نویسنده = سید سپهر قاضی نوری
نوآوری های پساشومپیتری و سطح بندی چالش های کلان گذار به آن ها در ایران

دوره 31، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 21-36

10.22034/rahyaft.2022.10966.1287

جواد امانی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ طاهره صاحب


استعاره جدید بیوم ملی نوآوری در برابر استعاره نظام ملی نوآوری

دوره 31، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-46

10.22034/rahyaft.2021.10660.1201

نگین تقی زاده مقدم؛ سید سپهر قاضی نوری؛ بیتا تبریزیان