تحقق مرجعیت علمی در بافتار نسل ان-اُم دانشگاهی

نوع مقاله : دیدگاه

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران،تهران ، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

دانشگاه‌ها، نهادهایی رسمی اجتماعی هستند که وظایف و کارکردهای متعددی برای آن‌ها از سوی صاحبنظران و سیاست‌گزاران بیان شده است و در این میان، مرجعیت علمی یکی از کارویژه‌های اساسی آن است. دانشگاه در گذر تاریخ، همسو با تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، دچار تحول و دگردیسی نسلی شده‌اند که به نسل‌های دانشگاهی شناخته شده می‌شوند. نسل اول تا پنجم دانشگاه برگرفته از این تغییرات بوده است و در آینده نیز به تناسب تحولات جهانی و محلی دچار تغییر خواهند شد و نسل‌های دیگر نیز به وجود خواهد آمد. این پژوهش با بررسی نسل‌های دانشگاهی و نقد کاستی‌های آن‌ها و عدم پاسخگویی به مسائل و نیازهای جوامع مختلف در ادوار مختلف و ارائه طرح دانشگاه نسل ان-اُم (نسل دانشگاه فرانسلی) به‌عنوان طرحی نو برای همه مکان‌ها و زمان‌ها پرداخته است. این طرح علاوه بر پوشش نارسایی‌های نسل‌های رایج دانشگاهی، رویکردی زاینده و فزاینده برای کارکردهای نظام دانشگاهی در پی خواهد داشت. دانشگاه حکمت‌بنیان با الهام از اندیشه‌های ناب اسلامی و فلسفه سیاسی اسلام و نظام تربیت محور انقلاب اسلامی، الگویی است که به ایده دانشگاه فرانسلی نزدیک است. در این رویکرد دانش نظری، عملی و فنی با هم در ‌آمیخته می‌شود تا افزون بر پاسخگویی به نیازها و مسائل فردی، اجتماعی، منطقه‌ای و بین‌المللی بشریت، کارکرد کشف و شناخت حقیقت و تعالی انسان را هم داشته باشد. از این‌رو می‌توان گفت، نظام دانشگاهی فرانسلی با تأکید بر رویکرد حکمت بنیان، می‌تواند الگویی مناسب و جهان‌شمول برای تمامی نظام‌های آموزش عالی باشد که در تشخیص و فهم رویدادها، جریان‌ها، نیازها و مسائل فردی، سازمانی، اجتماعی، و بین‌المللی بشریت و ارائه‌ راه‌حل‌های ممکن برای این مسائل تواناست. نتایج این پژوهش، نشان از آن داشت که مرجعیت علمی در قالب نسل‌های مرسوم دانشگاهی، قابلیت تحقق واقعی نخواهد داشت؛ بلکه در بستر حکمت بنیانی و توجه به رسالت اصلی دانشگاه می‌توان انتظار داشت که نظام دانشگاهی به عنوان مرجع اصلی علم در جامعه شناخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Realization of Scientific Authority in the Context of Nth Generation of Universities

نویسندگان [English]

  • Ali bagher Taheriniya 1
  • Mahdi NamdariPejman 2
1 Professor of Arabic Language and Literature,, University of Tehran,Tehran.Iran
2 Assistant Professor Educational Management,, University of Farhangian, Tehran, Iran
چکیده [English]

