نویسنده = سید حامد مزارعی
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری

دوره 28، شماره 72، اسفند 1397، صفحه 19-32

سید حامد مزارعی؛ مهدی پاکزاد بناب؛ مصطفی محسنی کیاسری


تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 25، شماره 60، دی 1394، صفحه 17-34

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی پاکزاد؛ علی اصغر سعد آبادی؛ خلیل نوروزی؛ سید حامد مزارعی؛ محمد ابراهیم صادقی؛ محسن خوش سیرت


کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری

دوره 24، شماره 56، فروردین 1393

سید حامد مزارعی؛ سید حبیبالله طباطبائیان؛ صنم السادات فرنودی؛ محمد نقی زاده