سنجش دانش و مهارت با تکیه ‌بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی

نویسندگان

چکیده

رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این ایدئولوژی است که محصولات تولید شده در اقتصاد میتوانند معرف میزان دانش و مهارت مورد نیاز جهت تولید آنها باشند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمیکنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند سعی در محاسبه میزان انباشت دانش و مهارت نهفته در اقتصاد را خواهد داشت به همین منظور در مقاله پیش رو به پیچیدگی اقتصادی از منظر چگونگی سنجش دانش و مهارت پرداخته شده است در همین راستا ضمن بیان مفهومی شاخص پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی محصول نحوه محاسبه این دو شاخص را از منظر تنوع و فراگیری بهکار گرفتهشده در آنها بررسی نمودهایم تا نهایتا بتوان محصولات و اقتصادها را بر اساس میزان دانش و مهارت موجود در آنها رتبهبندی و سنجش نماییم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Measuring the Knowledge and Skill Using Economic Complexity Approach

نویسندگان [English]

  • Behrooz Shahmoradi
  • payam chiniforoshan