Higher education as an organized and planned social system (Mazo, 2021) is considered to deal with all kinds of social, political, economic, and geographical inequalities in low-income and less-developed countries. This institution, as an institution that has the task of socialization, guides the seekers of knowledge in a defined process in the cognitive and psychological field and creates characteristics in him and several functions for it is listed (Shaoming & Hui-Shu, 2014; Mapulanga, 2014; Rezaei, 2019).
What is the main mission of universities is a subject that is a subject of controversy and research not only in Iran, but also in the world community and the educational systems of different countries, and it has been raised as an important challenge. Challenges such as the diversity in Canadian universities, the abundance of environmental information and the early non-compliance of German universities with them, the risk of reputation, the size and international and research orientation or the degree of the academy in English universities, lack of uniformity, lack of clear direction, weak regulatory standards, lack of resources, and corruption have been introduced in Pakistan universities. This diversity in challenges led to generational paradigmatic changes in higher education and we are currently in the fifth generation. This generation sequence can somehow be attributed to the lack of understanding of the society's situation and the future compared to the real needs. Perhaps the idea of a Meta-generation University can be presented as an alternative for university generations. Meta-generation University is a university that is based on general, stable and universal principles and seeks to provide the basis for achieving the prosperity of the society by producing science, knowledge and technology. On the other hand, the issue of the academic authority of the university system is seriously emphasized in the 1404 vision document, the comprehensive scientific map of the country, and the fifth development plan. According to the research, reference strategy is identified with factors such as focus, capabilities, use of opportunities, competitive advantage, determining the scope of action and choosing the scientific field. These factors appear in the context of the university system, which is not captured by the passing waves in the scientific world and cannot forget its mission and mission despite frequent turbulences.
Rereading the paradigmatic change of academic generations has at least a few clear messages: First, the university and the institution of science, research and culture, rather than being a driver, has determined and pursued its direction, subject to external developments, environmental conditions, and external requirements. Second, the expectation from the institution of science, research, and technology in the past periods has been superficial and partial, not fundamental and deep, and for this reason, we have witnessed major changes in academic generations. Thirdly, the classification of academic generations is affected by It has been the philosophy and worldview of the thinkers in this field. For this reason, with the rise and fall of philosophical theories and worldviews, these generations have been formed or gone out of center. Therefore, the classification of university generations is based on three keywords, which can be referred to as the triangle of inefficiency of universities, and those three terms are contingency, passivity, and expiration.
To deal with the lack of stability in academic generations, the idea of a "Wisdom-based University" can be proposed. Wisdom-based University is an institution that is the starting point of the Islamic-Iranian model of progress. Imam Khomeini said in this regard: "If the universities are not repaired and our schools are not repaired, we have no hope of finding the Islamic Republic" (Jafari, Seyedjavadi & Zaboli, 2021). This active role of higher education and consequently the university system is because universities have basic scientific actors who conduct research at the frontiers of knowledge and establish scientific authority.
The Nth generation of universities is based on three stable principles, which are comprehensiveness, multifacetedness, and intelligence, instead of the triad of contingency, passivity, and expiration. These three elements can be found more than any other model in the model of Wisdom-based University. In Meta-generation and Wisdom-based Universities, talking about generation as an approach or paradigm does not have an expiry date, but this particular university system aims to divide universities into different generations while accelerating changes. In today's environment, these classifications will be nothing but a fruitless attempt to accompany and harmonize with external developments, and we must seek to go beyond the definitions and limitations of generations, a great mission that is the truth of existence and deep insight is based on monotheistic and divine worldview, it should be at the forefront. This long-lasting academic generation emphasizes Wisdom-based Universities because it considers the mission of universities to be transcendental and trans-spatial. A university that seeks to build a society based on ethics and transcendence based on monotheistic naturalism for the education of a transcendent human being; and it is not built in response to problems, problems, and environmental issues. In other words, a Wisdom-based University does not act passively to define the environment of its mission and to give it a special generation title to create a new generation. It determines the mission of the society and human happiness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • University Generations
  • Islamic-Iranian Model of Progress
  • Meta Generation University
  • Scientific Authority
  • University Mission
