI: 10.5465/AMJ.2006.20786062

Rahmanzadeh, S., Pishvaei, M., & Rasouli, M. R. (2020). A decision support model to distribute the benefits of open innovation process. Innovation Management Journal, 9 (3), 79-100. (Persian)

Rastegar, A. A., & Hakaki, A. (2020). The impact of knowledge management infrastructure capabilities on business intelligence with mediatory role of open innovation in manufacturing SMEs. Modern Research in Decision Making, 5 (1), 119-39. (Persian)

Romero-Rodríguez, J. M., Ramírez-Montoya, M. S., Aznar-Díaz, I., & Hinojo-Lucena, F. J. (2020). Social appropriation of knowledge as a key factor for local development and open innovation: A systematic review. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6 (2), 44-55. DOI: 10.3390/joitmc6020044

Santoro, G., Ferraris, A., Giacosa, E., & Giovando, G. (2018). How SMEs engage in open innovation: A survey. Journal of the Knowledge Economy, 9, 561-574. DOI: 10.1007/s13132-015-0350-8

Siadati, H., Afshari Mofrad, M. (2019). Policies for promoting open innovation. Journal of Science and Technology Policy, 12 (2), 379-93. (Persian)

Seidl, D., Von Krogh, G., & Whittington, R. (2019). Defining open strategy: Dimensions, practices, impacts, and perspectives. In D. Seidl, G. von Krogh & R. Whittington (Eds.) Cambridge Handbook of Open Strategy (pp. 9-26). Cambridge: Cambridge University Press.

Schoder, D., Schlagwein, D., & Fischbach, K. (2019 December 15-18). Open Resource-Based View (ORBV): A theory of resource openness [Paper presentation]. In 40th International Conference on Information Systems. Munich, Germany.

Sturm, F., & Pott, C. (2020 June 15). Open strategy in a research organization: Joint exploration of research opportunities in Logistics & IT [Paper presentation]. In 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ ITMC). Cardiff, United Kingdom.

Sunner, A., & Ates, A. (2019). Open strategy: A review and research agenda [Paper presentation]. In BAM 2019 Conference Proceedings; British Academy of Management. Birmingham, England.

Tavakoli, A., Schlagwein, D., & Schoder, D. (2017). Open strategy: Literature review, re-analysis of cases and conceptualisation as a practice. The Journal of Strategic Information Systems, 26 (3), 163-84. DOI: 10.1016/j.jsis.2017.01.003

Tayebi Abolhasani, A., Khashei Varnamkhasti, V., Haghighi Kafash, M., & Elyasi, M. (2022). Typology of open strategy underlying theories. Journal of Strategic Management Studies, 13 (51), 193-225. (Persian) DOI: 10.22034/smsj.2022.147570

Tayebi Abolhasani, A. (2022). Formation pattern of open strategy in knowledge-based companies (Doctoral dissertation). Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. (Persian)

Tayebi Abolhasani, A., & Khashei Varnamkhasti, V. (2021). Analyze the evolution of strategy. Science and Technology Policy Letters, 11 (2), 97-123. (Persian) DOI: 20.1001.1.24767220.1400.11.2.7.7

Tayebi Abolhasani, A., Khodabakhshi, M., Azizian Khalkhooran, Z. (2019). Factors affecting ethical attitude toward business (Case study: Female students of Shahid Beheshti University). Journal of Applied Sociology, 30(4), 151-75. (Persian) DOI: 10.22108/jas.2019.111409.1407

Vanhaverbeke, W., Roijakkers, N., Lorenz, A., Chesbrough, H. (2017). The Importance of Connecting Open Innovation to Strategy (pp. 3-15). In N. Pfeffermann, J. Gould (Eds), Strategy and Communication for Innovation. Berlin: Springer.

Hippel, E. V., & Krogh, G. V. (2003). Open source software and the “private-collective” innovation model: Issues for organization science. Organization Science, 14 (2), 209-23. DOI: 10.2139/ssrn.1410789

Von Krogh, G., & Geilinger, N. (2019). Open innovation and open strategy: Epistemic and design dimensions. In D. Seidl, G. von Krogh, & R. Whittington (Eds.), Cambridge handbook of open strategy (pp. 48-58). Cambridge: Cambridge University Press.

