دوره و شماره: دوره 25، شماره 60، دی 1394 
تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

صفحه 17-34

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی پاکزاد؛ علی اصغر سعد آبادی؛ خلیل نوروزی؛ سید حامد مزارعی؛ محمد ابراهیم صادقی؛ محسن خوش سیرت


تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور

صفحه 99-114

عطیه دادجوی توکلی؛ سپیده صفر پور دهکردی