نقش شتاب‌دهنده‌های شرکتی برای افزایش تولید در شرکت‌های دانش بنیان و نوپا

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

2 پژوهشگر/ پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

3 پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین-سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

چکیده

چکیده
برنامه‌های شتاب‌دهنده برنامه‌هایی با مدت زمان سه تا شش ماه هستند که به گروه‌های نوپا در روند سرمایه‌گذاری جدید یاری می‌رسانند. هدف از این مقاله شناسائی ابعاد و مؤلفه‌های چارچوب برنامه شتاب‌دهی کسب وکارهای شرکتی است. با توجه به عمرکوتاه نهادهای شتاب‌دهنده شرکتی CA))، پژوهش‌های اجرا شده بر این موضوع چه در ایران و چه در خارج بسیار کم و جامعیت لازم را ندارند. شتاب‌دهندة شرکتی به عنوان پل ارتباطی بین استارتاپ‌ها و شرکت‌ها عمل می‌کند و موجب ارتقای موفقیت هر دو طرف و همچنین انعقاد قراردادهای تجاری بین آنها می‌گردد. فرایند CA نحوه اجرای یک برنامه CA را توصیف می‌کند. شتاب‌دهنده‌ها فرایند سه مرحله‌ای را طی می‌کنند، که عبارتند از الف) مرحله قبل از شتاب، اولین گام در روند درخواست، برنامهCA اعلام و از طریق تارنمای شرکت در دسترس قرار می‌گیرد. ب) مرحله شتاب، در چارچوب مرحله شتاب، برنامه پشتیبانی واقعی از کارآفرینان شرکت کننده انجام می‌شود. در مورد شرکت‌های در نظر گرفته شده، برنامه‌ها برای مدت زمان محدودی انجام می‌شود. پ) مرحله پس از شتاب، جنبه اساسی مرحله پس از شتاب ارزیابی موفقیت برنامه است. این جنبه شامل اندازه‌گیری مدت زمان برنامه دوره و توسعه استارتاپ‌ها مطابق با اهداف شرکت‌های مستقر است. شتاب‌دهنده‌های شرکتی توانایی ارزش افزوده قوی برای تقویت نوآوری در سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینی را دارند.
برنامه شتاب دهنده ذهنیت، نگرش یادگیری و تمایل به تغییر کارمندان خود را مورد توجه قرار می‌دهد. از آنجایی که یکی از ابعاد تأثیرگذار بر یادگیری سازمانی از طریق شتاب‌دهنده‌های شرکتی، عوامل انسانی است کارکنان شتاب‌دهنده بایستی با دقت انتخاب شوند و مهارت‌های آنان برای تکمیل مهارت‌های کارکنان مفید باشد. از یافته‌های پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های چارچوب برنامه شتاب‌دهی کسب و کارهای شرکتی و هم چنین نگرش و فرایند یادگیری برای بهبود مستمر مشخص و نیز چگونگی افزایش شانس موفقیت مدیران و بنیانگذاران شتاب‌دهنده‌‌های نوپا تبیین می‌شود.
روش‌شناسی پژوهش، از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای و از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی است. ارائه چارچوبی همراه با ابعاد و مؤلفه‌های CA برای ارزیابی زمینه برنامه شتاب‌دهی، از جمله اکوسیستم و نهاد میزبان و سپس درک منطقی و اهداف برنامه از دیدگاه نهاد مجری از نتایج مقاله است.‌ در ضمن پارامترهای طراحی توصیف و نکات ویژه‌ای توصیه می‌شود تا در هنگام طراحی برنامه در نظر گرفته شوند. در نهایت چارچوب اهمیت فرایند یادگیری و بهبود مستمر برجسته می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Corporate Accelerators (CA) in Science-Based Production & Startup Companies

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ramezanpour Nargesi 1
  • Homa Ghaed-Sharafi 2
  • Mehdi Firouz 3
1 Ministry of Science,, Research and Technology Department of Technology Development Studies (DTDS)- Iranian Research Organization for Science &;Technology (IROST)
2 Department of Technology Development Studies (DTDS)-Iranian Research Organization for Science & Technology IROST)
3 Department of Technology Development Studies (DTDS)-Iranian Research Organization for Science & Technology IROST)
چکیده [English]

ABSTRACT
Today, startups are driving major innovations that are replacing the existing business models. Accelerator programs are defined as three to six months that support cohorts of startups in the new venture process, while completing an incubator program within one to five years. This research aims to identify the dimensions and indicators of a framework for a corporate business acceleration program. The promise of corporate accelerators lies in bridging the gap between corporations and startups and may lead to increase the success of both for collaborative contracting. Accelerators go through a three-step phase of pre-acceleration, acceleration, and post-acceleration. An acceleration program considers the employees’ mindset, learning attitudes, and willingness to change. The three general dimensions affecting organizational learning through corporate accelerators include first, contextual factors relating to the organizational structures, culture, and industrial environment of the organization, second, human factors and third, the methods used in the organization. In response to research questions, dimensions and components of business accelerator programs framework for ICT business companies identified; the attitude and learning process for constant improvement specified and how to increase the chance of managers and company promoters of startup accelerators determined.

The methodology of this research is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of type. As a result, a framework for designing a corporate business acceleration program is provided. This framework is designed to be applicable in various contexts and environments with diverse entrepreneurial environments and needs, and finally, it highlights the importance of the learning process and continuous improvement given that contextual considerations are constantly changing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Corporate accelerator"
  • "startups"
  • "acceleration program framework"
  • "entrepreneurial ecosystem"
  • "lean startup"