نویسنده = ناصر نوروزی
بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری

دوره 26، شماره 61، فروردین 1395، صفحه 25-48

مریم پاک نیت؛ ناصر نوروزی


ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی

دوره 22، شماره 53، اسفند 1391

سمیرا شاه منصوری؛ ناصر نوروزی