عامل‌های کلیدی اثرگذار در همکاری‌های دانشگاه‌ها و صنایع دفاعی کشور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی در توسعه تعاملات و همکاری‌های صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها است.
روش پژوهش حاضر، استفاده از روش تبیینی-تحلیلی و مراجعه به پایگاه‌های معتبر داده‌ها و بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و فضای مجازی است که بر مبنای آن به شناسایی عامل‌های کلیدی مؤثر بر همکاری‌های صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها می‌پردازد.
بر مبنای بررسی‌های انجام شده، چهار عامل‌ کلیدی؛ معماری تعاملات، دانشی، اجتماعی و موفقیت همکاری به عنوان عوامل اصلی و همچنین نوزده عامل فرعی اثرگذار بر روابط صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها شناسایی گردید.
نتایج به دست آمده مشخص ساخت که تنها مسیر مطمئن جهت افزایش قابلیت‌های صنایع دفاعی اتخاذ رویکرد پیش‌دستانه در مواجهه با تحولات محیطی است. بر این اساس، صنایع باید در کنشگری پیش دستانه و با پویش مستمر تحولات محیطی و فناوری‌های نوین و در تعامل با دانشگاه‌ها بر میزان یادگیری و توانایی‌های علمی و عملی خود افزوده تا با پارادایم‌ها و بحران‌های جدیدی که امکان خدمت رسانی مناسب را دشوار می‌سازند مواجهه مؤثرتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Factors in Cooperation of University s and Defence Industries

نویسندگان [English]

  • saeed Hadavand 1
  • Amir Najafi 2
1 PhD Student, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Associate professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify key factors in the development of defense industries and universities.
The research method is descriptive - analytic and refer to valid databases and the use of library resources and cyberspace based on which to identify key factors affecting defensive industry and university.
Based on the studies, four key factors: interaction architecture, knowledge, social and success factors as main factors as well as 19 sub factors affecting the relationship between defense industry and university were identified.
The results showed that the only reliable way to increase defense capabilities is to adopt pre - emptive approach in dealing with environmental changes. Accordingly, industries should deal with pre - emptive action and with continuous scanning of environmental changes and new challenges and in interaction with the university on the amount of learning and their scientific and practical ability to deal with new paradigms and solutions that make suitable service possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry and university
  • Defense industry
  • Key factors
  • R&D
[1]    Samimi, Mehdi, Hossini, Hasan; Hormat, Asghari. Factors Affecting Technological Innovation in Defensive Industrial Units (In Persian). the Journal of Innovation Management in Defense Organizations, 2018; 1 (1), 118-119.
[2]    Narimani, Amir Reza; Eslampanah, Mehdi; Sabaghi, Mehrdad; Tajamoliyan, Amin. Fundamental Strategy for the Development of the Relationship Between Industry and University (In Persian). the Quarterly Review of Development Strategy, 2015; 43, 161.
[3]    Safdari ranjbar, Mostafa; Salami, Reza; Tavakoli, Gholamreza; Tahmasebi, Siyamak. Scientific and technological Cooperation Between Defense and University Industries :Analysis Approach (In Persian). Quarterly Journal of Management Improvement, 2015; 9 (4), 6.
[4]    Manteghi, Manoucher; Bagheri, Aboualfazl; Entezari, Raheleh. Factors Affecting the Co- Operation of Industry and University (In Persian). Alborz Diamond Publishing, First publication, 2013.
[5]    Mohseni, Hoda; Shafizadeh, Hamid. the Study of the State of Tehran State Universities in the Realization of Knowledge Conversion Needs (In Persian). Quarterly, Social and Cultural Strategies, 2012; 2 (7), 135.
[6]    Jaffarzadeh, Behrooz. The Relationship Between Industry and University , the Economic Development Arteries, the Series of Articles of the Second National Conference on Industry and Technological (In Persian). University of Shahid Bahonar Kermn, 2013.
[7]    Orlanda T, Diana S & Cristina S. Industry–university collaboration in industrial doctorates: A troublefree marriage? Industry and Higher Education, First Published 22, 2020. Jan.https://doi.org/10.1177/095042 2219900155
[8]    Leal. J; Zhen, L, Wang. L; Li, J. G. Study The Influences of Organizational Innovation and Managerial Innovation in Companies' Success, International Journal of Agricultural Management and Development, 2018; 5 (3), 269-277.
