کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع

نویسنده

-

چکیده

از مهم‌ترین نیازهای جامعه امروز، توسط نظام آموزش عالی واکنش نشان دادن مناسب در برابر تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، با هدف توسعه انسانی است. از اهداف آموزشی کارآفرینی در آموزش عالی، بهبود توانایی‌های فردی و تخصصی دانشجویان است. این اهداف به منظور آماده‌سازی دانشجویان برای تولید محصولات و تأسیس شرکت‌های جدید و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تدوین و طراحی شده‌اند. این مقاله به اجمال به وضعیت توسعۀ انسانی در ایران، با شاخص‌هایی همچون تحصیلات و تولید ناخالص داخلی، و متوسط طول عمر می‌پردازد. نویسنده، فلسفه‌های معرفت‌شناسی و سیاسی در آموزش عالی، و اهمیت هریک را در یادگیری و رشد شناختی، شامل رشد مهارت‌های فردی و تخصصی و توانمندی‌های کارآفرین به بحث می‌گذارد. ویژگی‌های فردی به عنوان بخش اعظمی از توانایی فرد در کارآفرین شدن تعیین شده است. برخی از این ویژگی‌ها به بحث گذاشته و پیشنهاد شده که مهارت‌های کارآفرینی، نظیر مسأله‌گشایی، ارتباطات، کار گروهی، و پشتکار تقویت شوند. در پایان سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و تحقیق و توسعه به همراه نوآوری‌های ساختاری و درسی به عنوان اصول بنیانی برای نهادینه‌سازی کارآفرینی در دانشگاه‌ها و توسعه اقتصادی شناخته شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها