پارک‌ علم و فناوری دانشگاهی پیش‌برنده توسعه اقتصاد ملی: واکاوی تجربه چین

نوع مقاله : مورد کاوی

نویسندگان

1 دانشیار آموزش کشاورزی ،مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده

از جمله مهم‌ترین عوامل موفقیت در مسیر اقتصاد دانش بنیان، ایجاد و توسعه زیرساخت های هوشمند در نظام ملی نوآوری است. پارک‌های علم و فناوری یکی از اساسی ترین مولفه‌های نظام ملی نوآوری و حلقه واصل میان دانشگاه و صنعت در کشورهای مختلف می باشند و به عنوان مکانیسم موثر در ارتقای نوآوری و توسعه کسب و کارهای نوپا به شمار می آیند. در پژوهش حاضر پارک علم و فناوری دانشگاهی بسان عامل کلیدی پیش‌برنده توسعه اقتصاد ملی واکاوی می گردد و در جهت تعمیق موضوع، تجربه چین در فناوری و نوآوری و پیش ران های موفقیت پارک علمی چین مورد کنکاش قرار می‌گیرد. روش پژوهش به شیوه توصیفی و ت حلیلی است و با استفاده از روش مطالعه اسنادی انجام شده است. دستاورد پژوهش حاکی از آن است پارک علم و فناوری دانشگاه به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره فناوری، نقش قابل توجهی در اجرای موفقیت آمیز ماموریت دانشگاه و نیز توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. یافته‌های مطالعه موردی کشور چین نشان می دهد پارک علمی دانشگاه مکان خوبی برای کشف ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در چین است. از دهه 1980 دولت چین شروع به جهت‌دهی علم و فناوری به سمت بازار محور نمود و سیاست های جدید برای تنوع بخشیدن به منابع مالی دانشگاه‌ها را طراحی نموده است. با حمایت دولت از آموزش عالی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های هدف‌مند، از جمله توسعه پارک‌های علم و فناوری و تشویق و حمایت از نوآوری و فناوری موفق شد به پیشرفت اقتصادی قابل توجهی دست یابد. ارتقای تجاری‌سازی فناوری دانشگاه و تاسیس منطقه ای برای مدیریت شرکت‌های اسپین‌آف دانشگاه از اجمله اهداف ابتدایی تاسیس پارک علمی دانشگاهی در چین بودند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که از جمله عوامل موثر بر موفقیت پارک های علمی دانشگاهی چین عبارتند از: حمایت دولت، محیط علمی و اقتصادی نوآوری، حکمرانی و مدیریت پارک، ذی نفعان، و زیرساخت ها.
ارتقای تجاری‌سازی فناوری دانشگاه و تاسیس منطقه ای برای مدیریت شرکت‌های اسپین‌آف دانشگاه از اجمله اهداف ابتدایی تاسیس پارک علمی دانشگاهی در چین بودند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که از جمله عوامل موثر بر موفقیت پارک های علمی دانشگاهی چین عبارتند از: حمایت دولت، محیط علمی و اقتصادی نوآوری، حکمرانی و مدیریت پارک، ذی نفعان، و زیرساخت ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

University Science and Technology Park as a Promoter of National Economic Development: An Analysis of China’s Experience

نویسندگان [English]

  • mahtab pour atashi 1
  • asghar zamani 2
1 Associate Professor of Agricultural Education, Institute for Research & Planning in Higher Education, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Higher Education Management Studies, Institute for Research & Planning in Higher Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the global approach is clear in the movement towards a knowledge-based economy. The term knowledge-based economy, which has been emphasized by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in the development strategy of nations, is indicative of the role of knowledge and technology in economic development. Countries need the development of technology and innovation in the direction of progress and sustainable economic development. In this regard, various mechanisms such as university science and technology parks have been taken into consideration. In other words, in countries where economic development is based on the encouragement of innovation and technology and the commercialization of advanced technologies, the establishment of science and technology parks is considered one of the basic solutions to create a culture of innovation and the growth of knowledge-based businesses. The role of science and technology parks as a part of innovation infrastructure to realize activities such as technology transfer, commercialization of research findings, and attracting participation and reducing the risk of start-up companies and businesses is well evident. Science parks are the link between the university and the industry, and while identifying the research needs of the industry, they turn the potential applied research of the university into an actual one in the industry.
This study aimed to investigate University Science and Technology Park as a key factor in promoting national economic development. In order to deepen the subject, China’s experience in technology and innovation and the success factors of China Science Park were explored.
This research is practical in terms of purpose and has been done with a qualitative paradigm. The research sample was China’s experiences in the field of science and technology parks. According to the scope of the topic and information sources, first, a list of various keywords related to the topic was prepared, and keywords such as higher education, science park, technology park, innovation area, university companies, national and regional development, national innovation system along with keyword China was selected and searched in scientific and informational databases such as Science Direct, Scopus, Google Scholar, ISC, Elsevier and scientific journals. Also, the websites of science and technology parks such as Tsinghua Science Park, Shenzhen Software Park, Baoshan Science Park, Wuhan Hi-Tech District, Zhongguancun Science Park, Jiang Science Park, and Zhangjiang Hi-Tech Park were studied. In this way, by searching documents, articles and related scientific documents, which included more than 40 scientific documents, articles, theses, and the site of the Chinese University Science Park, a documentary review was done. Also, by compiling Data and information findings were drawn using the analytical descriptive method and content analysis of documents and articles,
One of the most important success factors in the path of a knowledge-based economy is the creation and development of smart infrastructures in the national innovation system. Science and technology parks are one of the most essential components of the national innovation system and the connecting link between universities and industry in different countries. They are considered an effective mechanism for promoting innovation and developing start-up businesses. The objectives of this study were: investigating the drivers of the establishment of China’s science and technology parks, investigating the conditions for accepting companies in China’s science and technology parks, investigating the drivers of the success of science and technology parks in China, and examining the outputs of China’s science and technology parks.
The findings of the case study of China showed that the University Science Park was a good place to explore the relationship between government, university, and industry in China. Since the 1980s, the Chinese government has started to direct science and technology towards the market and has designed new policies to diversify the financial resources of universities. With government support from higher education and the implementation of targeted plans and programs, including the development of science and technology parks and the encouragement and support of innovation and technology, it succeeded in achieving significant economic progress. Promoting the commercialization of university technology and establishing a region for the management of university spin-off companies were among the primary goals of establishing a university science park in China. The results indicated that among the factors that influence the success of science parks in China were: governmental support, scientific and economic environment of innovation, the governance and management of park, stakeholders, and infrastructures.