[9]    Iqbal. S; Hurley. R.F; & Hult. G.T.M. Innovation Past and Future in Murray and Millett, New York, Cambridge University Press, 2015.
[10]    Capaldo, G. Costantino, N. Pellegrino, R. & Rippa, P. Factors affecting the diffusion and success of collaborative interactions between university and industry: the case of research services, Journal of Science and Technology Policy Management, 2016; 7 (3), 273-288.
[11]    Huang, C., Lin, S., & Liao, C. The Key Success Factors for Developing a Private Brand.International Journal of Operation and Logistics Management, 2015; 4 (2), 91–111.
[12]    Santoro, M. D. Key Factors in Establishing and Sustaining High Intensity Industry-University Technology Relationships. New Jersey: University of New Jersey, 2000.
[13]    Barnes, T., Pashby , I. & Gibbons, A. Effective University-Industry Interaction: A multi-case Evaluation of Collaborative R&D Projects. European Management Journal, 2002; 20 (3), 272–285.
[14]    Welsh, Rick, Glenna, Leland, Lacy, William, Biscotti, Dina.Close enough but not too far: Assessing the effects of university–industry research relationships and the rise of academic capitalism, journal homepage, Research Policy,2008; 37 (10), 1854-1864.
[15]    Philbin, S. Process Model for University-Industry Research Collaboration. European Journal of Innovation Management, 2008; 11 (4), 488.
[16]    Cao ,Yong, Zhao, Li, Chen, Rensong. Institutional structure and incentives of technology transfer: Some new evidence from Chinese universities, Journal of Technology Management, 2009; 4 (1), 67-84, available at: www.emeraldinsight.com/1746-8779.htm
[17]    Othman, R., & Omar, A. University and industry collaboration: towards a successful and sustainable partnership, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012; 31, 575 – 579.
[18]    Al-Agtash, S. & Al-Fahoum, A. An innovative model for university–industry partnership, International Journal of Innovation and Learning, 2013; 5 (5), 512 – 532.
[19]    Muscio, A., & Pozzali, A. The effects of cognitive distance in university-industry collaborations: some evidence from Italian universities. The Journal of Technology Transfer, 2014; 38 (4), 508-489.
[20]    Plewa, C. & Quester, P. Key Drivers of University-Industry Relationships: the Role of Organizational Compatibility and Personal Experience. Journal of Services Marketing, 2014; 21 (5), 370–382.
[21]    Lachang. L, Weiping. W, Haipeng. H & Ru Huang. an evolving regional innovation network: collaboration among industry, university, and research institution in China’s first technology hub, The Journal of Technology Transfer, 2019; 44 (3), 659–680.
[22]    Goldfarb, B., Henkerson, M. Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual property. Research Policy, 2002; 2 (4), 639-658.
[23]    Rasmussen et al. Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 2006; 26 (1), 16-23.
[24]    Shafiee, Masoud; Mosavi, Abdolreza. Analysis of the Content of Obstacles, Opportunities and Solutions for Developing the Relationship Between Industry and University in 15 three - party congress(In Persian). the Quarterly Journal of Innovation and Value Creation, 2013; 3, 5-20.
[25]    Feyz, Davoud; Shahabi, Ali. Modeling the Role of Knowledge and Industry in the Development of University and Industry Relationship with the System Dynamics Approach (In Persian). Industry and University, 2015; 17 and 18. 39-50.
[26]    Asadi, Samaneh.Identifying the Relationship Between Industry and University with the Approach of Commercialization of Research Results Among Studies done in Iran, the end of Senior Undergraduate letter (In Persian). University of Tehran: Faculty of Literature and Humanities, 2015.
[27]    Rahmani, Morteza; Ramezaniyan, Mohammadrahim. Identifying Factors Affecting the Form of Trust in the Relationships Between University and Industry, the end of a Senior Undergraduate (In Persian). University of Tehran: Faculty of Literature and Humanities , 2018.
[28]    Santoro, M. D. Success Breeds Success: The linkage between relationship Intensity and Tangible Outcomes in Industry-University Collaboration Ventures. Journal of High Technology Management Research, 2000; 11 (2), 255–273.
[29]    Ankrah, S. N. University-Industry Interorganisational Relationships for Technology/ KnowledgeTransfer. Leeds University Business School Working Paper Series, 2007; 1 (4): 28.
