دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 86، تیر 1401، صفحه 1-137