Ahmad, I., Ali, A., Khan, I., & Khan, F. A. (2014). Critical analysis of the problems of education in Pakistan: Possible Solutions. International Journal of Evaluation and Research in Education, 3 (2), 79-84. DOI: 10.11591/ijere.v3i2.1805
Arasteh, H., Nasri, Gh., Zeinabadi, H., & Tanhaie, A. (2019). Some damage recognition thoughts to university functions in providing community security. Strategic Management Studies of National Defense Studies, 8 (33), 166-45. (Persian)
Azadi, Gh. (2022). Extraction and prioritization of strategies for achieving scientific leadership in Iran with an Interpretive Structural Modeling Approach. Strategic Studies of Public Policy, 11 (41), 240-65. (Persian)
Banahan, M., Imani, M., Sajjadi, S. M., & Sadeghzadeh, A. (2011). An explanation of the theoretical foundations of post-structuralist moral deauthorization and its criticism. Research Quarterly on Islamic Education Issues, 20 (15), 129-51. (Persian)
Farasatkhah, M. (2023). The future view of Iranian higher education quality; A Grounded Theory Based Model. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 14 (4), 67-95. (Persian)
Fateh Rad, M., & Naghavi, M. H. (2012). Wisdom-based university is the foundation and the heart of the Iranian Islamic model of progress [Paper presentation]. In the Iranian Islamic model of progress conference. Tehran, Iran. (Persian)
Goodarzi, G., & Roudi, K. (2011). Interpretation of scientific authority for educational institutions by applying Grounded Theory. Journal of Science and Technology Policy 4 (2), 75-90. (Persian) DOI: 20.1001.1.20080840.1390.4.2.7.6
Hafezi, R., Mirza Rasouli, F., & Aminlou, M. (2022). An essay on scientific authority from the perspective of a selected pre-eminent Iranian scientist. Journal of Science and Technology Policy, 15 (3), 29-40. (Persian) DOI: 10.22034/jstp.2022.13956.
Huber, M. (2011). The risk university: Risk identification at higher education institutions in England. London: London School of Economics and Political Science.
Jafari, M. T. (2009). Disciple culture and pioneer culture. Tehran: Allameh Jafari Institute (Persian)
Jafari, M., Seyedjavadi, M., & Zaboli, R. (2021). Role of scientific authority in the development process in Iran: A systematic review. Journal of Medical Education Development, 13 (39), 35-48. DOI: 10.29252/edcj.13.39.36
Kholiavko, N., Grosu, V., Safonov, Y., Zhavoronok, A., & Cosmulese, C. G. (2021). Quintuple Helix model: Investment aspects of higher education impact on sustainability. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43 (1), 111-28. DOI: 10.15544/mts.2021.10.
Khorramshad, M. B., & Adami, A. (2009). Islamic Revolution: a Civilization-building Revolution; Iranian University. Journal of Iranian Cultural Research, 2 (2), 161-88. (Persian) DOI: 10.7508/ijcr.2009.06.008
Koushazade, F., Akbari, A., Maghool, A., Jabbari, M., & Koushazade, A. (2019). Identifying classification and prioritization of the factors affecting the university's academic authority. Journal of Research in Educational Systems, 13 (47), 133-52. (Persian) DOI: 10.22034/jiera.2019.173167.1816.
Latifi, M., Tahmaseby, B. R., Javadi, M., & Mirzaee, H. M. H. (2018). Extracting and prioritizing strategies for achieving scientific authority an Importance-Performance Analysis (IPA). Strategy, 27 (86), 5-29. (Persian) DOI: 20.1001.1.10283102.1397.27.1.1.5
Lazarou, E., & Trifan, L. (2018 April 19-20). Opportunities and challenges of digitalization for international academic cooperation using the example of German Higher Education [Paper presentation]. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education. Bucharest, Romania.
Mapulanga, P. (2014). Prospects and constraints of staff development in the University of Malawi Libraries. The Bottom Line, 27 (1), 29-41. DOI: 10.1108/BL-08-2013-0023
Mazo, L. (2021 June 22-23). Social systems in higher education: Collectivities and technology [Paper presentation]. In7th International Conference on Higher Education Advances. Valencia, Spain. (Persian) DOI: 10.4995/HEAd21.2021.13016
Michalski, J. H., Cunningham, T., & Henry, J. (2017). The diversity challenge for higher education in Canada. Humboldt Journal of Social Relations, 39, 66-89. DOI: 10.55671/0160-4341.1011
Ministry of Science, Research and Technology. (2019). The future of universities in Iran; Community-oriented and entrepreneurial. Tehran: Scientific Policy Research Center of Iran. (Persian)
Mok, K. (2005). Fostering entrepreneurship: Changing role of government and higher education governance in Hong Kong. Research Policy, 34, 537-54. DOI: 10.1016/j.respol.2005.03.003
Neave, G. (2001). The four pillars of Wisdom. Iranian Journal of UNESCO's Message, 340, 6-8.
Rezaei, M. (2019). An analysis and explanation of the ethical functions of university in contemporary era. Quarterly Journal of Culture Strategy, 12 (47), 109-26. (Persian) DOI: 10.22034/jsfc.2019.103791
Samadi-Miarkolaei, H., & Samadi-Miarkolaei, H. (2019). Towards the wise university: The third academic revolution. Science and Technology Policy Letters, 9 (2), 43-66. (Persian) DOI: 20.1001.1.24767220.1398.09.2.4.0
Shaoming, L., & Hui-Shu, Z. (2014). A comparative study of education for sustainable development in one British University and one Chinese University. International Journal of Sustainability in Higher Education, 15 (1), 48-62. DOI: 10.1108/IJSHE-11-2012-0098.
Zakersalehi, G. (2006). Iranian University: Sociological criticism of higher education. Tehran: Kavir. (Persian)
Zakersalehi, G. (2017). Iranian University and the function & identity conflict: Seeking the Lost Model. Foundations of Education, 7 (1), 27-46. (Persian) DOI: 10.22067/fedu.v7i1.65181
Zeineddini, M., & Ghanaghi, M. (2022). Obstacles and factors hindering the production of science from the perspective of Imam Khamenei. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 6 (23), 147-74. DOI: 20.1001.1.74672588.1401.6.23.6.7