ایده رصدخانه‌‌های فرهنگی

نویسنده

کارشناس رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان

چکیده

مقاله پیش رو تلاشی برای سازماندهی دانش موجود پیرامون رصدخانه‌‌های فرهنگی است. در مطالعاتی که به موضوع مدیریت فرهنگ اختصاص یافته، این مورد نسبتاً جدید بوده و کمتر مورد تحلیل قرار گرفته است. این متن بر مبنای طبقه‌‌بندی اتخاذ شده توسط شوستر در سال 1999، نتایج گروه کاری ENCATC با عنوان رصدخانه‌های فرهنگی و اطلاعات و دانش فرهنگی و تحقیقات خود نویسنده است. مقاله حاضر، مدل‌‌های مختلف (به ویژه بر اساس شبکه‌‌ها و فرم‌‌های سازمانی)، قلمرو و اهداف رصدخانه‌‌ها را ارائه و مقایسه می‌کند. همچنین، سوالاتی در مورد ماهیت رصدخانه‌‌ها و مدیریت دانش انباشته شده، مطرح می‌‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Idea of Culture Observatories- Overview

نویسنده [English]

  • Elham Yosefi
Specialist at Isfahan Cultural and Social Observatory
چکیده [English]

This article is an attempt to organize knowledge of cultural observatories. In the studies dedicated to the theme of management of culture, this subject is relatively new and less analyzed. The text is based on the classification adopted by J. M. Schuster in 1999, the results of the work of the ENCATC Working Group: Cultural Observatories and Cultural Information and Knowledge and the author’s research. The article presents and compares various models (especially based on networks and institutional forms), scope and objectives of the observatories. However, it also raises questions about the essence of the observatories and the governance of accumulated knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • رصدخانه‌‌های فرهنگی
  • مدیریت
  • تحقیقات فرهنگی
[1] Schuster J. M. 2007. Informing Cultural Policy- Research and Information Infrastructure, Krakow. pp. 277.
[2] Huntington, P. S. & Harrison, E. L. (eds.), 2000 .Culture matters- How Values Shape Human Progress, Poznań, pp. 348.
[3] Von Herder, J. G. 1962. .Philosophy of history of man, PWN, Warszawa, pp. 550.
[4] KEA. 2006. The Economy of Culture in Europe. Study prepared for the European Commission, October 2006. pp. 13.
 [5] Ginsburgh A. V. & Throsby, D. (eds.), 2006. Handbook of the Economics of Art and Culture, Vol. 1. Amsterdam: Elsevier. pp. 1400.
[6] UNESCO. 2009. UNESCO Framework for Cultural Statistics, pp. 100.
 [7] Hagoort G., 1997 .Cultural entrepreneurship. An introduction to arts management, Kraków.