مفهوم و پیشران های مرجعیت علمی در گفتمان تمدنی امام خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمدیریت دولتی دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نورتهران، ایران

چکیده

طرح گفتمان تمدنی و ملزومات آن از جمله پیشرفت در علم و فنّاوری با هدف کسب مرجعیت علمی ازسوی مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) موجب شد تا حرکت به‌سوی تحقق این امر در کانون توجه قرار گیرد. بنا به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف تبیین مفهوم و پیشران‌های مرجعیت علمی در گفتمان تمدنی مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع کیفی و داده‌بنیاد است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو روش تحلیل محتوا و تحلیل مضمون استفاده و 101 مضمون پایه، 24 مضمون سازمان‌دهنده و10 مضمون فراگیر استخراج شد. براساس یافته‌های پژوهش، مفهوم مرجعیت علمی در بیانات مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی)، خط‌شکنی علمی، عبور از مرزهای دانش کنونی جهان، پیشتازی در تولید علوم وکشفیات جدید و به‌عبارت‌دیگر، برتری و جریان‌سازی علمی مبتنی بر معنویت، عدالت، اخلاق و ارزش‌های اسلامی با هدف تحقق تمدن نوین اسلامی است. براساس یافته‌ها، پیشران‌های مرجعیت علمی در بیانات مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) عبارت‌اند از: اسلام به‌عنوان مشوق علم، خودکفایی علمی و نفی وابستگی، علم اخلاق‌مدار و عدالت‌محور، تلاش برای تحقق چشم‌انداز علمی، جهاد علمی، تلاش برای کسب مرجعیت علمی در جهان، علم نافع، خلاقیت و نوآوری علمی، تلاش برای نیل به چشم‌انداز علمی، اقتصاد دانش‌بنیان، یادگیری از تجارب دیگران توأم با تولید علم. از بین این پیشران‌ها، جهاد علمی بیشترین فراوانی را دارد. براساس نتایج تحقیق از دیدگاه امام خامنه‌ای، علم نافع و توأم با اخلاق و معنویت، زیربنای تمدن نوین اسلامی است. ایشان ضمن تأکید بر گفتمان‌سازی تولید علم، بر جنبش علمی و نرم‌افزاری، تولید علم و فنّاوری جهادگونه، خلاقیت، نوآوری و نواندیشی علمی به‌مثابة موتور پیشران علمی کشور در عبور از مرزهای دانش تأکید دارند. مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) براساس آموزه‌های مکتبی، بهره‌گیری از تجارب دیگران را تأیید، ولی وابستگی و تقلید کورکورانه از مبانی فلسفی و اخلاق غربی، علمِ ترجمه‌اىِ محض و اکتفا به مصرف‌گرایی صرف در فراگیری علم را مردود دانسته، بر تولید علمی، مجاهدت در مسیر دانش‌افزایی،آرمان‌گرایی در علم، خط‌شکنی علمی و شکستن مرزهای دانش کنونی دنیا تأکید می‌کنند. ایشان برای تحقق مرجعیت علمی، بر انتقال فنّاوری، استفاده از ظرفیت‌های علمی داخل و خارج کشور، تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی، توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مجاهدت علمی، تولید و بومی‌سازی علم، خلاقیت و نوآوری علمی، اقتصاد و تولید دانش‌بنیان تأکید دارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The concept and drivers of scientific authority in the civilizational discourse of Imam Khamenei

نویسندگان [English]

  • Atieh Bohrani 1
  • Zahra Foroutani 2
1 Assistant Professor, of Public Administration, Faculty of Management, Economics and Accounting, PayameNoor University,Tehran; Iran
2 Associate Professor, of Public Administration, Faculty of Management, Economics and Accounting, PayameNoor University,Tehran; Iran
چکیده [English]

