مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه علم و اطلاعات و دانش شناسی اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط صنعت و دانشگاه ایران در تمامی حوزههای دانشی حوزه و مقایسه آن با متوسط منطقه خاورمیانه و متوسط جهانی صورت گرفته استروششناسی این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد مطالعهای کمی و توصیفی است که با استفاده از شاخصهای علمسنجی انجام شده است جامعه پژوهش شامل تمامی بروندادهای علمی نمایهشده ایران خاورمیانه و جهان در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سالهای تا میلادی است که از طریق همکاری میان صنعت و دانشگاه منتشر شدهاند جهت گردآوری دادهها از پایگاههای اسکوپوس و سایول و جهت تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش از نرمافزار مایکروسافت اکسل و برای مصورسازی نقشه حرارتی عملکرد کشورهای جهان از افزونه مصورسازی جغرافیایی این نرمافزار استفاده شد یافتهها یافتههای پژوهش نشان داد سهم همتلیفی دانشگاه و صنعت ایران به طور کلی کمتر از متوسط خاورمیانه و جهانی بوده و علیرغم روند مطلوب تولید علم کشور طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران از حیث همتلیفی دانشگاه و صنعت با سهمی در حدود درصد در میان چهل کشور برتر جهان در رتبه آخر قرار دارد تولیدات علمی حوزه پزشکی کشور از نظر سهم همتلیفی دانشگاه با صنعت و اثرگذاری استنادی عملکرد بهتری از میانگین خاورمیانه و جهانی این حوزه داشته است همچنین پژوهشگران حوزههای مهندسی علوم رایانه و پزشکی بیشترین مقاله مشترک با صنعت را طی سالهای تا در پایگاه اسکوپوس منتشر نمودهاندنتیجهگیری بار اصلی تولید علم را دانشگاههای کشور به دوش میکشند و همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه تعامل بین پژوهشگران دانشگاهها و سازمانهای صنعتی ایران بسیار ضعیف و ناپایدار است دانشگاههای تهران صنعتی شریف آزاد اسلامی فعالترین مسسات کشور در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Comparing the Share of Scholarly Output Published Through the Collaboration between Academic and Corporates in Iran, Middle East, and the World

نویسندگان [English]

  • MOHAMMADAMIN ERFANMANESH 1
  • zohre moghise 2
  • Marjan Frouzande 3
1 Department of Knowledge & Information Science, University of Isfahan
2 Department of Knowledge & Information Science, Shahid Beheshti University
3 M.A. Department of Knowledge& information Science, University of Isfahan
چکیده [English]

Objectives The current research is conducted with the aim of investigating the collaborative share of publications between universities and industries of Iran in all areas of knowledge categories and comparing them with the average of the Middle East region and the world Methodology This study is an applied research in terms of objectives while it is a descriptive study in the view of data analysis and conducted using scientometric indicators Research population comprised of all Scopus indexed scholarly outputs of Iran the Middle East and the world which published through coauthorship between universities and industries during to documents Data were collected using Elseviers Scopus and Scival Microsoft Excel was utilized for data analysis and visualization of the heat map Results Results of the study revealed that the share of publications from universitycorporate publications in Iran was lower than that of the Middle East and the world Although Iran has had a considerable growth in scientific productivity during the recent years it is placed out of the top most productive world countries based on the share of collaboration between universities and industries Scholarly outputs of Iran in the area of medicine had higher levels of academiccorporate collaboration as well as citation impact in comparison with the Middle East and the world Moreover researchers in Iran in the areas of engineering computer sciences and medicine have published the highest number of publications through universityindustry collaboration Conclusion The interaction and collaboration between academic researchers and industries in Iran are low just same as many other developing countries However the University of Tehran Sharif University of Technology and Islamic Azad University were the most active institutes in collaboration with team works

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scholarly Productivity
  • Academic-corporate Collaboration
  • Scientometrics