دو نگاه رقیب درون‌نگر و برون‌نگر به مفهوم مرجعیت علمی: تبیین و ارزیابی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادمدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/rahyaft.2023.11424.1432

چکیده

اثر حاضر با بررسی آثار پژوهشی موجود، دوگانگی موجود دربارة مفهوم مرجعیت علمی را به شکل واضح تبیین و ویژگی‌های هر یک از دیدگاه مخالف هم را مشخص می‌کند تا در سیاست‌گذاری علم و تدوین قوانین ارزیابی دانشگاه‌ها، از واگرایی سیاستی ناشی از تشابه لفظی پرهیز شود.
پس از بیانات رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۴، مفهوم مرجعیت علمی وارد واژگان سیاست علم ایران شد. اغلب پژوهش‌های موجود بر بیانات ایشان و اسناد بالادستی سیاستی متمرکز بوده‌ و این مفهوم را از مفاهیم مشابه موجود در پیشینة جهانی سیاست علم جدا دانسته‌اند. پژوهش‌ها همچنین به رابطة مرجعیت علمی با قدرت نرم و اقتدار ملی و مدل‌سازی روش‌های نیل به مرجعیت علمی پرداخته‌اند. تعدد و ناسازگاری تعاریف موجود و لزوم دستیابی به تعریفی مشخص از مرجعیت علمی مورد توجه برخی پژوهشگران بوده، اما دوگانة درون‌نگری و برون‌نگری به ‌عنوان ریشة ناسازگاری تعاریف بررسی نشده است.
در این پژوهش از مرور نظام‌مند مقالات موجود بر اساس نمایة نورمگز، همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ویژه‌نامة مرجعیت علمی نشریة فرهنگ و ارتقای سلامت و در مرحلة بعد، از تحلیل مقوله‌محور (تماتیک) مقالات برای استخراج مضامین اصلی استفاده شد.
با بررسی ۳۶ مقاله، ۲۰ مقوله دربارة چیستی مرجعیت علمی یافت شد که اغلب از سال ۱۳۹۵ به بعد نگاشته شده‌اند. این مقولات را می‌توان در دو گروه درون‌نگر و برون‌نگر دسته‌بندی کرد. برخی پژوهشگران به ‌دلیل بی‌توجهی به این دوگانة مفهومی، دچار تناقض در آرا و تشتت درونی در نوشتار شده‌اند.
به‌رغم استفادة بسیاری از سیاستمداران و سیاست‌پژوهان از دیدگاه درون‌نگر، این دیدگاه با تعاریف سنتی مرجعیت ناسازگار است و در عمل نیز تبیین مناسبی از مرجعیت علمی ارائه نمی‌کند. همچنین، دیدگاه درون‌نگر معیار ارزیابی خودبسنده‌ای ارائه نمی‌کند. سیاستمداران و سیاست‌پژوهان ناگزیرند از دیدگاه برون‌نگر استفاده کنند تا بتوانند تحلیل واقع‌بینانه‌ای از مرجعیت علمی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Two competing views on the concept of scientific authority: explanation and evaluation

نویسندگان [English]

  • Sepehr Ghazinoory 1
  • Hadi Safari 2
1 Department of IT Management, , Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 PhD Student of Science & Technology Policy, Tarbiat Modares University,Tehran
چکیده [English]

The present work tries to clearly explain the existing duality regarding the concept of scientific authority ("marjiyat") among politicians and policy researchers in the field of science policy by reviewing the existing articles and research works and specifying the characteristics of each of the opposite points of view to make science policy avoid policy divergence caused by verbal similarity.
Historically, scientific authority, along with political authority, has been considered one of the dimensions of the authority of the infallible imams. After the statements of the Supreme Leader in 2006 with the students and professors of Imam Sadegh University, the concept of scientific authority entered the vocabulary of Iran's science policy and attracted the attention of researchers. In the following years, attention has been paid to the discussion of scientific authority in the academic environment of Iran, and in addition to the publication of various articles, the spring 2018 special issue of the Iranian Journal of Culture and Health Promotion has also been dedicated to this subject. Most of the existing research has been focused on the statements of the Supreme Leader and high-level policy documents about scientific authority and has considered this concept separate from similar concepts in the global/ English research literature of science policy. Researchers have also dealt with the relationship of scientific authority with soft power and national authority and modeling the methods of achieving scientific authority.
The review of the available articles shows that there is no comprehensive intersubjective definition of scientific authority among Iranian politicians and policy researchers. The existence of multiple and incompatible definitions and the need to achieve a specific definition of scientific authority have been the concern of some researchers, but the duality of introspection and extroversion, as the root of the inconsistency of definitions, has not been investigated in any of the previous articles.