Whittington, R. (2019). Opening strategy: Professional strategists and practice change, 1960 to today. Oxford: Oxford University Press.

Whittington, R., Cailluet, L., & Yakis‐Douglas, B. (2011). Opening strategy: Evolution of a precarious profession. British Journal of Management, 22 (3), 531-44. DOI: 10.1111/j.1467-8551.2011.00762.x

Whittington, R. (2006). Completing the practice turn in strategy research. Organization Studies, 27 (5), 613-34. DOI: 10.1177/0170840606064

Xu, X., & Alexy, O. (2019). Strategic openness and open strategy. In D. Seidl, von Krogh, & R. Whittington (Eds.), Cambridge handbook of open strategy (pp. 59-84). Cambridge: Cambridge University Press.

Yoo, Y., Boland Jr, R. J., Lyytinen, K., & Majchrzak, A. (2012). Organizing for innovation in the digitized world. Organization Science, 23 (5), 1398-408. DOI: 10.1287/orsc.1120.0771

Zanin, F., Lusiani, M., & Bagnoli, C. (2020). The swinging role of visualization in strategic planning. Journal of Management and Governance, 24, 1019-54. DOI: 10.1007/s10997-019-09499-5.

 

Adobor, H. (2019). Opening up strategy formulation: Benefits, risks, and some suggestions. Business Horizons, 62 (3), 383-93. DOI: 10.1016/j.bushor.2019.01.005
Afuah, A., & Tucci, C. L. (2012). Crowdsourcing as a solution to distant search. Academy of Management Review, 37 (3), 355-75. DOI: 10.5465/amr.2010.0146
Amrollahi, A., Najafikhah, S., Morton, J., & Sarooghi, H. (2019). Does opening strategy in organizations lead to effectiveness and success? [Paper presentation]. In Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems (ECIS), Stockholm & Uppsala, Sweden.
Amrollahi, A., & Rowlands, B. (2018). OSPM: A design methodology for open strategic planning. Information & Management, 55 (6), 667-85. DOI: 10.1016/j.im.2018.01.006
Amrollahi, A., Ghapanchi, A. H., & Talaei-Khoei, A. (2014, January). Using crowdsourcing tools for implementing open strategy: A case study in education. In 20th Americas Conference on Information Systems, Savannah, Georgia.
Appleyard, M. M., & Chesbrough, H. W. (2017). The dynamics of open strategy: from adoption to reversion. Long Range Planning, 50 (3), 310-21. DOI: 10.1016/j.lrp.2016.07.004
Arabi, S. M., & Dehghan, N. A. (2011). Explaining suitable methodology in strategic control. Methodology of Social Sciences and Humanities, 17 (66), 7-26. (Persian)
Babaee Farsani, M., Amindust, A., Shekarchizadeh, A. (2019). Designing open innovation model in active small and medium sized enterprises by mix method. Public Management Researches, 12 (44): 209-35. (Persian) DOI: 10.22111/jmr.2019.24228.3848
Barge-Gil A. (2013). Open strategies and innovation performance. Industry and Innovation, 20 (7), 585-610. DOI: 10.1080/13662716.2013.849455
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17 (1), 99-120. DOI: 10.1177/014920639101700108
Bigliardi, B., Ferraro, G., Filippelli, S., & Galati, F. (2021). The past, present and future of open innovation. European Journal of Innovation Management, 24 (4), 1130-61. DOI: 10.1108/EJIM-10-2019-0296
Bjelland, O. M, Wood, R. C. (2008). An inside view of IBM's' Innovation Jam'. MIT Sloan Management Review, 50 (1), 32-45.
Birkinshaw, J. (2017). Reflections on open strategy. Long Range Planning, 50 (3), 423-6. DOI: 10.1016/j.lrp.2016.11.004
Bogers, M., Chesbrough, H., & Moedas, C. (2018). Open innovation: Research, practices, and policies. California Management Review, 60 (2), 5-16. DOI: 10.1177/0008125617745086
Brunswicker, S., & Chesbrough, H. (2018). The adoption of open innovation in large firms: Practices, measures, and risks a survey of large firms examines how firms approach open innovation strategically and manage knowledge flows at the project level. Research-Technology Management, 61 (1), 35-45. DOI: 10.1080/08956308.2018.1399022
Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological paradigms and organizational analysis” Aldershort. Farnham, United Kingdom: Ashgate Publishing limited.
Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise. Pennsylvania: Beard Books Publication.
Chesbrough, H. (2017). The future of open innovation: The future of open innovation is more extensive, more collaborative, and more engaged with a wider variety of participants. Research-Technology Management, 60 (1), 35-8. DOI: 10.1080/08956308.2017.1255054
Chesbrough, H. W., Appleyard, M. M. (2007). Open innovation and strategy. California Management Review, 50 (1), 57-76. DOI: 10.2307/41166416
Chesbrough, H., & Crowther, A. K. (2006). Beyond high tech: Early adopters of open innovation in other industries. R & d Management, 36 (3), 229-36. DOI: 10.1111/j.1467-9310.2006.00428.x
Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Massachusetts: Harvard Business Press.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 128-52. DOI: 10.2307/2393553
Colombo, M. G., Rabbiosi, L., & Reichstein, T. (2011). Organizing for external knowledge sourcing. European Management Review, 8 (3), 111-6. DOI: 10.1111/j.1740-4762.2011.01018.x
Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. Government Information Quarterly, 30 (4), 319-26. DOI: 10.1016/j.giq.2013.10.003
David, P. A. (1998). Common agency contracting and the emergence of "open science" institutions. The American Economic Review, 88 (2), 15-21.
Deken, F., Berends, H., Gemser, G., & Lauche, K. (2018). Strategizing and the initiation of interorganizational collaboration through prospective resourcing. Academy of Management Journal, 61 (5), 1920-50. DOI: 10.5465/amj.2016.0687
de Zubielqui, G. C., Fryges, H., & Jones, J. (2019). Social media, open innovation & HRM: Implications for performance. Technological Forecasting and Social Change, 144, 334-47. DOI: 10.1016/j.techfore.2017.07.014
Dobusch, L., Dobusch, L., & Müller-Seitz, G. (2019). Closing for the benefit of openness? The case of Wikimedia’s open strategy process. Organization Studies, 40 (3), 343-70. DOI: 10.1177/0170840617736930
Dobusch, L., Kremser, W., Seidl, D., & Werle, F. (2018). A communication perspective on open strategy and open innovation. Managementforschung, 27, 5-25. DOI: 10.1365/s41113-017-0015-6
Dobusch, L., Seidl, D., & Werle, F. (2015). Opening up the strategy-making process: Comparing open strategy to open innovation [UZH Business Working Paper]. Zurich: University of Zurich.
Dobusch, L., & Gegenhuber, T. (2015). Making an impression with open strategy: Transparency and engagement on corporate blogs. Academy of Management Proceedings, 2015 (1), 11154-5. DOI: 10.5465/AMBPP.2015.196
Doz Y, Kosonen M. (2008). The dynamics of strategic agility: Nokia's rollercoaster experience. California Management Review, 50 (3), 95-118. DOI: 10.2307/41166447
Ettlinger, N. (2017). Open innovation and its discontents. Geoforum, 80, 61–71. DOI: 10.1016/j.geoforum.2017.01.011
Fichter, K. (2009). Innovation communities: the role of networks of promotors in Open Innovation. R&d Management, 39 (4), 357-71. DOI: 10.1111/j.1467-9310.2009.00562.x
Foss, N. J., Lyngsie, J., & Zahra, S. A. (2013). The role of external knowledge sources and organizational design in the process of opportunity exploitation. Strategic Management Journal, 34 (12), 1453-71. DOI: 10.1002/smj.2135
Gawer, A., & Phillips, N. (2013). Institutional work as logics shift: The case of Intel’s transformation to platform leader. Organization Studies, 34 (8), 1035-71. DOI: 10.1177/0170840613492071
Gegenhuber, T., & Dobusch, L. (2017). Making an impression through openness: how open strategy-making practices change in the evolution of new ventures. Long Range Planning, 50 (3), 337-54. DOI: 10.1016/j.lrp.2016.09.001
Gjergji, R., Lazzarotti, V., Visconti, F., & García-Marco, T. (2019). Open innovation in family firms: a systematic literature review. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 17 (3), 304-32. DOI: 10.1108/MRJIAM-03-2019-0913