[30]    Bagheri, Ahmad. University of Technology and Technology Transfer Model, Tehran: Faculty of Management and Accounting (In Persian). University of Allameh Tabatabaee, 2011.
[31]    Sugandhavanija, P., Sukchai, S., Ketjoy, N. & Klongboonjit, S. Determination of Effective University-Industry Joint Research for Photovoltaic Technology Transfer in Thailand. Renewable Energy, 2011; 36 (4). 600–607.
[32]    Kharazmi, O. A. Modelling The Role of University-Industry Collaboration in The Iranian National System of Innovation: Generation Transition Policy Scenarios. University of Stirling, 2011.
[33]    Robertson, T. Characteristics of Effective University-Industry Research Relationships. Chapel Hill, 2006.
[34]    Bruneel, J., D’Este, P. & Salter, A. Investigating the Factors that Diminish the Barriers to University– Industry Collaboration. Research Policy, 2010; 39 (7), 858-864.
[35]    Kruss, G. & Visser, M. Putting university–industry interaction into perspective: A differentiated view, from inside South African universities, 2017.
[36]    Lane. G; Lubatkin. S. Collaborative Knowledge Networks Emergence for Innovation: Factors of Success Analysis and Comparison, Journal of Decision Systems, 2016; 19 (1), 412-419.
[37]    Fontana, R., Geunab, A. & Matt, M. Factors Affecting University–Industry R&D Projects: The Importance of Searching, Screening and Signalling. Research Policy, 2006; 35 (2), 309–323
[38]    Schofeld, T. Critical Success Factors for Knowledge Transfer Collaborations between University and Industry in the Emerging Market Context. London: Imperial College, 2012.
[39]    Cyert, R., & March, J. A behavioral theory of the firm. Englewood Cliffs, NJ, 1963.
[40]    Itami, H., & Numagami, T. Dynamic interaction between strategy and technology. Strategic Management Journal, 2016; 13 (2), 119-135. https://doi.org/10.1002/smj.4250130909
[41]    Barbolla, A. & Corredera, J. Critical Factors for Success in University-Industry Research Projects. Technology Analysis & Strategic Management, 2009; 21 (5): 599-616.
[42]    Filho. F; Hurley, R.F; Hult, G.T.M. Managing New Technology Development, New York, MC Graw-Hil, 2018.
[43]    Mokhtarzadeh, Nima; Razavi, Mostafa; Nilfroushan, Hadi; Faghee, Maryam. Study of Factors Affecting the Rate of Knowledge Transfer in Strategic Alliances Between the Organization, Case Study: Among the Pharmaceutical Companies (In Persian). the Quarterly Journal of Industrial Management, 2018; 8 (32), 44.
[44]    Kruss, J. & Visser. M. Is slack good or bad for innovation?, Academic Management Journal,2017; 39 (2), 228.
[45]    Inkpen. K.L; Tsang. B. Effects of Innovation Military Types on Performance, International Journal of Production Economics, 2005; 15 (4), 146-165.
[46]    Haghei, Reza; Sabahi, Ahmad. Studying the Interaction of University, Industry and Government as the Main Pillars of the Country 's Innovation System; Case Stud: Razavi Khorasan province (In Persian). the Quarterly Journal of Innovation and Value Creation, 2014; 3 (6), 14-22.
[47]    Plewa C, Korff N, Baaken T, Macpherson G. University-industry linkage evolution: An empirical investigation of relational success factors. R&D Management, 2017; 43 (4), 365-80.
[48]    Gupta, N., Sergi, B. J., Tran, E. D., Nek, R.., Howieson, S. V. ReserchCollaborations Between Universities and Department of Defense Laboratories. Scienceand Technology Policy Institute (IDA). 2014.
[49]    Safdari, Mostafa etal. Scintific and Technological cooperation between the defense industry and universities: A layered analysis approach (In Persian). Journal of Management Improvement, 2015; 9 (4), 13-14.
[50]    Shafiee, M. Industry-University Relationship: A bright Future, a dark Background (In Persian). Amirkabir, 8 edition, 2007.
[51]    Shafiee, M. History of the Relationship between Industry and Academia and the Tripartite Congress, Proceedings of the 12th General Congress of Government (In Persian). University and Industry Cooperation for National Development, Isfahan. 2015.