نویسنده = علی اکبر صبوری
تعداد مقالات: 9
1. تولید علم ایران در سال 2008

دوره 18، شماره 43، پاییز 1387

علی اکبر صبوری


2. تولید علم ایران در سال 2007

دوره 17، شماره 41، پاییز 1386

علی اکبر صبوری


3. تولید علم ایران در سال 2006

دوره 16، شماره 38، تابستان 1385

علی اکبر صبوری


4. تولید علم ایران در سال 2005

دوره 16، شماره 37، بهار 1385

علی اکبر صبوری؛ نجمه پورساسان


6. تولید علم ایران در سال 2004

دوره 14، شماره 34، زمستان 1383

علی اکبر صبوری


7. رشد علمی در کره جنوبی

دوره 14، شماره 32، بهار 1383

علی اکبر صبوری


8. مروری بر تولید علم در سال 2003

دوره 13، شماره 31، زمستان 1382

علی اکبر صبوری