نویسنده = مهدی پاکزاد
تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 25، شماره 60، دی 1394، صفحه 17-34

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی پاکزاد؛ علی اصغر سعد آبادی؛ خلیل نوروزی؛ سید حامد مزارعی؛ محمد ابراهیم صادقی؛ محسن خوش سیرت


بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن

دوره 25، شماره 58، فروردین 1394

مهدی پاکزاد؛ مصطفی کاظمی؛ عباس قائم پناه؛ احمد جمعه؛ آرش رزمی


علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی

دوره 24، شماره 57، مهر 1393

علی اصغر پورعزّت؛ علی اصغر سعدآبادی؛ صدیقه دمرچی لو؛ مهدی پاکزاد


بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

دوره 22، شماره 50، فروردین 1391

مهدی پاکزاد؛ آرمان خالدی؛ مهتاب تیموری


نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور

دوره 21، شماره 48، فروردین 1390

محمد مهدی نژاد نوری؛ سیدحسن قدسی پور؛ مهدی پاکزاد