کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین

دوره 19، شماره 44، دی 1388

سید محسن معصوم زاده؛ محمد تقی انصاری


کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع

دوره 13، شماره 29، فروردین 1382

حمید رضا آراسته


کارآفرینی و رسالت دانشگاه

دوره 13، شماره 29، فروردین 1382

سید ابوالفضل علوی


کارآفرینی در کشورهای اروپایی

دوره 13، شماره 29، فروردین 1382

ناهید شیخان


کارآفرینی، توسعه و اشتغال

دوره 13، شماره 29، فروردین 1382

زهرا استاد زاده