نویسنده = حجت اله حاجی حسینی
نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری

دوره 27، شماره 65، فروردین 1396

علی نصر؛ حجت اله حاجی حسینی


پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته

دوره 26، شماره 61، فروردین 1395، صفحه 1-8

حجت اله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ زهره حسن نژاد