Haapalainen, P., & Kantola, J. (2015). Taxonomy of knowledge management in open innovations. Procedia Manufacturing, 3, 688-95. DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.307
Hafkesbrink, J., & Schroll, M. (2010). Organizational Competences for open innovation in small and medium sized enterprises of the digital economy. In J. Hafkesbrink, H. Ulrich Hoppe, J. Schlichter (Eds.), Competence Management for Open Innovation: Tools and It Support to Unlock the Innovation Potential Beyond Company Boundaries (pp. 21-52). Siegburg, Germany: Josef Eul Verlag GmbH.
Hakaki, A., Shafiei Nikabadi, M., Bidkham, M. (2021). Provide a multilevel structural model for the successful implementation of open innovation. Innovation Management in Defensive Organizations, 4 (1), 79-106. (Persian) DOI: 10.22034/qjimdo.2020.235985.1325
Hakaki, A., Biabani, Z., & Kheiroddin, Z. (2021). A Decade of Open Innovation in Iran (Systematic Review of Articles 2011-2021). Quarterly journal of Industrial Technology Development, 19 (44), 57-68. (Persian) DOI: 10.22034/jtd.2021.245990
Hautz, J., Seidl, D., & Whittington, R. (2017). Open strategy: Dimensions, dilemmas, dynamics. Long Range Planning, 50 (3), 298-309. doi.org/10.1016/j.lrp.2016.12.001
Hautz, J. (2017). Opening up the strategy process- a network perspective. Management Decision, 55 (9), 1956-83. DOI: 10.1108/MD-07-2016-0510
Heger, T., & Boman, M. (2015). Networked foresight- The case of EIT ICT Labs. Technological Forecasting and Social Change, 101, 147-64. Doi.org/10.1016/j.techfore.2014.02.002
Heidari, A., & Valipour, A. (2017). Strategic management research in Iran: An overview of published works in domestic scientific journals during 2002 to 2015. Journal of Business Management, 9 (1), 83-102. (Persian) DOI: 10.22059/jibm.2017.62319
Henkel, J., Schöberl, S., & Alexy, O. (2014). The emergence of openness: How and why firms adopt selective revealing in open innovation. Research Policy, 43 (5), 879-90. DOI: 10.1016/j.respol.2013.08.014
Hoseinzadeh Shahri, M., Khodabandelou, R., & Moshkdanian, F. (2019). A bibliometric analysis of open strategy: a new concept in strategic management. Iranian Journal of Management Studies, 12 (3), 363-77. DOI: 10.22059/ijms.2019.240800.672803
Huijboom, N., & Van den Broek, T. (2011). Open data: An international comparison of strategies. European Journal of ePractice, 12 (1), 4-16.
Ibarra, E. R. B., Rueda, J. A. C., & Arenas, A. P. L. (2015). Mapping of the challenges for the open innovation model’s implementation in service sector. Journal of Advanced Management Science, 3 (4), 354-61. Doi: 10.12720/joams.3.4.354-361
Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. Information Systems Management, 29 (4), 258-68. DOI: 10.1080/10580530.2012.716740
Jarzabkowski, P. (2005). Strategy as practice: An activity based approach. California: Sage Publications Ltd.
Jourabchi, K. (2019). Method, theory and their relationship: The evolution of the concept of method and theory based on two quantitative and qualitative perspectives. Methodology of Social Sciences and Humanities, 25 (98), 1-28. (Persian) DOI: 10.30471/mssh.2019.1560
Knight, K. E. (1967). A descriptive model of the intra-firm innovation process. The Journal of Business, 40 (4), 478-96.
Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization Science, 3 (3), 383-97.
Lafley, A. G., & Martin, R. (2013). Playing to win: How strategy really works. Massachusetts: Harvard Business Press.
Lavaei Adaryani, R., Kalantari, K., Asadi, A., & Alambeigi, A. (2019). Content analysis of business cooperatives theories emphasizing network functions. Journal of Business Management, 11 (1), 3-24. (Persian) DOI: 10.22059/jibm.2018.261256.3125
Laursen, K., & Salter, A. (2006). Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27 (2), 131-50. Doi.org/10.1002/smj.507
Le, H. T. T., Dao, Q. T. M., Pham, V. C., & Tran, D. T. (2019). Global trend of open innovation research: A bibliometric analysis. Cogent Business & Management, 6 (1), 1633808-963. DOI: 10.1080/23311975.2019.1633808
