دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سناریونگاری آینده انرژی ایران با ترکیب رویکرد درون‌قالبی و تحلیل ریخت‌شناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/rahyaft.2022.10930.1276

علیرضا نصر اصفهانی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی؛ عباس ملکی


بررسی مفهوم معنویت در کارآفرینی بر اساس رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/rahyaft.2022.10944.1283

فرهاد امام جمعه؛ عباس امینی؛ ژیلا مشهدی


تحلیل روابط بین ویژگی‌های مقاله‌های نویسندگان یک درصد برتر ایرانی با تأثیر استنادی و اجتماعی آنها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/rahyaft.2022.11091.1316

ندا طهمورثی؛ علیرضا نوروزی؛ علی اکبر صبوری


تحلیل محتوای کیفی اسناد بالادستی مراکز علم و فناوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/rahyaft.2022.11055.1306

مژگان خوشنام


اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22034/rahyaft.2022.10940.1280

اشکان علینقیان؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ مهدی محمدی