کلیدواژه‌ها = علم و فناوری
بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری

دوره 26، شماره 61، فروردین 1395، صفحه 25-48

مریم پاک نیت؛ ناصر نوروزی


فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه

دوره 25، شماره 60، دی 1394، صفحه 83-90

حمید رضا عزتی؛ محمد علی شاه حسینی


کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری

دوره 24، شماره 56، فروردین 1393

سید حامد مزارعی؛ سید حبیبالله طباطبائیان؛ صنم السادات فرنودی؛ محمد نقی زاده


نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور

دوره 21، شماره 48، فروردین 1390

محمد مهدی نژاد نوری؛ سیدحسن قدسی پور؛ مهدی پاکزاد