دوره و شماره: دوره 26، شماره 62، تابستان 1395 
6. تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی

نجمه ملایی؛ سعید طاهری؛ کیوان سیفی؛ عباس طهماسبی