نویسنده = حمید کاظمی
بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب

دوره 28، شماره 69، فروردین 1397، صفحه 81-96

حمید کاظمی؛ شهره نصری نصرآبادی


طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه

دوره 23، شماره 55، مهر 1392

سید سروش قاضی نوری؛ حمید کاظمی؛ سعید روشنی