In this research, a systematic review of the available articles was used based on the NoorMags index. Articles that included the term "scientific marjiyat" in their title, abstract, or keywords were examined in this research. Furthermore, the special issue of "Iranian Journal of Culture and Health Promotion" for scientific authority and the articles of the Islamic-Iranian Model of Progress Conference were used as additional sources. The scope of the research was limited to published Persian sources about scientific authority; because scientific authority, in the common policy sense in Iran, is a concept invented locally, and similar concepts in the global research literature cannot represent what and why the concept of scientific authority is.
In the next stage, after sifting the articles twice, a thematic analysis of the articles was used to extract the main themes raised in them to define and explain the nature of scientific authority. The main themes were divided into two categories, inwards and outwards, and an attempt was made to explain the nature of each of these two categories and to introduce examples of important sources written based on each perspective.
: After sifting the articles, 36 articles were reviewed. Most of them were written in the years 2016 and later, and in the first decade after the topic of scientific authority was raised, this issue was not seriously studied by researchers. After reviewing the articles, 20 main themes were found about what scientific authority: the status of the country, universities, researchers, articles and scientific journals in global rankings; relying on useful science and practical effectiveness; problem-oriention and community needs; scientific independence of the country and freedom from scientific captivity; being global reference point; Islamic orientation and adherence to religious thinking; transforming Persian into an international scientific language; theorizing and expanding the boundaries of science; existence of the complete chain of technology and innovation; global science production pole; self-esteem; historical perspective to scientific authority; global access to scientific products; leadership and non-passive approach in science production; scientific authority and unquestionability of scientific statements; attracting talented people; appropriate research budget in the field of science and technology; becoming a global model of science production; fame as a scientific reference and social image management; and authoring scientific reference books at the global level. These categories can be classified into two groups: inwards and outwards. Outward-looking themes emphasize the definition of the position of scientific authority based on a country's scientific connections with others and the country's position in international scientific communities, and they give importance to international rankings and global scientific communities. On the contrary, inward-looking themes focus on the internal aspects of scientific authority and follow the production of useful science and its use. Some researchers, due to not paying attention to this conceptual duality, have suffered contradictions in their opinions and internal confusion in their writings.
Despite the extensive use of an inward-looking point of view by many politicians and political researchers, this point of view is incompatible with the traditional definitions of authority and in practice, it does not provide a proper explanation of scientific authority. "Marja" in the literal meaning and its historical usage means the place of reference. By accepting this definition, marjiyat cannot exist without referents, and scientific reference is defined concerning others and, as a result, in the domain of international scientific communities. The inward-looking perspective does not provide any self-sufficient evaluation criterion. The usefulness, practicality, and impact of science in practice should also be measured in comparison with other countries and based on global rankings of innovation, economic development, etc. Furthermore, in the current situation, the transformation of Persian language into the international language of science does not seem close.
Politicians and policymakers should determine their operational definition of scientific authority based on one of the two perspectives presented before making any policy decision and using any type of political tool to improve the state of scientific authority in the country, and their expectations and evaluation criteria should also be based on the selected point of view. Based on what has been said, they have to use an outward-looking perspective in order to have a realistic analysis of scientific authority.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific authority
  • scientific marjiyat
  • science policy
  • National system of science
  • University
  • Knowledge assessment
