کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی

دوره 31، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 21-41

10.22034/rahyaft.2021.10590.1177

امیر عسگری؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمدصادق خیاطیان یزدی


آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای

دوره 29، شماره 75، آذر 1398، صفحه 43-54

10.22034/rahyaft.2019.13789

داود قرونه؛ اکبر حیدری تاشه‌کبود؛ فاطمه ثنائی‌پور


مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی

دوره 25، شماره 58، فروردین 1394

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد


آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی

دوره 25، شماره 58، فروردین 1394

محسن نظرزاده زارع؛ ابوالقاسم نادری