According to the studies, one of the success factors of science and technology parks is providing appropriate services to the companies in the park, empowering the companies in the park to successfully enter the national, regional and international markets, and appropriate support mechanisms for companies. As a result, universities should try to successfully attract innovative and entrepreneurial academics by providing appropriate and necessary facilities, infrastructure and support. Clear and supportive guidelines and laws can motivate the presence of innovative and start-up companies in university science and technology parks. Creating suitable motivational and supportive platforms for moving from idea to commercialization and technology transfer should be given special attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Park
  • Knowledge-Based Economy
  • Economic Development
  • China
Abaspoor, A. (2018). Designing an innovative university model in the framework of the innovation ecosystem in Iran. Iranian Higher Education10(4), 137-70. (Persian)
Askari Gashtroodkhani, A. (2019). Assessment of the impact of knowledge-based companies, incubators and science and technology parks in economic development. Agricultural Economics Research11(43), 239-58. (Persian)
Bonardo, D., Paleari, S., & Vismara, S. (2010). The M&A dynamics of European science-based entrepreneurial firms. The Journal of Technology Transfer35(1), 141-80.
Cadorin, E., Klofsten, M., & Löfsten, H. (2021). Science parks, talent attraction and stakeholder involvement: An international study. The Journal of Technology Transfer46, 1-28.
Castells, M. (2014). Technopoles of the world: The making of 21st century industrial complexes. London: Routledge.
Chen, K., & Kenney, M. (2007). Universities/research institutes and regional innovation systems: the cases of Beijing and Shenzhen. World Development35(6), 1056-74.
Compagnucci, L., Lepore, D., & Spigarelli, F. (2022). Exploring the foreign exposure of Chinese science parks in a triple helix model. In Z., Wang, E., Giovanis, & N., Karagiannis (Eds.). The Economic Rise of China (pp. 115-140). Abingdon: Routledge.
Cooke, P., & Leydesdorff, L. (2006). Regional development in the knowledge-based economy: The construction of advantage. The Journal of Technology Transfer31, 5-15.
D’Este, P., & Patel, P. (2007). University–industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry? Research Policy36(9), 1295-313.
Davaiee, A. H. (2003). A plan to create a university technology park [Workshop]. The first educational workshop on science and technology parks and development centers. Isfahan science and technology town, Isfahan. (Persian)
Dutta, S., Lanvin, B., León, L. R., & Wunsch-Vincent, S. (2021). Global innovation index 2021: tracking innovation through the covid-19 crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization.
Entezari, Y. (2018). Providing a model for the employment of higher education graduates in Iran (Research project). Institute for Research & Planning in Higher Education; Economics of Higher Education and Human Resources. (Persian)
ESCAP, U. (2019). Establishing science and technology parks: A reference guidebook for policymakers in Asia and the Pacific. New York: United Nations Publication.
Hu, A. G. (2007). Technology parks and regional economic growth in China. Research Policy36(1), 76-87.
Huang, Y., Audretsch, D. B., & Hewitt, M. (2013). Chinese technology transfer policy: The case of the national independent innovation demonstration zone of East Lake. The Journal of Technology Transfer38, 828-35.
Iranian Research Organization for Science and Technology. (2018). Examining the performance indicators of science and technology parks and presenting policy proposals. Tehran: Department of Infrastructural and Production Affairs Researches. (Persian)
Khan, C. T. (2018). Analysis of the functional development & progress of Beijing’s TusPark. Open Journal of Social Sciences6(12), 142-57.
Khazdoozi, L., & Ghazinoory, S. (2020). Maturity Model of Tech-Parks based on Their Evolution; Where are Iran's parks? Journal of Improvement Management14(2), 93-116. (Persian)
Koh, F. C., Koh, W. T., & Tschang, F. T. (2005). An analytical framework for science parks and technology districts with an application to Singapore. Journal of Business Venturing20(2), 217-39.
Lai, H. C., & Shyu, J. Z. (2005). A comparison of innovation capacity at science parks across the Taiwan Strait: the case of Zhangjiang High-Tech Park and Hsinchu Science-based Industrial Park. Technovation25(7), 805-13.
Lau, A. K., & Lo, W. (2015). Regional innovation system, absorptive capacity and innovation performance: An empirical study. Technological Forecasting and Social Change92, 99-114.
