شورای بین المللی علوم (ICSU)

نویسنده

-

چکیده

با پیشرفت علم و گسترش شاخه های مختلف علمی و ارتباط آن ها با هم حضور همه جانبه سایر کشورها که تا کنون در عرصه های علمی غایب بوده اند، بیش از پیش ضروری می نماید. شورای بین المللی علوم تلاش دارد تا با شرکت دادن کشورهای در حال توسعه در برنامه های خود و بهره جویی و به اشتراک گذاشتن منابع اطلاعات و تبادل تجارب به ویژه در علوم بین رشته ای به همگانی شدن علم کمک کند و از طرفی دیگر با گسترش ارتباط بین دانشمندان و سیاستگذاران بیش از پیش علم را در جهت تامین رفاه جامعه و مردم تقویت و توسعه بخشد. دانشگاه تهران به عنوان نماینده شورای بین المللی علوم در ایران می باشد و دفتر محلی آن در دانشگاه مذکور استقرار یافته و بزودی فعالیت خود را آغاز می نماید. مقاله حاضر اطلاعاتی جامع در خصوص شورای بین المللی علوم و دفاتر منطقه ای آن ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها