کلیدواژه‌ها = ایران
گونه‌شناسی رشته‌های دانشگاهی براساس اشتغال دانش‌آموختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/rahyaft.2024.11445.1443

سید علی فاطمی خوراسگانی؛ مهدی فاطمی؛ سید مهدی حسینی داورانی؛ مهدی مهدی


سناریونگاری آینده انرژی ایران با ترکیب رویکرد درون‌قالبی و تحلیل ریخت‌شناسی

دوره 31، شماره 3، آذر 1400، صفحه 35-56

10.22034/rahyaft.2022.10930.1276

علیرضا نصر اصفهانی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی؛ عباس ملکی


ضرورت توسعه نظام ملی نوآوری در ایران

دوره 18، شماره 42، فروردین 1387

علی فرقانی؛ رضا انصاری


ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006

دوره 17، شماره 40، تیر 1386

عبد الرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نور محمدی؛ اسماعیل وزیری؛ علی اعتمادی فرد