Abstract
The plan of civilized discourse and its requirements, including progress in science and technology, with the aim of obtaining scientific authority from Imam Khamenei, caused the movement towards the realization of this matter to be in the center of attention. According to the importance of the topic, this research was conducted with the aim of explaining the concept and the principles of scientific authority in the civilizational discourse of Imam Khamenei. The research is qualitative and data-based. To analyze the data, two methods of content analysis and theme analysis were used and 101 basic themes, 24 organizing themes and 10 overarching themes were extracted. Based on the findings of the research, the concept of scientific authority in the statements of Imam Khamenei, breaking the scientific line, crossing the borders of the current knowledge of the world, leading in the production of new sciences and discoveries, in other words, leadership, superiority and streamlining of science based on spirituality, justice, ethics And Islamic values are aimed at realizing the new Islamic civilization. Also, based on the results of the research, the drivers of scientific authority in Imam Khamenei's statements are: Islam as an incentive for science; Scientific self-sufficiency and negation of dependence; Ethics-oriented and justice-oriented science; Trying to realize the scientific vision; scientific jihad; Trying to gain scientific authority in the world; useful knowledge; creativity and scientific innovation; Trying to achieve a scientific perspective, a knowledge-based economy; Learning from the experiences of others combined with the production of science. According to the results of the research, among these drivers, scientific jihad is the most frequent.The results of this research show that from Imam Khamenei's point of view, useful science combined with ethics and spirituality is the foundation of modern Islamic civilization and is considered one of its main features and components. From the point of view of the majority, Islam is the biggest promoter of science, and Islamic civilization and Muslims were the flag bearers of science and knowledge and scientific progress in the world for many centuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Scientific authority"
  • "drivers of scientific authority"
  • "science and technology"
  • "civilizational discourse"
  • " Islamic civilization"
  • "Imam Khamenei"
Abedi Jafari, H., Taslimi, M. S., Faqihi, A. H.,& Sheikhzadeh, M. (2011). Theme analysis and theme network: A simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. Strategic Management Thought, 5(2),151-98. (Persian)
Akbari, M., & Rezaei, F. (2014). "Analysis of the characteristics of modern Islamic civilization in the thought of the Supreme Leader (Madazaleh)". Pattern of Islamic-Iranian Progress, 3(5), 109-85. (Persian)
Specialized Database of Governmental Jurisprudence Issues. (2019 October 22). Characteristics of Islamic civilization and state.  Retrieved November, 04, 2023, from http://vasael.ir/fa/news/15038 (Persian)
Ashkvari, M. J., & Mousavi, S. Z. (2014). Factors and contexts of the revival of Islamic civilization in the speech of the supreme leader of the revolution [Paper Presentation]. In National Conference of Modern Islamic Civilization, Tehran, Iran. (Persian)
Azadi Ahmadabadi, Q. (2021). Extraction and prioritization of strategies to achieve scientific authority in Iran with the Interpretive Structural Modeling Approach. Strategic studies of public policy, 11(41), 240-65. (Persian)
Ezzati, A. H., Chahardooli, A., & Torabi, M. (2020). The components of modern Islamic civilization, requirements for its establishment, and its benefits in view of the Supreme Leader. Scientific Journal of Islamic Management, 28(1), 75-96. (Persian)
Farzaneh, M. B., Khayyat, A., & Safarpoor, H. (2017). Determining the factors for creating modern Islamic civilization from the view of the Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Islamic Social Studies, 3 (118), 177-206. (Persian)
Goodarzi, Gh., & Roudi, K. (2011). Explanation of scientific authority for scientific institutions of the country with the approach of fundamental conceptualization theory. Journal of Science and Technology Policy, 4(2), 75-90. (Persian)
Hafizi, R., Mirza Rasouli, F., & Aminlou, M. (2022). An essay on scientific authority from the perspective of a selected pre-eminent Iranian scientist. Journal of Science and Technology Policy, 15(3), 29-40. (Persian) DOI: 10.22034/JSTP.2022.13956
Hekmatafshar, M., Kalantari, S., Sanagu, A., Mahasty Jouybary, L. (2013). Restoring scientific authority in Iran: The perspective of postgraduate students in Golestan University of Medical Sciences, Iran. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 2(2),125-33. (Persian)
Hosseini Khamenei, S. A. (2019 February 11). Statement of the second step of the revolution addressed to the people of Iran. The office of preservation and publication of the works of Ayatollah Khamenei. Retrieved 10, 23, 2023 from  https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 (Persian)
Jahanbin, F., & Moinipour, M. (2014). The process of realizing the new Islamic civilization from the perspective of Ayatollah Khamenei. Islamic Revolution Studies, 11(39), 46-29. (Persian)
Kargar, M. (2018). The place of justice in civilization from the point of view of the leader of the revolution. Vasal's specialized government jurisprudence database. 5/26/ 2018. http:/sjs.isri.ac.ir/article_140675. (Persian)
Khosravani, Abbas and Ain al-Qadati, Peyman (2018). The role of science in the process of modern Islamic civilization from the point of view of Ayatollah Khamenei Central law enforcement knowledge. Period 2018. Number 26: 89-104. (Persian)
Koshazadeh, F., Akbari, A., Magool, A., Koshazadeh, A., & Jabari, M. (2019). Designing the academic authority model of the university; identifying dimensions and pillars (Case study: Imam Reza International University). Management in Islamic University, 9(19), 107-22. (Persian)
Moinipour, M., & Lakzaei, R. (2012). The pillars of the united nation and Islamic civilization from the perspective of Imam Khomeini (RA) and the Supreme Leader. Islamic Revolution Studies, 9(28), 51-76. (Persian)
Nikoi, M., & Sarwarian, H. R. (2019). The place of knowledge in modern Islamic civilization from the point of view of the Supreme Leader [Paper presentation]. In National Conference on Civilizational Components in the Second Step Statement of the Revolution, Mashhad, Iran. (Persian)
Qawamabadi, M. Gh., Mortazavizadeh, M., Norouzi, S., Javadi., M., Nani, S., & Abdolhosseinzadeh, M. (2015). The model of scientific authority in the Islamic Republic of Iran is based on the statements of the Supreme Leader. Basij Strategic Studies Quarterly, 18(68), 5-30. (Persian)
Qolipour, H. (2019). Building a university on the horizon of scientific authority. Tehran: Imam Sadegh Publishing House. (Persian)
Ohhah, Q. H., Zadegan, A., Alizadeh, V., & Khodayari, M. T. (2011). Evaluation of factors to achieve the scientific reference from the viewpoint of the faculty of Tabriz University of Medical Sciences. Horizon of Medical Education Development, 4(3), 51-4. (Persian)
Seyed Javadin, S. R., Hasanqolipour, T.; Rahnavard, F., & Tab, M. (2012). Conceptualization of scientific authority in the higher education system. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 16, 27-1. (Persian)
Vahidi Manesh, H. A. (2008). Civilizing elements of Islam. Marafet, 123, 15-34. (Persian)
Yazdani, S., Siahtir, M., & Hoseini Abardeh, M. (2020). Discourse analysis of scientific supremacy in Iran. Journal of Medicine and Spiritual Cultivation, 29(3), 183-95. (Persian)