کلیدواژه‌ها = ایران
سناریونگاری آینده انرژی ایران با ترکیب رویکرد درون‌قالبی و تحلیل ریخت‌شناسی

دوره 31، شماره 83، آذر 1400، صفحه 35-56

10.22034/rahyaft.2022.10930.1276

علیرضا نصر اصفهانی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی؛ عباس ملکی


ضرورت توسعه نظام ملی نوآوری در ایران

دوره 18، شماره 42، فروردین 1387

علی فرقانی؛ رضا انصاری


ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006

دوره 17، شماره 40، تیر 1386

عبد الرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نور محمدی؛ اسماعیل وزیری؛ علی اعتمادی فرد