نویسنده = سیدسروش قاضی نوری
ایران در جایگاه مرجعیت علمی؟

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-2

10.22034/rahyaft.2022.14013

سیدسروش قاضی نوری


مرجعیت علمی

دوره 32، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-3

10.22034/rahyaft.2022.14007

سیدسروش قاضی نوری


مقایسه بنیان ‏های نظری گفتمان ‏های نوآوری نظام‏ مند و تحول ‏آفرین

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 5-22

10.22034/rahyaft.2023.11212.1338

سید مهدی فاطمی خوراسگانی؛ سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ علی شایان