نویسنده = مصطفی صفدری رنجبر
سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی

دوره 30، شماره 77، فروردین 1399، صفحه 71-88

10.22034/rahyaft.2020.13820

مصطفی صفدری رنجبر؛ مهدی الیاسی؛ میثم نریمانی؛ محمدرضا عطارپور