شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر مرجعیت رشته ها به منظور دستیابی به مرجعیت علمی دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

دستیابی به مرجعیت علمی یکی از اهداف اساسی نهادهای علمی کشور است. با توجه به جایگاه ایران در تولید علم در منطقه و جهان، شناسایی عوامل مؤثر در مرجعیت علمی، در ارزیابی وضعیت فعلی دانشگاه‌ها کمک به‌سزایی خواهد کرد. یکی از ارکان اصلی در دستیابی به مرجعیت علمی، رشته‌های دانشگاهی هستند. از‌ این ‌رو برای دستیابی به مرجعیت علمی، رشته‌های دانشگاهی مرجع حائز اهمیت‌اند. یکی از اهداف اصلی دانشگاه علامه طباطبایی، دستیابی به مرجعیت علمی در حوزة علوم انسانی است. لذا در این پژوهش، هدف اصلی شناسایی عوامل اثرگذار بر مرجعیت رشته‌ها به ‌منظور دستیابی دانشگاه علامه طباطبایی به مرجعیت علمی است. بدین منظور، پس از بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی شاخص‌های اثرگذار از طریق تحلیل مضمون و پیاده‌سازی نتایج در نرم‌افزار Maxqda احصا شدند و سپس به کمک نرم‌افزار Smart PLS تحلیل عاملی تأییدی انجام شد و مؤلفه‌های نهایی تحلیل شد. بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های اصلی اثرگذار بر مرجعیت علمی رشته‌ها عبارت‌اند از: بومی‌سازی/ اسلامی‌سازی، کاربردی‌سازی، هویت رشته، زیرساخت فنّاورانه، فعالیت‌های ترویجی، جذابیت رشته، تعاملات بین‌المللی، به‌کارگیری اساتید برجسته و به‌روز، تأثیرگذاری رشته در حوزة اجتماعی، مسئله‌محوری، نخبه‌پروری. مؤلفه‌های شناسایی و تأییدشده در این پژوهش می‌تواند در ارزیابی رشته‌های دانشگاهی با هدف دستیابی به مرجعیت علمی کمک به‌سزایی کند و رشته‌هایی‌ را که امتیاز بیشتری از این شاخص‌ها کسب کنند می‌توان رشته‌های مرجعیت‌ساز نامید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing factors affecting the authority of disciplines in order to achieve the scientific authority of universities (case study: Allameh Tabataba'i University)

نویسندگان [English]

  • mojtaba hajian heidary 1
  • Niloufar Mozafari 2
  • Hadi khanmohammadi 3
  • Maede Mirzaaliyan 4
1 Assistant Professor of Operations Management & Information Technology , Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. of Public administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Public Administration , Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 M.Sc. of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Achieving scientific authority is one of the emphases that has been emphasized in the Supreme Leader's orders and it is considered as a strategy in the country's scientific programs in recent years. In the past years, researchers have investigated the dimensions of scientific authority from different aspects. Universities are the main scientific centers of the country and play the most important role in achieving scientific authority. With a systemic view, it can be understood that the movement of universities as components of the country's scientific system towards scientific authority will lead to the achievement of the country's scientific system to regional and international authority. If we consider each university as a set of components related to each other, to achieve the scientific authority of a university, its various components must also move towards achieving scientific authority. One of the most important pillars of the university's education and research system is the academic fields in which professors and students are engaged in learning and acquiring knowledge. Trying to achieve the authority of a university's fields will help the university to achieve scientific authority. On the other hand, the approach taken by the ranking systems for thematic ranking of universities (which can include one or more disciplines) doubles the importance of this matter. As a result, in this research, the research problem has been defined as identifying the factors that affect the achievement of the authority of the disciplines.
Academic disciplines play a role in achieving scientific authority from different perspectives, but their effectiveness is different. Therefore, finding authority indicators from the perspective of disciplines can be considered a new concept in the field of studies related to scientific authority. The purpose of this research is to identify the authority indicators of fields from the perspective of experts. This research was conducted at Allameh Tabataba'i University one of the important universities in the country to identify these indicators from the perspective of prominent professors, educational and research experts. The results of this research can be generalized on a wider level and in other universities.
Because the issue of authority components of disciplines has been less discussed in previous research, it was first necessary to identify any component that is related to scientific authority, especially related to academic disciplines, by reviewing the literature and previous researches. This work was done in the second part and in the third part the most important concepts that we need in this research were explained. But to complete these components, it is necessary to use the opinion of experts. Allameh Tabataba'i University, as a specialized university in the field of humanities and one of the first-level universities in the country, has defined one of its main goals to achieve scientific authority in the field of humanities. The area chosen to conduct this research is Allameh Tabataba’i University.
