کلیدواژه‌ها = تحقیق و توسعه
دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب

دوره 15، شماره 35، فروردین 1384

ناهید شیخان؛ حجت الله رضا زاده


شاخص های مهم تحقیقاتی در ایران و جهان

دوره 14، شماره 33، مرداد 1383

اسدالله جلال آبادی


کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع

دوره 13، شماره 29، فروردین 1382

حمید رضا آراسته