Abravesh, R., & Alipoor, M. H. (2019). Analyzing the competitive strategies of international scientific and cultural organizations (Case study of Islamic Universities of Saudi Arabia, Malaysia, and Egypt). Organizational Culture Management, 17 (4), 587-610. (Persian) DOI: 10.22059/jomc.2019.267988.1007624
Allahnia, M. (2018). Ideal Article” in the viewpoint of The Supreme Leader. Anishnameh-e Velayat, 4 (7), 5-28. (Persian)
Amirarjmandi, Z., Navabakhsh, M., & Aarookhani, B. (2022). Scientific authority and eco-centric values in the comprehensive scientific map of the country. Applied Issues in Islamic Education. 7 (3), 33-64. (Persian) DOI: 10.52547/qaiie.7.3.33
Bakhtiyari, H., Jafari, J., Molasadeghi, M. B., & Abasi, H. (2021). Designing the Interpretive-Structural Model of Components affecting the scientific authority of the universities: A case study of Imam Sadiq University. Strategic Management Thought, 15 (2), 45-84. (Persian)
Barzegar, P., Mahdinejhad Noori, M., FatehRad, M., & Zahedi, M. M. (2021). Architecture of Science, Technology and Innovation of the Islamic Republic of Iran in order to achieve scientific authority in Horizon 1440. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 5 (19), 7-38. (Persian) DOI: 20.1001.1.74672588.1400.5.19.1.7
Dehnavieh, R. & Rafiee, N. (2017). Production of science and scientific authority: Quantity or quality? Strides in Development of Medical Education, 13 (6), 647-50. (Persian)
Elahian, Z. (2019). Compilation of the Islamic-Iranian Model of progress in the field of health, the basis of medicine in the modern Islamic civilization and a path to authority in the field of health. Iranian Journal of Culture and Health Promotion, 3 (1), 121-3. (Persian)
Ghavamabadi, M. G., Mortazavinejad, M., Noruzi, S., Javadi, M., Nani, S., & Abdolhosseinzadeh, M. (2015). The model of scientific authority in the Islamic Republic of Iran based on the statements of The Supreme Leader. Basij Strategic Studies, 18 (68), 5-30. (Persian)
Goodarzi, G., & Roudi, K. (2011). Interpretation of scientific authority for educational institutions by applying Grounded Theory. Journal of Science and Technology Policy, 4 (2), 75-90. (Persian) DOI: 20.1001.1.20080840.1390.4.2.7.6
Hafezi, R., Mirza Rasouli, F., & Aminlou, M. (2022). An essay on scientific authority from the perspective of a selected pre-eminent Iranian scientist. Journal of Science and Technology Policy, 15 (3), 29-40. (Persian) DOI: 10.22034/jstp.2022.13956
Haq Dost, A. A., Nouri Hekmat, S., Dehnoye, R., & Porshikh Ali, A. (2019). A practical look at the concept of scientific authority. Iranian Journal of Culture and Health Promotion, 3 (1), 16-23. (Persian)
Hoseini Moghadam, M., Bashiri, H., Heidarzadeh, A., Khoshrang, H., & Dadgaran, I. (2019). Futures Driven Model of Scientific Excellency, Case study: Gilan University of Medical Sciences. Journal of Iran Futures Studies, 4 (1), 171-205. (Persian) DOI: 10.30479/jfs.2019.10603.1053
Jafari, A. A., & Ghorbi, M. J. (2018). The soft power sources of the Islamic Republic of Iran: A quantitative study of general science and technology policies. Research Journal on Islamic Revolution, 8 (27), 151-75. (Persian) DOI: 10.22084/rjir.2018.14786.2244
KhanMohammadi, H. & Bagheri Kani, M. (2021). Designing a conceptual model of the scientific system of the Islamic Republic of Iran based on the thought of The Supreme Leader. Strategic Management Thought, 4 (1), 5-40. (Persian)
Koushazade, F., Akbari, A., Maghool, A., Jabbari, M., & Koushazade, A. (2019). Identifying classification and prioritization of the factors affecting the university's academic authority. Journal of Research in Educational Systems, 13 (47), 133-52. (Persian) DOI: 10.22034/jiera.2019.173167.1816
Koushazade, F., Akbari, A., Maghool, A., Koushazade, A., & Jabbari, M. (2020). Designing an academic authority model of the university; identifying the dimensions and elements (the case study of Imam Reza International University). Management in the Islamic University, 9 (19), 107-22. (Persian)
Latifi, M., Tahmaseby, B. R., Javadi, M., & Mirzaee Howshaki, M. H. (2018). Extracting and prioritizing strategies for achieving scientific authority an Importance-Performance Analysis (IPA). Rahbord, 27 (86), 5-29. (Persian)
Nejadnoori, M. M., Abedidni, D., Ramezani, M., & Savari, A. (2019). A strategic model of national authority based on science with an emphasis on Jihadist Management. National Security, 9 (31), 107-36. (Persian)
Mahdinejhad Noori, M., Barzegar, P., Fatehrad, M., & Zahedi, M. M. (2020). Development an architecture framework for science, technology and innovation in order to achieve scientific authority. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 4 (13), 71-110. (Persian)
Malakoti, K., Naseripour, M., & Nemati Anaraki, L. (2018). A critique or violation of the past research country. Rahyaft, 28(70), 21-36. (Persian)
Malekafzali, H. (2022). Management of the research system in health is the main strategy to gain scientific and practical authority. Iranian Journal of Culture and Health Promotion, 6 (2), 434-41. (Persian)