In the first part of the research, the databases of Science Direct and Google Scholar were searched between 2000 to 2022 with the keywords of scientific authority, field authority, the competitive advantage of the university and its Latin equivalents. Among the 618 related articles found, four criteria of keyword assignment, research topic, access level to the article and screening were used to include or not include the research. Among these, articles related to non-academic fields were excluded. Again, the articles were reviewed in terms of repetition and availability, and the remaining 112 articles were reviewed in terms of content, quality, and methodology, and finally, the remaining 21 articles were carefully reviewed.
In the second part of the research, in order to calculate additional indicators, semi-structured interviews with an exploratory approach have been used. According to the purpose of this research, which is to identify the factors affecting scientific authority, Allameh Tabataba'i University was selected as a specialized humanities university and one of the pioneers of the movement towards scientific authority to conduct research. According to the developed strategic plan of the university, the main goal is to achieve scientific authority in humanities which is the dominant discourse of the university. In this connection, experts who had outstanding educational and research records and opinions in the field of scientific authority were introduced through the supervision and evaluation office of the Vice-Chancellor of Allameh Tabataba'i University. Among the people, a semi-structured interview was conducted with 16 experts who were willing to be interviewed.
Examining the results of this research showed that the main components affecting the scientific authority of the fields include: Customization/Islamization, Applicability, Identity, Technological infrastructure, Promotional activities, Attractiveness, International interactions, and Employment of prominent professors.
Some of the components of authority need to spend money and resources, which needs some kind of prioritization according to the limitations that exist. The components identified and confirmed in this research can help in the evaluation of university courses to achieve scientific authority. The fields that get more points according to the indicators mentioned in this research can be called authoritative fields. Universities should focus on these fields due to budget limitations to achieve scientific authority. On the other hand, other disciplines can use the values of the indicators related to authoritative disciplines as their goal to improve and move towards scientific authority

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • scientific authority
  • disciplines' authority
  • theme analysis
  • confirmatory factor analysis
Ahanchian, M. R. (2014). Classification and ranking of state universities and institutions of higher education. Tehran: Study plan of the Ministry of Science, Research and Technology. (Persian)
Amiri, M., & Imani, R. (2019). Ranking the branches of Insurance using confirmatory factor analysis and MCDM Methods (A case study of Parsian insurance company). Journal of Decision Engineering, 2 (8), 7-32. (Persian)
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101. (Persian)
Eslami, R. (2016). Mechanisms of the return of political science authority [Paper presentation]. In the 11th annual conference of the Iranian Political Science Association. Mashhad, Iran. (Persian)
Farazakish M., Azadi Ahmedabadi Q., Abdi S. (2022). Conceptual Model of "Scientific Leadership" from The Supreme Leader Ayatollah Khamenei’s viewpoint. Strategic Management Thought, 16 (3), 3- 33. (Persian) DOI: 10.30497/SMT.2023.243030.3382
Ferasatakhah M. (2012) Higher education planning and the challenges of becoming interdisciplinary. Journal of Educational Planning Studies, 1 (1), 55-79. (Persian)
Goodarzi, G., & Rudi, K. (2017). Interpretation of Scientific Authority for Educational Institutions by applying Grounded Theory. Journal of Science and Technology Policy, 4 (2), 75-90. (Persian) DOI: 20.1001.1.20080840.1390.4.2.7.6
Houssam, KH, & Sabrina, H. (2023). The role of the university in modern society. Afak for Sciences Journal, 8 (1), 1-7.‎
Khanazizi, M., Aminbeidokhti, A., Naveh, E. A., & Farasatkhah, M. (2017). Exploratory and confirmatory factor analysis of intra-university factors for universitie’s promotion at National and International Rankings. Quarterly Journal of Innovation and Value Creation, 12 (6), pp. 57-80. (Persian)
Koendjbiharie, S. R. (2020). The distinct value of humanities students to employers in student consultancy projects. Industry and Higher Education, 34 (4), 247-62.
Koushazade, F., Akbari, A., Maghool, A., Jabbari, M., & Koushazade, A. (2019). Identifying classification and prioritization of the factors affecting the university's academic authority. Journal of Research in Educational Science, 13 (47), 133-52. (Persian) DOI: 10.22034/jiera.2019.173167.1816
Mahmoudi, M., Salehi, M., & Taghvaee Yazdi, M. (2020). The impact of knowledge-based leadership on scientific authority in the macro medical sciences universities of Region 1 in order to present a model. Journal of Medicine and Spiritual Cultivation, 29 (1), 12-23. (Persian)
Mansornia, R., Safari, M., & Oladian, M. (2020). Developing a model for identifying factors affecting organizational agility and its status in Farhangian University (Case Study: Khorasan Razavi Province). Journal of Research in Educational Science, 14 (Special Issue), 509-24. (Persian)
Mazzocchi, F. (2019). Scientific research across and beyond disciplines: Challenges and opportunities of interdisciplinarity. EMBO reports, 20 (6), e47682.
