دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 86، تیر 1401، صفحه 1-137 
نوآوری باز و استراتژی باز: تبیین و مقایسه

صفحه 5-24

10.22034/rahyaft.2023.10873.1262

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمود فروتن مهرادرانی