Lee, S. M., Hwang, T., & Choi, D. (2012). Open innovation in the public sector of leading countries. Management Decision, 50 (1), 147-62. DOI: 10.1108/00251741211194921
Lynch, R. (2018). Strategic management. London: Pearson UK.
Malhotra, A., Majchrzak, A., & Niemiec, R. M. (2017). Using public crowds for open strategy formulation: Mitigating the risks of knowledge gaps. Long Range Planning, 50 (3), 397-410. DOI: 10.1016/j.lrp.2016.06.004
Matzler, K., Füller, J., Koch, B., Hautz, J., & Hutter, K. (2014). Open strategy– a new strategy paradigm? In K. Matzler, H. Pechlaner, & B. Renzl (Eds.), Strategie Und Leadership: Festschrift Für Hans H. Hinterhuber (pp. 37-55). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. DOI: 10.1007/978-3-658-04057-4_3
Mehregan, M. R., Hashemi, S. H., & Neshan, M. N. (2015). Analysing the bilateral relationship between Technological readiness and innovation of countries by considering the mediating effect of GDP. Iranian Journal of Management Studies, 8 (1), 27-45. DOI: 10.22059/ijms.2015.52318
Mintzberg, H., (1994). Rise and Fall of Strategic Planning. Brighton, Massachusetts: Harvard Business Review.
Moradi, S., Abdi, S. (2021). Open science and ethics: Defining capacities and barriers. Rahyaft, 31 (81), 59-72. (Persian) DOI: 10.22034/rahyaft.2020.10443.1145
Moghadam Bagha, S., Khodamorad Poor, M., Yektayar, M., Salavati, A. Open innovation lean canvas in sports organizations. Sport Management Studies, 12 (63), 17-42. (Persian) DOI: 10.22089/smrj.2020.8092.2777
Mohajerani, M., Karimi, F., Nadi, M. A. (2019). Identifying open innovation components and providing a model for implementing open innovation in the university. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9 (2), 199-226. (Persian)
Neeley, T. B., & Leonardi, P. M. (2018). Enacting knowledge strategy through social media: Passable trust and the paradox of nonwork interactions. Strategic Management Journal, 39 (3), 922-46. DOI: 10.1002/smj.2739
Nketia, B. A. (2016). The influence of open strategizing on organizational members’ commitment to strategy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 473-83. DOI:10.1016/j.sbspro.2016.11.058
Nonaka, I., Von Krogh, G., & Voelpel, S. (2006). Organizational knowledge creation theory: Evolutionary paths and future advances. Organization Studies, 27 (8), 1179-208. DOI: 10.1177/0170840606066312
Orlova, L. S. (2019). Open innovation theory: Definition, instruments, frameworks. Strategic Decisions and Risk Management, 10 (4), 396-408. DOI: 10.17747/2618-947X-2019-4-396-409
Pajohesh Jahromi, A. (2019). Taxonomy of open innovation. Rahyaft, 29 (73), 1-12. (Persian) DOI: 10.22034/rahyaft.2019.13748
Puranam, P., Singh, H., & Zollo, M. (2006). Organizing for innovation: Managing the coordination-autonomy dilemma in technology acquisitions. Academy of Management Journal, 49 (2), 263-80. DOI: 10.5465/AMJ.2006.20786062
Rahmanzadeh, S., Pishvaei, M., & Rasouli, M. R. (2020). A decision support model to distribute the benefits of open innovation process. Innovation Management Journal, 9 (3), 79-100. (Persian)
Rastegar, A. A., & Hakaki, A. (2020). The impact of knowledge management infrastructure capabilities on business intelligence with mediatory role of open innovation in manufacturing SMEs. Modern Research in Decision Making, 5 (1), 119-39. (Persian)
Romero-Rodríguez, J. M., Ramírez-Montoya, M. S., Aznar-Díaz, I., & Hinojo-Lucena, F. J. (2020). Social appropriation of knowledge as a key factor for local development and open innovation: A systematic review. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6 (2), 44-55. DOI: 10.3390/joitmc6020044
Santoro, G., Ferraris, A., Giacosa, E., & Giovando, G. (2018). How SMEs engage in open innovation: A survey. Journal of the Knowledge Economy, 9, 561-574. DOI: 10.1007/s13132-015-0350-8
