دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 87، آبان 1401، صفحه 1-136