دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی برنامه های سیاستی توسعه و تقویت زیست بوم های نوآوری؛ یک اقدام پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/rahyaft.2023.11323.1380

مصطفی صفدری رنجبر


تحلیل انتقادی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/rahyaft.2023.11359.1391

مهدی علیپور حافظی


توصیفی فرانظری از تطور مفهوم مسئولیت اجتماعی دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/rahyaft.2024.11440.1442

حمزه حاجی عباسی؛ اکرم قدیمی؛ حسین شیخ رضایی


گونه‌شناسی رشته‌های دانشگاهی براساس اشتغال دانش‌آموختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/rahyaft.2024.11445.1443

سید علی فاطمی خوراسگانی؛ مهدی فاطمی؛ سید مهدی حسینی داورانی؛ مهدی مهدی


مرجعیت علمی در پرتو توسعه آزادی آکادمیک: مطالعه دیدگاه اعضای هیأت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/rahyaft.2023.11450.1447

حسن محمودی توپکانلو


تاملی در شایستگی و بایستگی مرجعیت هنر و معماری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/rahyaft.2024.11446.1445

حسن بلخاری قهی


الگویی برای تحقق مرجعیت علمی در حوزه بهداشت و درمان کشور به روش تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22034/rahyaft.2024.11494.1463

قاسم آزادی احمدآبادی؛ ناصر باقری مقدم؛ محسن خراسانی


نقش شتاب‌دهنده‌های شرکتی برای افزایش تولید در شرکت‌های دانش بنیان و نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/rahyaft.2024.11376.1397

قاسم رمضان پور نرگسی؛ هما قائدشرفی؛ مهدی فیروز


بازتعریف سیاست آموزش عالی در چارچوب تقاضای جامعه ایران از دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/rahyaft.2024.11391.1409

امیر شهسواری؛ مهدی مهدی