McGillivray, B., Jenset, G. B., Salama, K., & Schut, D. (2022). Investigating patterns of change, stability, and interaction among scientific disciplines using embeddings. Humanities and Social Sciences Communications, 9 (1), 1-15. DOI: 10.1057/s41599-022-01267-5
Moscardini, A. O., Strachan, R., & Vlasova, T. (2022). The role of universities in modern society. Studies in Higher Education, 47 (4), 812-830. DOI: 10.1080/03075079.2020.1807493
Mousavi, M. (2012) Investigating the possibility of promoting Iran to the top ten science producing countries in the world. Rehiyaft, (30), 79-89. (Persian)
Najafi Lonbar, A., Hamidi, M., Alidoust Qahfarokhi, E., & Dehghan Ghahfarokhi, A. (In press). Designing a model for the promotion of sports management in Iranian universities. Sport Management Journal. (Persian)
Reddy, D. (2021). Scientific literacy, public engagement and responsibility in science. Cultures of Science, 4 (1), 6-16. DOI: 10.1177/20966083211009646
Rezaeian, M. (2021). The World of Research and Its Mysteries; Scientific Authority. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 20 (9), 953-954. (Persian) DOI: 10.52547/jrums.20.9.953
Salimi, S., Parsa, A., Mehalizade, Y., & Shahi, S. (2019). University educational planning: Designing a model of conceptual roadmap for university development. Journal of Educational Planning Studies, 8 (15), 176-201. (Persian) DOI: 10.22080/EPS.2019.2498
Samari, E., Yamani, S., Salehi, E., & Garaeinejad, G. (2011). Investigate and identify the factors in the process of" university development” in Iran's public universities. Bi-Quarterly Journal of Educational Planning Studies, 2 (4), 68-99. (Persian)
Seah, K. K., Pan, J., & Tan, P. L. (2020). Breadth of university curriculum and labor market outcomes. Labour Economics, 65, 101873. DOI: 10.1016/j.labeco.2020.101873
Seyedjavadin R., & Taban M. (2016). Human resource development management with scientific reference approach. Tehran: Neghah Danesh. (Persian)
Seyedjavadin R., Hasanqolipour T., Rahnavard F., Tab M. (2013). Conceptualization of scientific authority in the higher education system. Journal of Research in Educational system, 6 (16), 1-27. (Persian)
Sharma, R. S. (2015, July). Role of universities in the development of civil society and social transformation [Paper presentation]. In Proceedings of International Academic Conferences (No. 2604181). International Institute of Social and Economic Sciences, London.
Shouryabi, A. (2010). Studying the ways to improve the rank of Payam Noor University in internal and external rankings (MA. thesis). Faculty of Literature and Humanities, Payam Noor University, Tehran. (Persian)
Sinaii V., Jezaei M. (2016) Examining the necessity of revising and updating political science courses with an emphasis on the master's course, 11th Annual Conference of the Iranian Political Science Association, Mashhad, Iran. (Persian)
Sowter, B., Reggio, D., & Hijazi, S. (2017). QS World University rankings. Boca Raton, United States: Auerbach Publications.
Taban, M., Yasini, A., Shiri, A., & Mohammadi, I. (2016). Designing and explaining process model of scientific authority in Iran’s higher education mixed approach. Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 3 (6), 20-40. (Persian)
Wolff, B. (2021 April 12). The arts and humanities deliver untapped value for future work. Forbes. Retrieved November 11, 2023 from: https://www.forbes.com/sites/benjaminwolff/2021/04/06/the-arts-and-humanities-deliver-untappedvalue-for-the-future-of-work/?sh=79c6ff153914
Xia, X. (2016). Forming wage expectations through learning: Evidence from college major choices. Journal of Economic Behavior & Organization, 132, 176-96. DOI: 10.1016/j.jebo.2016.10.013.
Yazdani S., Sadegh Zarei R., Hosseini Abardeh M. (2020) Explanation of indicators of academic competitive advantages of universities of medical sciences: A qualitative content analysis. Research in Medical Science Education, 13 (3), 55-61. (Persian)
Yousefi, H., and Zeraat Kish, Y. (2021). Infrastructure project of knowledge authority to deal with biological threats in the country (Strategic program and center of scientific authority to deal with biological threats). Tehran: Islamic Council Research Center. (Persian)