دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، آبان 1377 
نظام اطلاع رسانی علوم پزشکی

اشرف السادات صانعی؛ ماشالله ترابی