MalekMakan, S. & Movahedi, A. A. (2022, May 18-19). Diplomacy and scientific authority in the horizon of the Islamic-Iranian Model of progress document [Paper presentation]. In the 11th Islamic-Iranian Model of Progress Conference. Tehran; Iran. (Persian)
Moghaddasi, H. (2022). Designating the route to scientific leadership by creating a system for national innovation. Iranian Journal of Culture and Health Promotion, 5 (4), 434-41. (Persian)
Mohagheghi, M. A., Golshani, M., Marandi, A., Sajjadi, J., Haghdoust, A. A., Shahedi BaghKhandan, M., Rajaei, K., & Elahian, Z. (2019). The current status of science, technology and health innovation of IR Iran. Iranian Journal of Culture and Health Promotion, 3 (1), 24-42. (Persian)
Momen, Z. (2016, May 18-19). Examining the dimensions and components of science and technology management in order to gain international scientific authority [Paper presentation]. In the 5th Islamic-Iranian Model of Progress Conference. Tehran, Iran. (Persian)
Moradi, M., Ghazinoori, S., Hosseini, M., & Tarhani, F. (2018). Imam's discourse analysis and leadership in converting of science and technology to wealth. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 2 (5), 7-37. (Persian)
National Research Institute for Science Policy (2023). Scientific Authority: What, Why, and How. Tehran: National Research Institute for Science Policy. (Persian)
Panahi, H., Salimi, H., & Amini, D. (2019). A model for national authority promotion based on culture, economics and science with emphasis on Jihadist Management. Police Management Studies Quarterly, 14 (3), 529-48. (Persian)
Paya, A. (2007). Critical considerations about the concept of religious knowledge and indigenous knowledge. Wisdom And Philosophy, 3 (11.10), 39-76. (Persian) DOI: 10.22054/wph.2007.6689
Paya, A. (2018). A brief, though critical, assessment of Iran’s first science and technology roadmap. Rahyaft, 28 (71), 117-27. (Persian) DOI: 20.1001.1.10272690.1397.28.71.8.5
Rahbar, F. & HosseinZadeh, H. (2015). Explaining the relationship between authority and scientific and technological authority of I.R.I in the world with authority and national security based on the foundations of the Islamic revolution. Islamic Revolution Research, 4 (1), 137-62. (Persian)
Rahbar, F., & HosseinZadeh, H. (2016). the role of scientific authority and reference in national security and interests by looking at the principles and ideals of the Islamic Revolution. Islamic Revolution Studies, 13 (44), 167-88. (Persian)
Rahbar, F., & HosseinZadeh, H. (2017). The impact of the acquisition of scientific authority in security and national sovereignty. National Security, 6 (22), 95-118. (Persian)
Sadabadi, A. A., RahimiRad, Z., & Fartash, K. (2020a). Recognizing the components of scientific referent in the Islamic Republic of Iran. Research Journal on Islamic Revolution, 10 (35), 87-115. (Persian) DOI: 10.22084/rjir.2020.21909.3091
Sadabadi, A. A., Rahimi Rad, Z., & Fartash, K. (2020b). Application of social innovation to increase social participation to achieve scientific referent. Management in the Islamic University, 9 (19), 141-164. (Persian) DOI: 10.22034/miu.2020.866
Safari, H. & Safari, J. (2022). Co-authorship network of authors of articles published in scientific Journals of Persian Literature. Literary Research, 19 (78), 31-43. (Persian)
Sazmand, T., NiazAzari, K., & Salehi, M. (2020). Presenting the model of gaining scientific authority in medical education with Responsive Education Approach at Mazandaran University of Medical Sciences. Educational Leadership & Administration, 14 (1), 78-98. (Persian)
Seyedi, M. (2022). Scientific authority. Iranian Journal of Culture and Health Promotion, 3 (1), 425. (Persian)
Seyed Javadein, S. R., Hassangholipour, T., Rahnavard, F., & Tab, M. (2012). Conceptualization of scientific authority in the higher education system. Journal of Research in Educational Science, 6 (16), 1-27. (Persian)
Shahedi, M., & Tabrizchi, N. (2022). Pathology of the scientific authority of the Medical Deputy of Iran. Iranian Journal of Culture and Health Promotion, 6 (1), 64-72. (Persian)
Taban, M., Seyyed Javadian, R., Poor Ashraf, Y. A., Yasini, A., & Viseh, M. (2016). Identification of the components of the scientific reference frame in Iran higher education with a Knowledge Based Approach. The Knowledge Studies in the Islamic University, 20 (67), 163-82. (Persian)
Taban, M., Yasini, A., Shiri, A., & Mohammadi, I. (2016). Designing and explaining process model of scientific authority in Iran’s higher education mixed approach. Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 3 (6), 20-40. (Persian) DOI: 10.22054/jks.2016.4994
Vaseghi, B. M., Javanali, A. M., & Khandan, A. (2021). Identifying and prioritizing the obstacles of achieving scientific Marjaiyat in Humanities and Social Science (Case study of Imam Sadiq University). Strategic Management Thought, 15 (1), 29-72. (Persian)
Zeineddini, M., & Ghandaghi, M. (2022). Obstacles and factors hindering the production of science from the perspective of Imam Khamenei. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 6 (23), 147-74. (Persian)