LIU, H. (2015). National University Science Parks in China and their Efficiency-analysis and implications for future strategies. (Doctoral dissertation), Tohoku University, Sendai, Japan.
Mao, H. The role of universities and multinational firms in knowledge spillover in China: An empirical study. (Doctoral dissertation), University of Tokyo, Tokyo.
Mao, H., & Motohashi, K. (2016). A comparative study on tenant firms in Beijing Tsinghua University science park and Shenzhen Research Institute of Tsinghua University. Asian Journal of Innovation & Policy, 5(3), 225-50.
Motmany, A., Hoseinabadi, M., & Hemmati, A. (2012). Evaluation of the success rate of technology units located in science and technology parks and incubators. Roshd-e-Fanavari4(32), 32-40. (Persian)
Mousavi, S. A., Azar, A., Elahi, S., & Moghbel Baerz, A. (2013). Science and technology parks and regional, local, and urban economy: Identifying the effective contextual factors in assessing the function of such new organizations. Journal of Urban Economics and Management1(3), 45-55. (Persian)
Nasr, A., & Hajihosseini, H. (2017). Science and technology parks (STPs) roles in innovation and technology development. Rahyaft27(65), 37-49. (Persian)
Pouratashi, M. (2018). Entrepreneurial university: From notion to operation. Tehran: Jahad Daneshgahi. (Persian)
Ramezani, F., Aghajani, H., & Safaei Ghadikalaei, A. (2014). Performance evaluation of Iranian Science parks based on presence of the Science park in the region. Roshd-e-Fanavari1(37), 13930513149131671. (Persian)
Rezaeisadrabadi, M. (2021). Science and technology parks and incubators in Iran. Roshd-e-Fanavari2(66), 53-62. (Persian)
Safavi, R., & Safavi, H. (2002). Investigating factors affecting technology transfer and development in Asian developing countries. The Economic Research (Sustainable Growth and Development)1, 85-107. (Persian)
Sanaie Pour, H. (2008). Investigating the relationship between the services of science and technology parks and the growth of technology-oriented companies located in the technology parks of Tehran. (MSc Thesis), Faculty of Management, University of Tehran. (Persian)
Shourmij, R. & Asadi, M. (2013). Investigation effects of science and technology park on economic development. Roshd -e- Fanavari, 9, 11-18. (Persian)
Siegel, D. S., Westhead, P., & Wright, M. (2003). Science parks and the performance of new technology-based firms: A review of recent UK evidence and an agenda for future research. Small Business Economics, 20, 177-84. (Persian)
Su, Y. S., & Hung, L. C. (2009). Spontaneous VS. policy-driven: The origin and evolution of the biotechnology cluster. Technological Forecasting and Social Change76(5), 608-19.
Tabanelli, V. (2021 Jan 28). Science Parks and their Role in China’s Economy [Web log message]. Retrieved from: https://www.europeanguanxi.com/post/science-parks-and-their-role-in-china-s-economy
Teng, T., Zhang, Y., Si, Y., Chen, J., & Cao, X. (2020). Government support and firm innovation performance in Chinese science and technology parks: The perspective of firm and sub‐park heterogeneity. Growth and Change51(2), 749-70.
Tsinghua University. Tsinghua University. Global Communication Office. 2019.
Verdi Nejad, F. (2007). Policies and programs for development of science and technology in China. Roshd -e- Fanavari, 11, 4-9. (Persian)
Walcott, S. M. (2002). Chinese industrial and science parks: Bridging the gap. The Professional Geographer54(3), 349-64.
Wang, J., & Wang, J. (1998). An analysis of new-tech agglomeration in Beijing: A new industrial district in the making? Environment and Planning A30(4), 681-701.
Weng, X. H., Zhu, Y. M., Song, X. Y., & Ahmad, N. (2019). Identification of key success factors for private science parks established from brownfield regeneration: A case study from China. International Journal of Environmental Research and Public Health16(7), 1295.
Xiong, Y., & Li, S. (2022). Can the establishment of university science and technology parks promote urban innovation? Evidence from China. Sustainability14(17), 10707.
Xue, L. (2006, November). Universities in China’s national innovation system [Conference presentation]. In United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization’s online Forum on Higher Education, Research, and Knowledge. London.
Yoon, H., Yun, S., Lee, J., & Phillips, F. (2015). Entrepreneurship in East Asian regional innovation systems: Role of social capital. Technological Forecasting and Social Change100, 83-95.
Zarinjooee, M., Nemati, M. A., & Reshadatjoo, H. (2021). Identification the role of science and technology parks in creating innovation ecosystem. Journal of Innovation Ecosystem1(3), 83-104. (Persian)
Zhang, H., & Sonobe, T. (2011). Development of science and technology parks in China, 1988-2008. Economics5(1), 2011-6.
Zou, Y., & Zhao, W. (2014). Anatomy of Tsinghua University Science Park in China: institutional evolution and assessment. The Journal of Technology Transfer39, 663-74.