Siadati, H., Afshari Mofrad, M. (2019). Policies for promoting open innovation. Journal of Science and Technology Policy, 12 (2), 379-93. (Persian)
Seidl, D., Von Krogh, G., & Whittington, R. (2019). Defining open strategy: Dimensions, practices, impacts, and perspectives. In D. Seidl, G. von Krogh & R. Whittington (Eds.) Cambridge Handbook of Open Strategy (pp. 9-26). Cambridge: Cambridge University Press.
Schoder, D., Schlagwein, D., & Fischbach, K. (2019 December 15-18). Open Resource-Based View (ORBV): A theory of resource openness [Paper presentation]. In 40th International Conference on Information Systems. Munich, Germany.
Sturm, F., & Pott, C. (2020 June 15). Open strategy in a research organization: Joint exploration of research opportunities in Logistics & IT [Paper presentation]. In 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ ITMC). Cardiff, United Kingdom.
Sunner, A., & Ates, A. (2019). Open strategy: A review and research agenda [Paper presentation]. In BAM 2019 Conference Proceedings; British Academy of Management. Birmingham, England.
Tavakoli, A., Schlagwein, D., & Schoder, D. (2017). Open strategy: Literature review, re-analysis of cases and conceptualisation as a practice. The Journal of Strategic Information Systems, 26 (3), 163-84. DOI: 10.1016/j.jsis.2017.01.003
Tayebi Abolhasani, A., Khashei Varnamkhasti, V., Haghighi Kafash, M., & Elyasi, M. (2022). Typology of open strategy underlying theories. Journal of Strategic Management Studies, 13 (51), 193-225. (Persian) DOI: 10.22034/smsj.2022.147570
Tayebi Abolhasani, A. (2022). Formation pattern of open strategy in knowledge-based companies (Doctoral dissertation). Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. (Persian)
Tayebi Abolhasani, A., & Khashei Varnamkhasti, V. (2021). Analyze the evolution of strategy. Science and Technology Policy Letters, 11 (2), 97-123. (Persian) DOI: 20.1001.1.24767220.1400.11.2.7.7
Tayebi Abolhasani, A., Khodabakhshi, M., Azizian Khalkhooran, Z. (2019). Factors affecting ethical attitude toward business (Case study: Female students of Shahid Beheshti University). Journal of Applied Sociology, 30(4), 151-75. (Persian) DOI: 10.22108/jas.2019.111409.1407
Vanhaverbeke, W., Roijakkers, N., Lorenz, A., Chesbrough, H. (2017). The Importance of Connecting Open Innovation to Strategy (pp. 3-15). In N. Pfeffermann, J. Gould (Eds), Strategy and Communication for Innovation. Berlin: Springer.
Hippel, E. V., & Krogh, G. V. (2003). Open source software and the “private-collective” innovation model: Issues for organization science. Organization Science, 14 (2), 209-23. DOI: 10.2139/ssrn.1410789
Von Krogh, G., & Geilinger, N. (2019). Open innovation and open strategy: Epistemic and design dimensions. In D. Seidl, G. von Krogh, & R. Whittington (Eds.), Cambridge handbook of open strategy (pp. 48-58). Cambridge: Cambridge University Press.
Whittington, R. (2019). Opening strategy: Professional strategists and practice change, 1960 to today. Oxford: Oxford University Press.
Whittington, R., Cailluet, L., & Yakis‐Douglas, B. (2011). Opening strategy: Evolution of a precarious profession. British Journal of Management, 22 (3), 531-44. DOI: 10.1111/j.1467-8551.2011.00762.x
Whittington, R. (2006). Completing the practice turn in strategy research. Organization Studies, 27 (5), 613-34. DOI: 10.1177/0170840606064
Xu, X., & Alexy, O. (2019). Strategic openness and open strategy. In D. Seidl, von Krogh, & R. Whittington (Eds.), Cambridge handbook of open strategy (pp. 59-84). Cambridge: Cambridge University Press.
Yoo, Y., Boland Jr, R. J., Lyytinen, K., & Majchrzak, A. (2012). Organizing for innovation in the digitized world. Organization Science, 23 (5), 1398-408. DOI: 10.1287/orsc.1120.0771
Zanin, F., Lusiani, M., & Bagnoli, C. (2020). The swinging role of visualization in strategic planning. Journal of Management and Governance, 24, 1019-54. DOI: 10.1007/s10997-019-09499-5.